Zápis z rokovania Športovej komisie CPM SMF zo dňa 8. 11. 2023

Richard Karnok

Dňa 8. novembra sa na Slovakia Ringu uskutočnilo zasadnutie športovej komisie CPM SMF, z ktorého zverejňujeme zápis.

Zápis z rokovania ŠK CPM SMF – Slovakiaring, 8. novembra 2023

Prítomní:
Miloš Baláž
Peter Kevický
Norbert Mizere
Ladislav Miklánek
Mario Michalovič
Jozef Tassy
Jan Čižek
Zuzana Veverková
Peter Baláž

Neprítomní:
Margita Vaculová – ospravedlnená
Štefan Vacula – ospravedlnený
Richard Karnok – ospravedlnený
Ľubomír Kamenár

Hostia:
Róbert Bódiš
Ľubomír Deckar

Program:
1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zasadnutia ŠK CPM SMF z 12.10.2023
3. Stav financií
4. Termínové kalendáre 2024
5. Zmeny športových predpisov (návrhy)
6. Technické predpisy (návrhy)
7. Návrh termínov na vyhlásenie výsledkov za rok 2023
8. Rôzne
9. Schválenie uznesenia
10. Záver

1. Úvod
Viceprezident privítal zúčastnených vrátane hostí a okamžite otvoril diskusiu mimo vytýčeného programu a dal slovo jednému z hostí – p. Bodišovi, aby predniesol svoju požiadavku na ŠK CPM. P. Bodiš vyjadril záujem o čo najvčasnejšie uverejnenie TP pre Classic a Vintage a obrátil sa s otázkami na p. Čížeka. P. Čížek sa vyjadril, že zmeny TP budú minimálne, upravené v prospech zachovania bezpečnosti pre jazdcov a budú v dostatočnom predstihu zverejnené.
Pán Suchánek podal podnet na SMF na jazdca P. Gazdíka (Classic SBK) kvôli pochybnostiam o technickej spôsobilosti jeho motocykla na podujatiach počas sezóny 2023. Protokolom bolo zaznamenané rozhodnutie o udelení výnimky z dôvodu nízkeho počtu pretekárov v danej kategórii, čím nebola odopretá možnosť podať jazdcom protest počas jednotlivých podujatí, čo sa však nestalo, a tak výsledky sú považované za platné.
Ďalšia otázka p. Bodiša bola, čo potrebuje motocykel r.v. 1996, ak nemá na ráme VIN kód. Technický komisár – p. Norbert Mizere vysvetlil, že rám je nezameniteľný a vždy je možnosť označenia rámu s vyrazením unikátneho kódu. Nasledujúca otázka smerovala kumožnostiam motivácie jazdcov – zvážiť uznanie dôstojnosti a víťazom hrať hymnu, prehodnotiť udeľovanie bodov za účasť jazdcom v kategórii Classic SBK, čo ŠK CPM vzala na vedomie a prehodnotí motivačné prvky pre jazdcov.
Následne dostal slovo p. Deckár, ktorý vyjadril rozhorčenie na tému zrušenia kategórie, príp. zvyšovania poplatkov pre Babetta cup na základe informácií získaných zrejme z uverejneného zápisu z rokovania ŠK CPM zo dňa 12. 10. 2023, čo sa však v zápise neuvádza (viď: „Návrh na prerokovanie existencie / zachovania triedy Babetta Cup a za akých podmienok (zvýšenie štartovného ako kompenzácia za nízku a nepravidelnú účasť) – prijať konkrétny návrh pre VZ“. Odkaz jasne vypovedá o príprave bodu na Valné zhromaždenie, aby bolo jazdcom umožnené hlasovať. Tiež vyjadril ostrý nesúhlas s dodatočnými poplatkami vyberanými majiteľmi tratí bez upozornení vopred. ŠK CPM tento argument prijala a rozhodla o zaradení všetkých poplatkov do Zvláštnych ustanovení, aby boli jazdci vopred informovaní a poplatky budú požadované a vyberané transparentnou a garantovanou formou.
Hlasovanie za uvádzanie všetkých poplatkov súvisiacich s pretekmi do ZÚ:
Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zasadnutia ŠK CPM SMF z 12.10.2023
– Rozhodnutie o otvorení kategórie Classic 500 zostáva bodom pre Valné zhromaždenie.
– SBK classic (r. v. 2002) v sezóne 2024 nebude uznané ako MM SR, zostane v štatúte „cup“
Hlasovanie za kategóriu SBK classic v štatúte súťaže „Cup“:
Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

– ŠP a TP sú upravované v súvislosti s aktualizáciami vyšších inštancií FIM – FIME
– Plán činnosti pre rok 2024 – v riešení

3. Stav financií
S ohľadom na predložený aktualizovaný tok finančných prostriedkov ho ŠK CPM skontrolovala a vyjadrila súhlas so správnosťou bez ďalších námietok.

4. Termínové kalendáre 2024

CPM – Prírodné okruhy – MMSR / MSR
Testovanie TBA (apríl 2024)
Jarná cena Brna 19. – 21. 4. 2024
D. Hričov – Žilina 21. – 23. 6. 2024
Veľká cena Slovenska 26. – 28. 7. 2024 (Slovakia Ring)
Trenčín 30-31.8. – 1. 9. 2024
Brno Cena Bohumila Staší 27. – 29. 9. 2024
PL. Poznaň TBA.

CPM – Prírodné okruhy – CAMS
Jarná cena Brna 19. – 21. 4. 2024
Kopčany 08. – 09. 6. 2024
D. Hričov – Žilina 21. – 23. 6. 2024
Veľká cena Slovenska 26. – 28. 7. 2024
Trenčín 23. – 25. 8. 2024
Dymokury 31. 8. – 01. 9. 2024
Brno – Cena Bohumila Staší 27. – 29. 9. 2024

AAIMC-CPM – MMSR / MSR
Grobnik HR 17. – 19. 5. 2024
Pannoniaring HU 14. – 16. 6. 2024
Brno CZE 05. – 07. 7. 2024
Grobnik HR 09. – 11. 8. 2024
Slovakiaring SVK 20. – 22. 9. 2024

Mládež – MMSR / MSR / Slovakia Cup
Kalendár termínov v príprave.

5. Zmeny športových predpisov (návrhy)
Úprava ŠP pre prírodné okruhy – aby mohol byť jazdec zaradený do konečného hodnotenia, musí sa zúčastniť minimálne jedného podujatia na prírodnom okruhu (iného ako uzavretý okruh) a súčasne byť účastníkom minimálne troch podujatí / 6 pretekov.
Hlasovanie za podmienku konečného hodnotenia s účasťou na min. jednom podujatí na prírodnom okruhu a súčasne účasti na minimálne troch podujatiach / šiestich pretekoch:
Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Minimálny vek jazdcov kategórii Vintage bude vyšpecifikovaný na základe návrhu a následného hlasovania na Valnom zhromaždení.

6. Technické predpisy (návrhy)
TP pre prírodné okruhy budú špecifikované ako trieda SSP OPEN (nie do 600), SBK OPEN (nie nad 600), zaradenie motocyklov Triumph – Krämer-Moto 2 do kategórie SSP OPEN
Hlasovanie za špecifikáciu triedy SSP OPEN a tiež zaradenie Triumph-Krämer- Moto 2 do tejto kategórie:
Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

7. Návrh termínov na vyhlásenie výsledkov za rok 2023
ŠK CPM jedná s poskytovateľom priestorov za účelom slávnostného vyhlásenia
výsledkov za rok 2023 pre všetky kategórie CPM a predbežne predpokladá termíny konania:
9. 12. 2023 alebo 20. 1. 2024.

8. Rôzne
Zabezpečiť používanie softvéru / informačného systému pre CPM pre online prihlásenie jazdcov na preteky – p. Mizere

Pri podujatí v Jičíne došlo ku nedorozumeniam ohľadne zaradenia jazdcov do kategórií A1 a A2, čo ovplyvnilo výsledky. Rozhodnutie o relevantnosti výsledkov prijala ŠK CPM nasledovne: výsledky sú platné so zmenou v kategórii A1, a to výmazom pozície 13. Staniszewski z dôvodu duplicity s pozíciou 2., čo znamená zmenu bodovaných jazdcov – z pôvodných pozícií 14., 15. a 16. dochádza ku posunu na 13., 14. 15. miesto. V prípade ďalších duplicít platí lepší výsledok s posunom pozícií na miesto vymazanej duplicitnej pozície.

Úprava poplatkov za licencie na rok 2024:
A : 120€/ 125€ od 1.2.
B: 80€ / 85€
Mládež: 50€ / 55€
Vintage A: 80€ / 85€
Vintage B: 65€ / 70€
Jednorázová licencia: 40 €
Pozn. zvýhodnená cena platí do termínu 31. 1. 2024, následne od 1. 2. 2024 platí žiadateľ o licenciu zvýšený poplatok
Hlasovanie o úprave poplatkov za licencie na rok 2024 podľa uvedeného rozpisu:
Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

ŠK CPM obdržala informáciu od generálneho sekretariátu SMF o plánovanom termíne akcie „Večer majstrov“, ktoré sa bude konať v DK, Považská Bystrica – 27. 1. 2024 a v plnom rozsahu súhlasí.

9. Schválenie uznesenia
ŠK CPM jednohlasne schvaľuje priebeh rokovania podľa jednotlivých bodov programu.
Hlasovanie o schválení prijatých uznesení podľa jednotlivých bodov programu uvedených v zápise:
Za: 9 Proti: 0 Zdržali sa: 0

10. Záver
Na záver zasadnutia poďakoval viceprezident Miloš Baláž všetkým členom za účasť, podporu a spoluprácu.

Miloš Baláž
Viceprezident SMF
Slovakiaring, Orechová Potôň, 8. novembra 2024

Zapísala: Zuzana Veverková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *