Zápisnica z valného zhromaždenia CPM SMF 2023

Richard Karnok

Dňa 6. januára sa v Hlohovci uskutočnilo valné zhromaždenie disciplíny CPM, z ktorého vám prinášame zápisnicu a uznesenie.

Zápisnica z valného zhromaždenia CPM SMF 2023

Zápisnica z valného zhromaždenia CPM SMF – Hlohovec 6. januára 2024

Program rokovania VZ CPM SMF 2023:

 1. Otvorenie VZ CPM SMF
 2. Schválenie programu rokovania VZ CPM SMF
 3. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)
 4. Správa o činnosti ŠK CPM SMF v športovej sezóne 2023
 5. Správa o hospodárení ŠK CPM SMF ku 31.12.2023
 6. Správa mandátovej komisie
 7. Úprava NŠP CPM pre rok 2024
 8. Plán činnosti a rozpočet disciplíny CPM SMF pre rok 2024
 9. Voľba delegátov na GZ SMF
 10. Správa volebnej komisie
 11. Rôzne a diskusia
 12. Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie
 13. Ukončenie
 1. Otvorenie VZ CPM SMF

Na úvod viceprezident SMF pre CPM – p. Miloš Baláž privítal všetkých zúčastnených na valnom zhromaždení CPM SMF a poďakoval za prejavený záujem a tiež poprial každému všetko dobré do nového roku 2024.

 1. Schválenie programu rokovania

Pán Miloš Baláž predniesol program rokovania a oboznámil s ním prítomných, pričom ich následne vyzval ku hlasovaniu o jeho schválení s výsledkom:

za –  42 hlasov,

proti – 0 hlasov ,

zdržali sa hlasovania – 0 hlasov.

Program bol jednomyseľne schválený.

 1. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a  návrhovej).

Návrh ŠK CPM na zloženie jednotlivých pracovných komisií:

Mandátová komisia:  Bajgárt Václav –  predseda, Rendek Marek –  člen, Vaculová Margita –  člen

Návrhová komisia: Kevický Peter – predseda, Veverková Zuzana – člen, Michalovič Mário – člen

Volebná komisia: Tassy Jozef – predseda, Špaček Michal – člen, Rybár Štefan – člen 

Návrh športovej komisie CPM bol posunutý na hlasovanie s výsledkom: „za“ – 41 hlasov, „proti“ – 0, „zdržali sa hlasovania“ – 1, čím bolo navrhnuté zloženie jednotlivých komisií schválené a prijaté.

 1. Správa o činnosti ŠK CPM SMF v športovej sezóne 2023

Správu o činnosti ŠK CPM SMF predniesol Valnému zhromaždeniu disciplíny CPM viceprezident SMF pre CPM p. Miloš Baláž.

Členská základňa

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
CPM 117 103 87 72 100 83 80 73 55 64 75
Mládež 24 21 19 20 21 28 24 36 39 44 33
Vintage 110 109 85 101 121 109 77 63 52 50 48
Členské licencie 16 18 15 13 19 24 44 22 3    
Činovníci 17 17 13 14 24 17 17 12 13    
Traťoví komisári 22 16 22 30 35 30 30 25 25    
Akadémia 12 9                  
Počet licencií celkom 302 293 241 250 285 291 272 231 187 158 156

Správa o sezóne 2023:

MMSR a MSR CPM motodrómy a prírodné okruhy

Už druhý rok bol slovenský šampionát CPM, s cieľom zatraktívniť seriál a priniesť slovenským pretekárom silnejšiu konkurenciu, vyhlásený nielen ako národný, ale aj ako medzinárodný. Navyše sa po prvýkrát majstrovstvá SR CPM rozdelili na seriál na motodrómoch a prírodných okruhoch. ŠK CPM SMF tak vyšla v ústrety pretekárom, pre ktorých je účasť na podujatiach MMSR pod šampionátom Alpe Adria finančne nezvládnuteľná a vypísaním MMSR a MSR na prírodných okruhoch tak mali možnosť taktiež bojovať o domáce tituly. Počty zúčastnených jazdcov s licenciou SMF na jednotlivých podujatiach potvrdili správnosť tohto rozhodnutia.

Športová komisia CPM SMF si váži úzku spoluprácu s vedením automotodrómu Slovakia Ring, ktoré našim pretekárom umožňuje nielen každoročne uskutočniť predsezónne testovanie, ale odjazdiť tu aj preteky domáceho šampionátu pri Cene Slovenska. Predsezónne testovanie sa konalo 13. apríla 2023 a pre držiteľov licencie SMF bolo zdarma.

Počas sezóny ŠK CPM SMF spolupracovala aj so spoločnosťou Mediaracing, ktorá pripravila niekoľko reportáží. Tie boli následne odvysielané v televízii.

ČK CPM SMF na konci sezóny odovzdala ceny na slávnostnom vyhlásení jazdcom MMSR aj MSR, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. decembra 2023 v Hlohovci.

MMSR a MSR na motodrómoch sa odjazdili na šiestich podujatiach, ktoré obsahovali 12 samostatne bodovaných pretekov.  

Účasť jazdcov SMF na podujatiach na motodrómoch

  SSP 300 STK 600 SST1000 SBK SPOLU
Brno 3 8 2 9 22
Slovakia Ring 2 1 3 3 9
Pannoniaring 1 1 1 1 4
Brno 3 1 2 1 7
Slovakia Ring 3 0 1 2 6
Grobnik 1 0 1 1 3

MMSR a MSR na prírodných okruhoch sa odjazdili taktiež na šiestich podujatiach, ktoré obsahovali 12 samostatne bodovaných pretekov. 

Účasť jazdcov SMF na podujatiach na prírodných okruhoch

  125 SP SSP 300 Twin Do 600 Nad 600 SPOLU
Brno 6 5 4 7 7 29
Hričov 5 2 3 3 3 16
Poznaň 6 0 2 1 1 10
Slovakia Ring 6 8 4 6 9 33
Trenčín 5 2 5 8 7 27
Brno 4 7 5 5 8 29

MMSR + MSR mládeže + Slovakia Cup mládeže

Aj v mládežníckom šampionáte sa s cieľom zatraktívniť seriál a priniesť slovenským pretekárom silnejšiu konkurenciu už druhý rok seriál uskutočnil ako Medzinárodné majstrovstvá Slovenska, do ktorých bodovali aj pretekári s cudzími licenciami s tým, že na konci sezóny boli vyhodnotené samostatne aj výsledky MSR podľa hodnotenia jazdcov s licenciami SMF.  Sezóna sa tentoraz odjazdila spolu s maďarskou federáciou (MAMS) a organizátormi na Masarykovom okruhu v Brne – Minimoto Cup.

V termínovom kalendári bolo šesť podujatí (trieda PW50 sedem podujatí), každé s dvomi samostatne bodovanými pretekmi. V rámci podujatia MMSR na Slovakia Ringu sa uskutočnili aj preteky FIM Alpe Adria MiniGP Series.

Výborne pokračuje projekt SMF Junior Circuit Racing School pod vedením Maria Michaloviča.

Účasť jazdcov SMF na podujatiach mládeže

  PW50 JuniorGP 110 JuniorGP 160 JuniorGP 160 Senior GP2 Junior GP2 Senior PitbikeJunior 160 Pitbike Senior 190 SPOLU
Dlhá 7 8 3 2 2 1 1 5 26
Brno 5 5
Slovakia Ring 7 5 3 2 2 1 1 7 28
Visonta 5 4 3 0 1 0 0 4 17
Kecskemét 5 5 4 2 1 1 0 3 21
Dlhá 6 6 3 2 3 1 1 4 26
Visonta 6 4 2 2 1 0 0 3 18

 MMSR Vintage Road Racing

Šampionát veteránov na rýchlosť je už tradične vypísaný len ako medzinárodný. Termínový kalendár obsahoval v roku 2023 šesť podujatí s 12-timi samostatne bodovanými pretekmi a kopíroval termínový kalendár MMSR CPM na prírodných okruhoch.

