Zápis z rokovania športovej komisie CPM SMF – Hlohovec, 12. októbra 2023

Richard Karnok

Zápis z rokovania športovej komisie CPM SMF – Hlohovec, 12. októbra 2023

Prítomní:
Miloš Baláž
Peter Kevický
Norbert Mizere
Ladislav Miklánek
Mario Michalovič
Jozef Tassy
Jan Čižek
Zuzana Veverková

Neprítomní:
Peter Baláž

Program:
1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zasadnutia ŠK CPM SMF z 10.2.2023
3. Stav financií, návrh rozpočtu
4. Termínové kalendáre 2024
5. Zmeny športových predpisov (návrhy)
6. Technické predpisy (návrhy)
7. Vyhodnotenie sezóny za rok 2023
8. Rôzne
9. Schválenie uznesenia
10. Záver

1. Úvod
Viceprezident SMF pre CPM privítal prítomných členov komisie a zahájil rokovanie podľa programu po jeho predstavení.

2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z posledného zasadnutia ŠK CPM – 10. 2. 2023
-doplnenie a zverejnenie TP, NŠP pre všetky kategórií CPM
– termínové kalendáre
Stav: splnené

3. Stav financií, návrh rozpočtu pre športovú sezónu 2024
Na základe analytického prehľadu toku financií za rok 2023 ŠK CPM schválila jeho správnosť a vzala na zreteľ skutkovú podstatu o výške zostatku ku dňu rokovania.
Stav: splnené
ŠK CPM vyjadrila jednohlasne nesúhlas s vyrúbeným poplatkom od Alpe Adria (schválené za valnom zhromaždení AA v januári 2023 v Bratislave) za vintage – 1700€ (7€ / jazdec) – nakoľko všetky náklady spojené s činovníkmi a trofejami znáša promotér / organizátor (ŠK CPM). Svoj nesúhlas komisia vyjadrí písomne s adresovaním na vedenie Alpe Adria.
Stav: v riešení

Návrh rozpočtu:
– Predpokladaný príjem z licencií 10 800€
– Predpokladaný príjem z dotácií 11 000€
– Výdavky: prostriedky na chod ŠK CPM a delegovaní činovníci 8000€
– Výdavky: zápisné poplaty do kalendára športových podujatí 800€
– Výdavky: podpora reprezentácie 3500€
– Výdavky: propagácia podujatí a reprezentácie 3500€
– Výdavky: podpora činnosti mládeže 6000€

Reprezentácia – refundácia nákladov a podpora reprezentantov podľa úspešnosti v priebehu sezóny 2024. ŠK CPM určí v priebehu alebo po skončení sezóny.
Stav: v riešení

4. Termínové kalendáre 2024
CPM – prírodné okruhy: Dolný Hričov 21. 6. – 23. 6. 2024
Trenčín (23.8. – 25.8..2024) 30. 8. – 1.9. 2024??
Cena Slovenska 26. 7.– 28. 7. 2024
Vintage:
Kalendáre sú predbežné a ďalšie termíny jednotlivých podujatí budú upresnené a zverejnené.
Stav: v riešení

5. Zmeny športových predpisov (návrhy)
Poverenie ŠK – p. Miklánek overí jednotnosť NŠP pre prírodné okruhy a cestné preteky motocyklov.
P. Čížek pripraví znenie / doplnok predpisov pre Regularity pre odsúhlasenie ŠK CPM.
Stav: v riešení

6. Zmeny v technických predpisov (návrhy)
P. Čižek pripraví aktualizáciu technických predpisov Regularity pre rok 2024, ktoré budú prejednané spolu s p. Vaculovou na ďalšom zasadnutí ŠK CPM.
Doplniť TP o bezpečnostné prvky pre triedy SBK classic – ochrana na reťaz „plutva“, zadné svetlo, protivýbušná pena do palivovej nádrže, …
Stav: v riešení

7. Vyhodnotenie sezóny za rok 2023
MMSR na prírodných okruhoch (celkovo bodovaných jazdcov bolo 24), MSR na prírodných okruhoch (10 zúčastnených jazdcov spolu).
SSP 300 – MMSR / MSR
Supertwin – MMSR / MSR (novootvorená kategória s pozitívnym hodnotením, odozvou a dobrou účasťou jazdcov)
Do 600 ccm MMSR / MSR
Nad 600 ccm MMSR / MSR
Vintage Road Racing – len MMSR
Sidecar Regularity – MMSR
Vintage Regularity – MMSR (zatiaľ nie je uzatvorené poradie, nutná špecifikácia kubatúr)
Ducati Slovakia Cup 2023
Babetta Cup (ženy + muži) – spolu sa zúčastnilo 9 jazdcov
MMSR a MSR mládež + Slovakia Cup (PW50, MiniGP Junior 110, Junior GP 160, Senior GP 160 – Cup, GP2 junior, GP2 senior, Pitbike junior 160, Pitbike senior 190)
Výsledky overila ŠK CPM podľa zdroja: https://www.smf.sk/cestne-preteky-motocyklov-cpm-vysledky-2023/
Stav: splnené

8. Rôzne
• Plán ŠK CPM – pripraviť zostrih videí z pretekov CPM za sezónu 2023 s využitím pre mediálizáciu.
• Návrh na prejednanie existencie / zachovania triedy Babetta Cup a za akých podmienok (zvýšenie štartovného ako kompenzácia za nízku a nepravidelnú účasť) – prijať konkrétny návrh pre VZ.
• Plán ŠK CPM navrhnúť vedeniu Alpe Adrii koncept spojenia národných majstrovstiev mládeže dohodnutých federácií s vytvorením subkomisie pre deti a mládež pri absolútnom zjednotení technických predpisov a garancií nižších nákupných cien predpísaných pneumatík poskytnutých predajcom na mieste podujatia.
• Návrh na obstaranie káblov na kontrolu Mactronic (Ducati Panigale V2, MW Augusta, …)
• Prejednanie žiadosti o finančnú podporu pre jazdca Ladislava Lorinca na jeho písomný podnet zaslaný p. Balážovi. Jazdec nie je členom SMF, no má slovenskú národnosť (účasť European talent cup – junior / Moto 3) – žiadosť bola t.č. jednohlasne zamietnutá.
Hlasovanie za finančnú podporu pre Ladislava Lorincza:
Za: 0 Proti: 8 Zdržali sa hlasovania: 0
• Porada prírodných okruhov 4.11.2023, Hořice – delegovaný p. Miklánek

Oboznámenie s programom RR:
– Prírastok 21 jazdcov oproti minulému obdobiu (najvyšší dosiahnutý počet jazdcov za posledné roky- 263 licencií v roku 2023)
– Dohovor o konaní Valného zhromaždenia až začiatkom roka 2024 z dôvodu zjednotenia športových pravidiel aktualizovaných FIM

9. Schválenie uznesenia
ŠK CPM schvaľuje:
– Stav financií za rok 2023 a návrh rozpočtu pre rok 2024
– Príspevok na podporu reprezentácie FIM MiniGP World series, Valencia,
18.11. – 26. 11. 2023 – Veverka Ladislav 200 €
Hlasovanie za finančnú podporu vo výške 200 € pre Ladislava Veverku:
Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa hlasovania: 1

ŠK CPM ukladá:
Prejednať otvorenie kategórií Classic 500 – p. Čížek
Prejednať SBK classic (r. v. do 2002) – zmena na MMSR kvôli nárastu počtu jazdcov – p. Mizere
Dokončiť a zverejniť športové a technické predpisy pre všetky kategórie CPM – p. Kevický, p. Mizere
Pripraviť plán činnosti pre rok 2024
Uznesenia boli jednohlasne prijaté všetkými zúčastnenými členmi ŠK CPM.
Zodpovedá: ŠK CPM
Termín zverejnenia: ihneď po dokončení

10. Záver
Na záver navrhol viceprezident termín zasadnutia ŠK CPM 8. 11. 2023 na Slovakiaringu a poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí.

Miloš Baláž
Viceprezident SMF pre CPM
Hlohovec, 14. októbra 2023
Zapísala: Zuzana Veverková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *