Zápis zo zasadnutia Športovej komisie CPM

Richard Karnok

Prinášame vám zápisnicu a uznesenie z rokovania Športovej komisie CPM v Orechovej Potôni, 9.2.2012 o 15:00 hod.

Zápis zo zasadnutia Športovej komisie CPM

Orechová Potôň, 9.2.2012 o 15:00 hod.

Prítomní:  Ladislav Šnegoň
Róbert Bíly vz. Jaroslav Černý
Martin Kuzma
Milan Búlik
Ľuboš Nemčovič
Tibor Uher
Peter Baláž
Pavol Mihalkovič

Neprítomní : Dušan Krajčí, Barbora Jakubovičová, Vladimír Karban

Pozvaní: Richard Karnok, Peter Šurina

Program:

  1. Zahájenie
  2. Kontrola plnenia uznesení a úloh
  3. Informácie z Riadiacej rady
  4. Prerokovanie diskusných príspevkov z VZ discipíny
  5. Príprava športovej sezóny 2012

–        Alpe Adria-MSR
–        SP pre držiteľov lic. „B“
–        Skútre a Mini Moto
–        Vintage

  1. Informácie o projekte Moto Academy
  2. Rôzne
  3. Záver

 

1. Zahájenie

Viceprezident pre CPM Ladislav Šnegoň privítal prítomných, zahájil rokovanie zasadnutia ŠK CPM a oboznámil komisiu s programom rokovania.

 

2. Kontrola plnenia uznesení a úloh

Z posledného zasadnutia ŠK CPM dňa 28.10.2011

Upozorniť sekretariat SMF na chybu v materiáloch RR pri výsledkoch reprezentantov konečné umiestnenie Tomáša Krajčiho v seriáli ME RR Superstock 600. Správne má byť 12. miesto.
Termín : 15.11.2011                                             Zodpovedný : Uher – Splnené

Zaslať E-mailom výzvu reprezentantom na zaslanie písomných materiálov hodnotenia skončenej športovej sezóny.
Termín : 10.11.2011                                             Zodpovedný : Uher – Splnené

Predložiť návrh prerozdelenia finančných prostriedkov na podporu reprezentácie.
Termín : 20.11.2011                                             Zodpovedný : Kuzma, Krajčí- V plnení

NŠP dať do konečnej podoby a formy k predloženiu na VZ CPM.
Termín : 10.11.2011                                             Zodpovedný : Uher – Splnené

Pripraviť a rozoslať pozvánky na Valné zhromaždenie disciplíny.
Termín : 10.11.2011                                             Zodpovedný : Uher – Splnené

Pripraviť k rozoslaniu rokovacie materiály Valného zhromaždenia
Termín : 15.11.2011                                             Zodpovedný : Uher – Splnené

 

3.Informácie z Riadiacej rady

Viceprezident informoval členov komisie o priebehu rokovania riadiacej rady v nasledovných bodoch :
–        Vyhodnotenie VZ disciplín SMF
–        Prípravy na výstavu motocykel 2012 v Bratislavskej Inchebe
–        Slávnostné vyhlásenie majstrov SR
–        Stav financií Správa o hospodárení SMF k 31.12.2011
–        Návrh dotácií MŠ na rok 2012
–        Mimoriadna dotácia z FIM
–        Kalendár podujatí 2012
–        Príprava GZ SMF návrh termínu 31.3.2012

 

4. Prerokovanie diskusných príspevkov z VZ disciplíny

Úlohy z Valného zhromaždenia:

– napomáhať p. Megelovi v jeho práci na propagácii pretekárov a seriálu AA a hľadať aj technické možnosti pomoci – ochota zo strany ŠK CPM, je potrebné konkretizovať formu pomoci.
-prerokovať diskusné príspevky, odznené na VZ:

Do diskusie sa prihlásili nasledovní:  Milan Megela, Ing.Michal Puškár, Vladimír Karban, Pavol Gallo, Milan Búlik, Roman Frühauf a Robert Bíly.

–        Ing. Michal Puškár – Stanovenie štatútu reprezentanta a reprezentácie. Komisia prerokovala tému diskusných príspevkov p. Puškára, vyžiadala si existujúce zápisnice Valných zhromaždení CPM za ním označené obdobie v ktorých nie je dokumentovaná téma prednesená p. Puškárom
–        Vladimír Karban – Stanovenie štatútu reprezentanta a reprezentácie. Nadviazanie na príspevok p. Puškára. Komisia sa zhodla, že nový štatút reprezentanta a reprezentácie je plne v súlade s momentálnou situáciou CPM.
–        Pavol Gallo – otázka týkajúca sa tokov financií na účtoch jednotlivých disciplín. Príspevok bol zodpovedaný reakciou prezidenta SMF. Každá disciplína sa dostane k svojim financiám.
–        Roman Frühauf – otázka na prezidenta SMF na tému vyučtovanie poukázaných 2% z daní. Príspevok bol zodpovedaný reakciou prezidenta SMF. Bol problém s evidenciou Daňového úradu, v súčasnosti už vyúčtovanie prebieha.
–        Robert Bíly – dotácia MŠ určená pre účely štátnej reprezentácie. Príspevok bol zodpovedaný reakciou prezidenta SMF, ktorý informoval o výške týchto dotácií a o zásadách ich prerozdelenia medzi disciplíny SMF.
– Dopracovať NŠP a TP podľa odznených doplňujúcich návrhov a zverejniť ich – Splnené
– Zverejniť kalendár športových podujatí na sezónu 2012 – Splnené
– spustiť projekt „Stredisko talentovanej mládeže“ – V plnení
– prešetriť tému námietky Ing. Puškára a M.Kuzmu – Splnené
– preveriť vyúčtovanie 2% z daní na sekretariáte SMF – v plnení
– zorganizovať šesťdielny seriál SP CPM – Splnené

zodpovedný: Športová Komisia termín: sezóna 2012

 

5.Príprava športovej sezóny 2012

Alpe Adria-MSR

V prvom podujatí AAC na Slovakia ringu pôvodne plánovanom na 29.apríla 2012 bude zmena termínu na 22.4.2012 z dôvodu konania MS automobilov v pôvodnom termíne AAC.

SP pre držiteľov lic. „B“

Bola podpísaná zmluva s promotérom tohto seriálu ktorým je Slovakia Racing, s.r.o. V zmluve sú presne stanovené podmienky pre promotéra ktoré sa zhodujú s NŠP seriálu.

Je na svete aj dohoda s maďarskou federáciou o spolupráci v rámci tohto seriálu o účasti maďarských jazdcov. Z tohoto dôvodu sa do kalendára podujatí doplnia dva preteky a to:

11.05.2012 na Pannoniaringu (H)
8.a9.06. 2012 na Hungaroringu (H)

Z tohto dôvodu bude potrebné urobiť kozmetické úpravy NŠP pre tento seriál.

Plánovaný seriál pretekov Endurance sa v športovej sezóne 2012 neuskutoční ako Slovenský Pohár. Promotér Slovakia Racing, s.r.o. zatiaľ nevidí ako reálnu možnosť jeho uskutočnenie. V tejto veci sa ešte bude s promotérom rokovať a pravdepodobne sa uskutočnia Endurance preteky ako súčasť niektorých podujatí FUN CUP pre amatérov.

V dňoch 7. a 8.04.2012 sa uskutoční otvorenie sezóny pre CPM na Slovakiaringu. Pre držiteľov a žiadateľov o licenciu SMF CPM s výraznými zľavami. Podmienky budú zverejnené.

Skútre a Mini Moto

Prípravy sezóny finišujú, bude to prvá sezóna v spolupráci s Mini Moto. Nastala jedna zásadná zmena v kalendári : 27.05.2012 sa podujatie uskutoční vo Vysokom Mýte (CZ) aj s MMSR Mini Moto.

Vintage

Športová sezóna je v podstate pripravená, finišujú už len dohody s usporiadateľmi v detailoch podmienok. Pripravili sa technické preukazy historických motocyklov a na začiatku sezóny sa budú aj vydávať jazdcom. Budú obmedzené len pretrvávaním vlastníctva motocykla.

 

6. Informácie o projekte Junior Moto Academy

Na konci roka 2011 bol realizovaný nákup techniky, 7 ks Honda NSR 50, a 4 ks Minibike Blata ako technické zabezpečenie projektu. V jarných mesiacoch prebehne nábor detí, samotné zamestnania sa plánujú uskutočniť v areáli Slovakia ring.
Rokuje sa ešte s určenými inštruktormi: Čermák, Janega, Černý, Kuzma, Mihalkovič ml., Szolga o ich možnostiach a ochote vykonávať túto prácu. Zároveň sa pripravuje promo-kampaň v médiách aj na výstave Motocykel 2012. Chystá sa ďalej viacero projektov o dotáciu činnosti Junior Moto Academy (Ministerstvo financií, VÚC) O ďalších krokoch bude komisia priebežne informovaná.

 

7.  Rôzne

V tomto bode rokovania viceprezident navrhol komisii poskytnúť Richardovi Karnokovi z prostriedkov činnosti ŠK CPM 500,-€ ako čiastočnú refundáciu nákladov, ktoré mu vznikli v spojitosti s jeho PR aktivitami pre reprezentantov a s propagáciou seriálov AAC a Moto Cup. Komisia jednohlasne súhlasila s návrhom.

Viceprezident ďalej navrhol vyplatenie jednorazovej podpory 500,-€ Tomášovi Krajčímu taktiež z položky činnosť ŠK CPM za jeho výsledky dosiahnuté v sezóne 2011. S týmto návrhom taktiež súhlasili všetci členovia ŠK CPM.

Ďalej sa o slovo prihlásil Ľuboš Nemčovič, prezentoval stanovisko subkomisie skútrov vo veci kategórie KEEWAY ako aj seriál Mini Moto: Všetky triedy skútrov a určené triedy serial Mini Moto boli už prezentované ako MM SR, teda sa tak majú aj vyhodnocovať. Na večeri majstrov žiadajú vyhodnotiť aj všetky triedy disciplíny skútrov s tým, že subkomisia dodá ceny (poháre).  Subkomisia Skútrov trvá na tom aby to tak bolo aj v športovej sezóne 2012. Položil aj otázku v spojení s neuskutočneným podujatím družstiev skútrov, ktoré sa malo uskutočniť v Dunajskej Strede, či je možné vrátiť zaplatený poplatok 100,-€ ?

Milan Búlik požiadal, členov komisie aby sa používal výhradne názov Mini Moto pre tento seriál a nie výraz Minibike.

Viceprezident pripomenul, že na vlaňajšom októbrovom zasadnutí sa komisia uzniesla, že zostatok finančných prostriedkov reprezentácie sa rozdelí rovným dielom pre všetkých reprezentantov so započítaním už vyplatených súm v roku 2011, ďalej aj spôsob refundácie ceny licencií FIM, UEM. Ceny sa budú jazdcom refundovať až po ukončení sezóny, po vyhodnotení jednotlivých reprezentantov. Finančné prostriedky je možné prevziať oproti zúčtovacím dokladom na sekretariáte SMF.

 

Rozdelenie zostatku 1.495,22 € na účte štátna reprezentácia CPM:

Meno / Team Už vyplatené v r.2011 Rozdelenie zostatku Z iných zdrojov Spolu
Jaroslav Černý 880 € – licencia FIM 85 € 965 €
Tomáš Svitok 165 € – licencia FIM 800 € 965 €
Tomáš Krajči 465 € 500 € činn. 965 €
Lukáš Jasenský 1200 € jun. 1200 €
Maco Racing Team 550€ +275€ -licencie FIM 140 € 965 €

Viceprezident ďalej vyzval všetkých členov ŠK CPM o hľadanie možnosti podpory reprezentantov či už formou materiálnej alebo finančnej pomoci – sponzoringu, to isté aj pre podporu seriálu MM SR pri Alpe Adria Championship.

Členovia ŠK CPM vzniesli požiadavku založenia samostatného účtu CPM (nie podúčet) a poverili viceprezidenta pre CPM zistením možnosti tohto riešenia.

 

8.Záver

Nakoľko sa vyčerpali všetky body program zasadnutia, viceprezident SMF pre CPM poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

Orechová Potôň, 09.02.2012
Zapísal : Tibor Uher

 

U Z N E S E N I E

zo zasadnutia ŠK CPM dňa 09.02.2012

 

ŠK CPM berie na vedomie :

informácie viceprezidenta z Riadiacej rady:

–        Vyhodnotenie VZ disciplín SMF
–        Prípravy na výstavu motocykel 2012 v Bratislavskej Inchebe
–        Slávnostné vyhlásenie majstrov SR
–        Stav financií Správa o hospodárení SMF k 31.12.2011
–        Návrh dotácií MŠ na rok 2012
–        Mimoriadna dotácia z FIM
–        Kalendár podujatí 2012
–        Príprava GZ SMF návrh termínu 31.3.2012
–        Informácie o prípravách na športovú sezónu Skútre, Mini Moto, Vintage
–        Informácie o prípravách Junior Moto Academy
–        Stanovisko subkomisie skútrov a Mini Moto ohľadom MM SR všetkých kategórií

ŠK CPM schvaľuje :

–        kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia dňa 28.10.2011
–        kontrolu plnenia uznesení z VZ disciplíny zo dňa 04.12.2011
–        Zmenu termínu podujatia Alpe Adria na nový termín 21.-22.04.2012
–        Text zmluvy s promotérom seriálu SP CPM na rok 2012 Slovakia Racing
–        Dohodu s maďarskou federáciou (MAMS) o spolupráci v rámci seriálu SP CPM 2012
–        Zmeny v kalendári CPM vyplývajúce zo spolupráce s MAMS:

11.05.2012 na Pannoniaringu (H)
8. a 9.06. 2012 na Hungaroringu (H)

–     Zmeny NŠP seriálu SP vyplývajúce zo spolupráce s MAMS
–     Zmenu v kalendári Skútrov a Mini Moto – 27.05.2012 sa podujatie uskutoční vo

Vysokom Mýte (CZ)

–         čiastočnú refundáciu nákladov Richarda Karnoka ktoré mu vznikli v spojitosti s jeho PR aktivitami pre reprezentantov a s propagáciou seriálov AAC a Moto Cup z prostriedkov činnosti ŠK CPM
–        vyplatenie jednorazovej odmeny 500,-€ Tomášovi Krajčímu taktiež z položky činnosť ŠK CPM za jeho výsledky dosiahnuté v sezóne 2011..
–        oficiálny názov Mini Moto pre disciplínu a seriál namiesto používaného výrazu Minibike.
–        Rozdelenie zostatku finančných prostriedkov reprezentácie rovným dielom pre všetkých reprezentantov so započítaním už vyplatených súm v roku 2011 podľa nasledovnej tabuľky :

Meno / Team Už vyplatené v r.2011 Rozdelenie zostatku Z iných zdrojov Spolu
Jaroslav Černý 880 € – licencia FIM 85 € 965 €
Tomáš Svitok 165 € – licencia FIM 800 € 965 €
Tomáš Krajči 465 € 500 € činn. 965 €
Lukáš Jasenský 1200 € jun. 1200 €
Maco Racing Team 550€ +275€ -licencie FIM 140 € 965 €

 

–        spôsob refundácie ceny licencií FIM, UEM. Ceny sa budú jazdcom refundovať až po ukončení sezóny, po vyhodnotení jednotlivých reprezentantov.

 

ŠK CPM ukladá :

–        zapracovať  všetky zmeny do kalendára CPM a zverejniť na stránkach SMF a Moto-cup
Termín : do 20.02.2012                                          Zodpovedný : Uher
–         prispôsobiť NŠP SP 2012 aby vyhovovali možnostiam medzinárodnej účasti jazdcov
Termín : do 20.02.2012                                          Zodpovedný : Uher
–        Zverejniť oznam o zrušení vypísaného trojdielneho seriálu Slovenského pohára Endurance
–        Termín : do 29.02.2012                                          Zodpovedný : Uher
–        Zverejniť detailné informácie o otvorení sezóny v dňoch 7.a 8.apríla 2012
Termín : do 20.02.2012                                          Zodpovedný : Šnegoň
–        Na prvom podujatí disciplíny Vintage vydať žiadateľom Technické preukazy historického motocykla
Termín : 22.07.2012                                          Zodpovedný : Baláž
–        Dokončiť rokovania s určenými inštruktormi Junior Moto Academy a pripraviť mediálnu prezentáciu
Termín : 20.02.2012                                          Zodpovedný : Šnegoň
–        Zistiť možnosti získania finančnej, materiálnej podpory činnosti Junior Moto Academy zo zdrojov VÚC
Termín : 15.03.2012                                          Zodpovedný : Šnegoň
–        V spolupráci so sekretariátom SMF pripraviť Dohodu o vykonaní práce pre Richarda Karnoka s odmenou 500,-€ z položky činnosť  CPM
Termín : 15.03.2012                                          Zodpovedný : Uher
–        Cestou sekretariátu SMF zabezpečiť vyplatenie jednorázovej podpory v sume 500,-€  pre Tomáša Krajčiho po dodaní zúčtovacích dokumentov z položky činnosť  CPM
Termín : 15.03.2012                                          Zodpovedný : Uher
–        zabezpečiť rozdelenie zostatku finančných prostriedkov reprezentácie rovným dielom pre všetkých reprezentantov.
Termín : 15.03.2012                                          Zodpovedný : Šnegoň
–        Dohodnúť so sekretariátom SMF vyplatenie súm podľa tabuľky pre reprezentantov po dodaní zúčtovacích dokumentov.
–        Termín : 10.03.2012                                          Zodpovedný : Uher
–        Zistiť možnosť vrátenia poplatku 100,-€ za neuskutočnené podujatie družstiev skútrov plánovaného na 17.-18.09.2011v Dunajskej Strede.
Termín : 10.03.2012                                          Zodpovedný : Uher
–        používať výhradne názov Mini Moto namiesto výrazu Minibike.
Termín : priebežne
–        V spolupráci so sekretariátom zabezpečiť na Večeri majstrov vyhlásenie tried disciplíny Scooter
Termín : 5.03.2012                                          Zodpovedný : Šnegoň
–        Ceny licencií FIM a UEM sa budú reprezentantom refundovať až po ukončení sezóny, po vyhodnotení jednotlivých reprezentantov.
Termín : priebežne                                             Zodpovedný : Šnegoň
–        Zistiť možnosť založenia samostatného účtu CPM (nie podúčet)
Termín : 15.03.2012                                          Zodpovedný : Šnegoň
–        hľadať možnosti materiálnej alebo finančnej podpory reprezentantov a seriálu MM SR pri Alpe Adria Championship.
Termín : priebežne                                             Zodpovedný : všetci členovia ŠK CPM

 

Orechová Potôň, 09.02.2012
Zapísal : Uher

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.