Aj v tomto prípade sa uskutočnili  preteky  Vintage AA Championship, na ktorom sa  výhradne podieľal Motoclub Baláž spolu so ŠK CPM SMF.

Účasť jazdcov MMSR Vintage Road Racing

 

  SPOLU
Brno 59
Hričov 70
Poznaň 13
Slovakia Ring 49
Trenčín 79
Brno 86

 

MMSR Vintage Regularity

Medzinárodný šampionát veteránov na pravidelnosť sa odjazdil na letisku v Trenčíne (máj – dvoje preteky), v českom Jičíne (jún) a na mestskom okruhu v Holíči (august). Pôvodne plánované septembrové podujatie v českej Brannej sa pre neochotu českej strany nepodarilo zrealizovať. Trieda sajdkár absolvovala 5 podujatí, resp. 8 pretekov.

Účasť jazdcov MMSR Vintage Regularity

  SPOLU
Trenčín 46
Jičín 65
Dolný Hričov (len sajdkáry) 11
Holíč 60
Trenčín 2. (len sajdkáry) 14

 Ducati Slovakia Cup

Tohtoročný seriál Ducati Slovakia Cup tento rok obsahoval 7 podujatí a 12 samostatne hodnotených pretekov ako jazda pravidelnosti.  V konečnej tabuľke je 32 bodujúcich pretekárov, čo svedčí o opodstatnenosti tohto seriálu pod patronátom SMF a Ducati Slovakia v zastúpení pána Milana Maďara.

Účasť jazdcov na podujatiach Ducati Slovakia Cup

  SPOLU
Trenčín 15
Slovakia Ring 11
Dolný Hričov 14
Poznaň 4
Slovakia Ring 12
Holíč 16
Trenčín 14

 BabettaCup

Seriál Babetta Cup, ktorý má rozdelenie na ženské a mužské hodnotenie, sa skladal z 5 podujatí, resp. 9 pretekov. Zúčastnilo sa ho 9 súťažiacich, z toho dve ženy a sedem mužov.

Účasť jazdcov na podujatiach Babetta Cup

  SPOLU
Dlhá 4
Slovakia Ring 6
Hričov 7
Dlhá 4
Holíč 7

Športová komisia CPM SMF vyjadruje vďačnosť za spoluprácu s vedením okruhu Slovakia Ring, predstaviteľmi letísk v Dolnom Hričove a Trenčíne, okruhom v Dlhej a Slovak Karting Centrom, Českomoravskou asociáciou motocyklového sportu, sekretariátom SMF a všetkými činovníkmi na jednotlivých podujatiach.

Reprezentácia
21. kompletnú sezónu na majstrovstvách sveta Endurance má za sebou slovenský Maco Racing Team. Tento rok v konečnom hodnotení šampionátu obsadil výborné 8. miesto. Najlepším umiestnením bola 8. priečka na podujatí Bol d´Or. Okrem toho slovenský tím zaznamenal výborné výsledky aj v šampionáte Alpe Adria.

Ladislav Veverka sa na záver sezóny v španielskej Valencii zúčastnil finálového podujatia FIM MiniGP Series, do ktorého sa prebojoval zo seriálu FIM MiniGP Alpe Adria Series. V súťaži svetového formátu WSBK našu krajinu reprezentoval Maxim Repák v triede SSP300, kde získal v oboch pretekoch 13. miesto.

 1. Správa o hospodárení ŠK CPM SMF ku 31.12.2023

Podľa predložených podkladov – finančnej správy za rok 2023 predniesol a ozrejmil jednotlivé príjmy a výdavky pán Peter Kevický. V prípade záujmu je k nahliadnutiu na vyžiadanie.

 1. Správa mandátovej komisie

Počet prítomných na VZ CPM: 42 členov, 7 hostí.

Z toho počet členov s hlasovacím právom: 42

Pre nadpolovičnú väčšinu pri hlasovaní a voľbách je potrebných 22 hlasov

Pre 2/3-ovú väčšinu pri hlasovaní je potrebných 28 hlasov (len pre zmenu štruktúry súťaží)

 1. Zmeny športových predpisov 2024

ŠK CPM SMF vypisuje pre sezónu 2024 v rámci MMSR a MSR na motodrómoch triedu Supersport 600 (SSP – podľa predpisov Supersport New Generation) a ruší triedu SST 600. Pretekári s motocyklami špecifikácie SST 600 budú bodovaní v triede SSP.

ŠK CPM SMF mení v MMSR a MSR na prírodných okruhoch názov tried:

 • Trieda do 600 cm³ – po novom Supersport Open
 • Trieda nad 600 cm³ – po novom Superbike Open

Návrhy:

Návrh č. 1 Doplnenie bodu 01.13.2 Technické preberanie:
Znenie: Pokiaľ jazdec neprejde technickou kontrolou pre technicky nevyhovujúci stav motocykla, či motocykel nevyhovujúci zaradeniu do ktorejkoľvek z vypísaných tried, zaplatené štartovné jazdcovi nebude vrátené.
Hlasovanie –  „za“ – 37 hlasov, „proti“ – 0 hlasov, „zdržali sa hlasovania“ – 5 hlasov.
Návrh č. 1 bol schválený.

Návrh č. 2 Úprava bodu 01.26.1 v NŠP
Znenie: 01.26.1 Klasifikácia majstrovstiev
            Pretekár, ktorý chce byť klasifikovaný v záverečnom hodnotení MMSR a MSR alebo MMSR RR a MSR RR, musí figurovať vo výsledkoch aspoň troch podujatí (nie pretekov), pričom v seriáli MMSR RR a MSR RR sa musí zúčastniť aspoň jedného podujatia na jednom z letísk (Dolný Hričov alebo Trenčín). Na každom z troch podujatí, ktorých sa zúčastní, musí odštartovať aspoň do jedných pretekov (nemusí prejsť cieľom). Pre účely tohto ustanovenia postačuje, ak figuruje na výsledkovej listine ako „neprešiel cieľom“ (DNF), avšak nepostačuje, ak v nej figuruje ako „neodštartoval“ (DNS) musí sa zúčastniť aspoň jednej kvalifikácie.

Diskusný podnet: p. Rendek vyslovil nesúhlas so znením, ktorý podporil aj p. Kuzma – argumentovali to tým, že pre jazdca, ktorý zaplatí štartovné a prejaví záujem o účasť, no môže dôjsť ku pádu počas tréningu, čo mu znemožní účasť na pretekoch, je neprijateľné, aby nebol klasifikovaný v záverečnom hodnotení MMSR a MSR. Pán Špaček navrhol úpravu znenia, a tak bolo znenie upravené a pripravené na hlasovanie v znení, ako je uvedené vyššie.
Hlasovanie: „za“ – 41 hlasov, „proti“ – 1 hlas, zdržali sa  – 0 hlasov.
Návrh č. 2 bol schválený.

Návrh č. 3 Úprava bodu 01.26.2
Znenie: 01.26.2 Titul majster
            Titul medzinárodný majster, či majster bude udelený len v prípade, že v záverečnej tabuľke v triede budú minimálne 5 jazdci, ktorí spĺňajú predchádzajúci bod 01.26.1.
Hlasovanie: „za“ – 14 hlasov, „proti“ 26 hlasov – , „zdržali sa hlasovania“ – 2 hlasov,

Návrh č. 3 nebol schválený.
Návrh č. 4 na odporučenie na Doplnenie Technických predpisov Vintage (Classic Legend a Classic Open):
– spresniť možnosť používania radiálnej pumpy, nech je jednoznačne uvedené: Ano – Nie
Hlasovanie: „za“ – 40, „proti“ – 0 , „zdržali sa hlasovania“ – 2,
Návrh č. 4 bol schválený.

Návrh č. 5 na odporúčanie na Doplnenie Technických predpisov Vintage (Classic Legend a Classic Open):
 – spresniť možnosť používania rýchloradenia, nech je jednoznačne uvedené: „rýchloradenie nebude povolené“.
Hlasovanie: „za“ – 41 hlasov, „proti“ – 0 hlasov, „zdržali sa hlasovania“ – 1 hlas.
Návrh č. 5 bol schválený.

Návrh č. 6 Doplnenie Technických predpisov Vintage (Classic Legend, Classic Open, Classic Superbike)
 – spresniť možnosť používania pneumatík Slick, nech je jednoznačne uvedené: Ano – Nie
Hlasovanie: „za“ -……… , „proti“ -………..  , „zdržali sa hlasovania“ -…………… ,
Návrh č. 6 bol zrušený, nedošlo ani ku hlasovaniu, ani ku schváleniu.

Návrh č. 7 Zrušenie kategórie Babetta Cup woman z dôvodu nízkej účasti žien a tiež Babetta Cup man so zachovaním triedy Babetta cup (viď zjednotením Babetta Cup woman a Babetta Cup man) s možnou účasťou mužov aj žien spolu.
Hlasovanie: „za“ – 42 hlasov, „proti“ – 0 hlasov, „zdržali sa hlasovania“ – 0 hlasov.
Návrh č. 7 bol schválený.

 1. Plán činnosti disciplín CPM SMF pre rok 2024

V roku 2024 je cieľom ŠK CPM SMF pokračovať v rozbehnutých projektoch a seriáloch, ktoré sa v roku 2023 ukázali ako opodstatnené. V MMSR a MSR CPM sa naďalej budú konať seriály na motodrómoch aj prírodných okruhoch, v MMSR mládeže bude pokračovať spolupráca s MAMS, a tiež Minimoto Cup (PW 50).

MMSR + MSR motodrómy
Testovanie Slovakia Ring: 11.04.
1. Pannoriaring: 14.06. – 16.06.
2. Brno: 05.07. – 07.07.
3. Grobnik: 09.08. – 11.08.
4. Slovakia Ring: 20.09. – 22.09.
5. Grobnik: 18.10. – 20.10.

Prírodné okruhy MMSR + MSR + MMSR Vintage Road Racing
Testovanie Slovakia Ring: 11.04.
1. Jarná cena Brna: 19.04. – 21.04.
2. Poznaň: TBA
3. Žilina D. Hričov: 21.06. – 23.06.
4. Slovakia Ring Cena Slovenska: 26.07. – 28.07.
5. Trenčín: 30.08. – 01.09.
6. Veľká cena Bohumila Stašu Brno: 27.09. – 29.09.

Medzinárodné majstrovstvá SR Vintage Regularity
Testovanie Slovakia Ring: 11.04.
1. VC Trenčína: TBA
2. Holíč (+ FIME Regularity): 24. 8.

MMSR a Slovakia Cup Mládež:

Testovanie Slovakia Ring: (12.04. – 13.04.)
1. Dlhá (+ FIM MiniGP AA): 24.05. – 26.05.
2. Visonta (+ FIM MiniGP AA): 28.06. – 30.06.
3. Kecskemét (+ FIM MiniGP AA): 19.07. – 21.07.
4.Slovakia Ring (+ ME): 02.08. – 04.08.
5. Dlhá: 16.08. – 17.08.

Ducati Slovakia Cup

Testovanie Slovakia Ring: 11.04.
1. VC Trenčína: TBA
2.Ducati Day Slovakia Ring: 12.06. – 13.06
3. Žilina D. Hričov: 21.06. – 23.06.
4. Holíč (+ FIME Regularity): 24.08.
5. Trenčín: 30.08. – 01.09.
6. Poznaň TBA

Babetta Cup
1. Dlhá 24. – 26. 05.
2.VC Trenčína: TBA
3. Dolný Hričov 21. – 23. 06.
4. Holíč 24. 08.
5. Dlhá 16. – 17. 08

Návrh rámcového rozpočtu pre rok 2024

Predpokladané príjmy a výdaje pre rok 2024 sú k dispozícii pre členov SMF na vyžiadanie.

Reprezentácia:
refundácia nákladov a podpora reprezentantov podľa úspešnosti v priebehu sezóny 2024 – ŠK CPM určí v priebehu alebo po skončení sezóny.Talentovaná mládež:
Čerpanie týchto prostriedkov je možné len na základe predložených projektov, komisia ich môže podporiť z vlastných prostriedkov, alebo odporučiť na prerokovanie v RR SMF – podpora z budgetu mládeže SMF.

 1. Voľba delegátov na GZ SMF a voľba člena ŠK CPM

Na Generálne zhromaždenie SMF disciplína,  CPM deleguje 10 svojich členov.

ŠK CPM navrhuje nasledovných členov:
Miloš Baláž
Peter Baláž
Peter Kevický
Zuzana Veverková
Mário Michalovič
Ladislav Miklánek
Norbert Mizere
Vaculová Margita
Tassy Jozef
Milan Maďar
Náhradnici:  
Michal Špaček
Václav Bajgart

Voľba delegátov na GZ SMF:
Hlasovanie: „za“ – 40, „proti“ – 0, „zdržal sa hlasovania“ – 2
Navrhovaní delegáti na GZ SMF boli zvolení.

 1. Správa volebnej komisie

Správu  volebnej komisie o výsledku delegátov na GZ SMF predniesol predseda volebnej p. Jozef Tassy, ktorý odsúhlasil zloženie komisie a konštatoval prijatie.  

 1. Rôzne a diskusia

 • Generálna tajomníčka SMF, p. Kašlíková, informovala o zmene loga FIM, nové logo bude zverejnené na stránke SMF.
 • Releasy nie sú potrebné pre národné a medzinárodné podujatia.
 • CPM dostane do využívania hlukomer (z FIM).
 • Presadené 2 subvencie z FIM – pre Slovakiaring karting podpora na nafukovacie mantinely, druhá subvencia bude využitá pre plochú dráhu.
 • RTVS – dohoda o spolupráci – týždenník – 13 – 15 min. – predpoklad 18 000 náklad SMF (RTVS 32 000), 25-dielny seriál.
 • Večer majstrov 27. januára 2024 v Považskej Bystrici.
 • Na podnet pána Bodiša, ktorý sa zúčastnil zasadnutia ŠK CPM sa členovia komisie zhodli, že štátne hymny budú súčasťou vyhlásení medzinárodných pretekov.
 • Ľubomír Kamenár – „organizovanie pretekov Vintage v jazde pravidelnosti“ – podal súbor podnetov písomne, ktoré ŠK CPM prešetrí a podá stanovisko písomne dodatočne.
 • Šobáň – „rozdelenie tried Classic 125 a Classic 250“, aby boli hodnotení samostatne podľa kubatúr s ohľadom na výkon. P. Čižek vysvetlil, že návrh je toho času neopodstatnený z dôvodu nízkeho počtu jazdcov, no ŠK CPM sa problematike bude venovať.
 • Véghová – „antidopping“ – p. Kašlíková odpovedala, že SMF nemôže mať antidoppingových komisárov, je možné objednať špecialistov z ministerstva – objednanie je finančne náročné (500 – 600 eur približne). Test alkoholu je možné realizovať, právo patrí riaditeľovi pretekov.
 • Kuzma vyjadril názor, že počínanie na pretekoch môže vyvolávať dojem stretu záujmov p. Mária Michaloviča (delegát?, jazdec?, tréner tímu), k čomu sa vyjadril p. Michalovič osobne, konkrétne vytknuté situácie sa snažil objasniť a prisľúbil, že pri dekorovaní mladých jazdcov bude mať reprezentatívne oblečenie SMF, zapojil sa aj p. Baláž, ktorý podnet prijal, no p. Michaloviča si zastal s vyjadrením, že svoju prácu v starostlivosti o mladých jazdcov odvádza dobre.
 • Svitok – „vynaloženie prostriedkov na reprezentáciu a podporu jazdcov“- oponoval na návrh rámcového rozpočtu s tvrdením, že z roka na rok sa kopírujú a prenášajú rovanké sumy, čo nebolo založené na pravde. ŠK CPM objasnila skutkovú podstatu a svoje postupy odôvodnila.
 • Peter Baláž – „princíp preukazu športového motocykla“
 • Vaculová – „úprava veku v triedach Vintage“. Odpovedal p. Čižek objasnil, že na jednom zo zasadnutí ŠK CPM bol odsúhlasený vek 30 r. pre rýchlostné triedy.
 • Ďalším podnetom bola otázka, aké zvýhodnenie majú licencovaní jazdci v porovnaní s jazdcami s jednorazovou licenciou – ŠK CPM informovala, že cena za jednorazové licencie bola enormne zvýšená, aby tak alikvotne presahovala výšku celoročnej licencie v prepočte na jedno podujatie.
 • Juriga kontaktoval SMF s návrhom prijatia postupov súvisiacich s technickými opatreniami, a to buď zaplombovaním motora, alebo zvýšenou intenzitou technickej kontroly. Po prehodnotení s technickým komisárom (trieda PW 50) sa ŠK CPM prikláňa ku alternatíve častejšej technickej kontroly na podujatiach. Stále zostáva zachovaná možnosť podania protestu v prípade akéhokoľvek podozrenia z nedodržania technických predpisov.
 1. Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie

Správu návrhovej komisie predložil valnému zhromaždeniu jej predseda – p. Kevický. Hlasovanie: Za – 42, Proti – 0, Zdržalo sa hlasovania – 0
Hlasovaním bol návrh uznesenia valného zhromaždenia schválený.

 1. Ukončenie

Viceprezident SMF – p. Miloš Baláž – zhodnotil rokovanie valného zhromaždenia, poďakoval za aktívnu účasť a záujem. Následne zhromaždenie ukončil.

Zapísala: Zuzana Veverková
Zápis overil: Miloš Baláž
v Hlohovci, 6. januára 2023

 

U Z N E S E N I E

Valné zhromaždenie disciplíny CPM SMF za rok 2023, konaného dňa 6. januára 2024 v Hlohovci                                                                                 

schvaľuje:

-program rokovania VZ CPM SMF za rok 2023

– správu o činnosti disciplíny CPM SMF za rok 2023

– správu o hospodárení disciplíny CPM SMF za rok 2023

– úpravu a zmenu športových predpisov CPM v zmysle bodu č. 7 Návrhy ŠK CPM SMF

– plán činnosti disciplíny CPM SMF pre rok 2024

– rámcový rozpočet disciplíny CPM SMF pre rok 2024

– zloženie delegátov na GZ v zmysle znenia bodu č. 9 zápisnice z VZ SMF

VZ CPM SMF ukladá ŠK CPM:

– posielať 7 dní pred VZ prihláseným účastníkom súpis návrhov na odsúhlasenie na VZ

Zodpovedá: ŠK CPM SMF

– stanoviť podmienky na zjednotenie technického a športového preukazu motocykla, alebo rozhodnúť o ponechaní v platnosti oboch druhov preukazov

Zodpovedá: ŠK CPM

– písomne sa vyjadriť p. Kamenárovi na podnet podaný na VZ 6. 1. 2024

Zodpovedá: Miloš Baláž

Zapísal: Peter Kevický, predseda návrhovej komisie Hlohovec, 6. januára 2024
Overil: Miloš Baláž

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *