Zápisnica z valného zhromaždenia CPM SMF 2021

Richard Karnok

Zápisnica z valného zhromaždenia CPM SMF 2021 – Hlohovec dňa 6. 2. 2022.

1. Otvorenie

Viceprezident SMF pre CPM pán Miloš Baláž privítal účastníkov Valného zhromaždenia disciplíny CPM SMF
a oboznámil ich s navrhovaným programom rokovania.

Schválenie programu rokovania
Za: 21 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Program bol schválený

2. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej).

Návrh ŠK CPM na zloženie jednotlivých pracovných komisií:

Mandátová komisia:
Marek Rendek – predseda
Margita Vaculová – člen
Anton Kozubík – člen

Volebná komisia:
Marek Rendek – predseda
Margita Vaculová – člen
Anton Kozubík – člen

Návrhová komisia:
Jozef Tassy – predseda
Zuzana Veverková – člen
Roman Frühauf – člen

Za: 21   Proti: 0   Zdržal sa: 0
Navrhované zloženie pracovných komisií bolo schválené

3. Správa o činnosti CPM SMF v športovej sezóne 2021.

Správu o činnosti ŠK CPM SMF predniesol Valnému zhromaždeniu disciplíny CPM viceprezident SMF pre CPM Miloš Baláž:

Aj napriek pokračujúcej pandémii sa nakoniec podarilo uskutočniť seriály vo všetkých kategóriách CPM. Práve pre pandemickú situáciu sa počas sezóny musel meniť termínový kalendár. Sezóna odštartovala už tradičným testovaním na Slovakia Ringu, ktoré bolo pre držiteľov celoročných licencií SMF CPM zadarmo.

V rámci M SR CPM a SP CPM sa odjazdilo 5 podujatí, na každom dvoje pretekov. Z toho tri podujatia na Slovensku (Dolný Hričov, Slovakia Ring a Trenčín) a dve v zahraničí (Rijeka a Brno). Spolu v seriáli bodovalo 63 pretekárov.

Do hodnotenia MM SR vintage road racing sa odjazdili 4 podujatia, na každom dve samostatne bodované preteky. Tri sa uskutočnili na Slovensku (Dolný Hričov, Slovakia Ring a Trenčín) a jedno v zahraničí (Brno). Spolu bodovalo 73 pretekárov.

Pre pandemickú situáciu sa nemohli uskutočniť podujatia MM SR vintage regularity na Slovakia Ringu a v Holíči, takže nakoniec sa pre sólo triedy konali len októbrové preteky na letisku v Trenčíne. Bodovalo 32 pretekárov. Viac podujatí má na svojom konte trieda E-sidecar, ktorá absolvovala navyše po dvoje pretekov v Dolnom Hričove, a v auguste v Trenčíne. V tejto triede bodovalo 10 posádok.

Sezóna pre M SR a SP mládeže začala 3-dňovým tréningovým kempom na Slovak Karting Centre, ktorého súčasťou bolo aj vyhlásenie sezóny 2020 a takisto športové súťaže v rôznych disciplínach a takisto jazdenie pre držiteľov licencií SMF zadarmo. Samotný šampionát pozostával zo šiestich podujatí, ale úvodné, v českom Písku, bolo pre pandémiu zrušené. Nakoniec sa teda bojovalo na piatich podujatiach (na každom dvoje samostatne hodnotené preteky), z čoho trikrát sa jazdilo na Slovensku (dvakrát Slovakia Ring a raz Dlhá) a dvakrát v ČR (Vysoké Mýto a Třinec). Pre veľký záujem bola do seriálu SP zaradená aj trieda Open senior. V konečnom hodnotení je 37 bodujúcich jazdcov. Vďaka kontaktom Miloša Baláža mali možnosť zúčastniť sa naši jazdci aj pohárového seriálu v Taliansku, čo využili piati pretekári. Ich účasť splnila cieľ, ktorým bolo zbieranie skúseností v jazdení v silnej medzinárodnej konkurencii, správaní sa v depe aj na dráhe, technickom preberaní motocykla či jazdeckej výstroje. Súčasťou augustového podujatia boli aj preteky Alpe Adria MiniGP Series, kvalifikačného seriálu pre svetové
finále vo Valencii.
Na začiatku sezóny ŠK CPM SMF zakúpila 3 motocykle Yamaha PW 50 (plus 3 sady pneumatík) pre potreby výchovy mládeže, za čo patrí veľká vďaka Martinovi Kuzmovi, ktorý tento nákup od Yamahy sprostredkoval bez navýšenia ceny.

Svoj seriál odjazdil aj Ducati Slovakia Cup. Jazdci absolvovali 4 podujatia (sedem pretekov) a v konečnom hodnotení je 29 bodujúcich pretekárov.

Súťažiaci Babetta Cupu absolvovali 4 podujatia (osem pretekov) a v konečnom hodnotení je 11 bodujúcich súťažiacich.

V súčasnej nepriaznivej situácii s pandémiou sa v najbližšom čase nebudú môcť uskutočniť slávnostné vyhodnotenia sezóny 2021. Akonáhle to bude možné, vyhodnotenia sa uskutočnia a ŠK CPM SMF o tom bude včas informovať.

Miloš Baláž s vďakou oceňuje spoluprácu s vedením okruhu Slovakia Ring, predstaviteľmi letísk v Dolnom Hričove a Trenčíne, okruhmi v Dlhej a Slovak Karting Centrom, Autoklubom ČR, sekretariátom SMF a všetkými činovníkmi na podujatiach.

Členská základňa

Kompletné výsledky všetkých kategórií sú zverejnené na stránkach smf.sk a RoadRacing.sk.

Reprezentácia

ŠK CPM udelila štatút reprezentanta SR v roku 2021 v disciplíne cestných pretekov motocyklov týmto jazdcom:
Maxim Repák – Yamaha R3 bLU cRU European Cup a Medzinárodné majstrovstvá Španielska
Michal Búlik – Medzinárodné majstrovstvá Španielska FIM CEV Superstock 600
Tomáš Svitok – European Superstock 1000 Cup
Mário Zajac – Mini Road Racing European Championship
Ladislav Veverka – Mini Road Racing European Championship
Lukáš Végh – Mini Road Racing European Championship
Tobias Kráľ – Mini Road Racing European Championship
Maco Racing Team – účastník MS FIM EWC

5. Hospodárenie CPM 2021

Správu o hospodárení predniesol člen komisie p. L. Miklánek a pre členov SMF je k nahliadnutiu na vyžiadanie.

6. Správa mandátovej komisie

Počet prítomných na VZ CPM: 21 + 7 hostí
Z toho počet členov s hlasovacím právom: 21
Pre nadpolovičnú väčšinu pri hlasovaní a voľbách je potrebných 11 hlasov
Pre 2/3-ovú väčšinu pri hlasovaní je potrebných 14 hlasov

7. Zmeny NŠP a NTP pre športovú sezónu 2022

Návrhy od ŠK CPM SMF:

Návrh č. 1
Úprava NŠP CPM 2022 (schválené NŠP sú zverejnené na stránkach smf.sk a RoadRacing.sk)
Za: 20 Proti: 0 Zdržal sa: 1
Návrh č. 1 bol schválený

Návrh č. 2
Úprava NŠP mládeže 2022 (schválené NŠP sú zverejnené na stránkach smf.sk a RoadRacing.sk)
Za: 21 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Návrh č. 2 bol schválený

Návrh č. 3
Úprava NŠP vintage regularity a vintage road racing 2022 (schválené NŠP sú zverejnené na stránkach smf.sk a RoadRacing.sk)
Za: 21 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Návrh č. 3 bol schválený

Návrh č. 4
Úprava NŠP Ducati Slovakia Cup a Babetta Cup 2022 (schválené NŠP sú zverejnené na stránkach smf.sk a RoadRacing.sk)
Za: 21 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Návrh č. 4 bol schválený

8. Plán činnosti a rozpočet disciplíny CPM pre rok 2022

a) V súčasnej dobe prebiehajú rokovania o podobe šampionátov CPM, mládeže, dospelých a vintage. Predbežné termínové kalendáre sú zverejnené na stránke SMF a oficiálnej stránke ŠK CPM RoadRacing.sk. Podnety a návrhy k tejto tematike môžu členovia podávať a konzultovať kedykoľvek s členmi ŠK CPM SMF. Výsledky rokovaní budú priebežne zverejňované na stránkach SMF a oficiálnej stránke ŠK CPM RoadRacing.sk. V súčasnosti nikto netuší, čo nám prinesie rok 2022, ale už uplynulé dve sezóny, ktoré boli poznačené pandémiou, sa na Slovensku dokázali uskutočniť aj v tejto disciplíne na slušnej úrovni, preto veríme, že rovnako tomu bude aj v
sezóne nasledujúcej. Poďme sa spolu pozrieť na to, ako sa črtá rok 2022 vo všetkých kategóriách disciplíny CPM.

Medzinárodné majstrovstvá SR a Slovenský pohár CPM
Možno už podľa podnázvu ste si všimli, že národný šampionát mení formát na medzinárodný. Myslíme si, ženáš šampionát ponúka zaujímavé termíny a okruhy a keďže mnohí naši pretekári (napriek tomu, že majúlicenciu SMF) štartujú v MSR len v minimálnom počte, mali by dostať šancu aj iní, teda zahraniční pretekári, ktorí neraz práve organizáciu našich majstrovstiev chvália. Na konci sezóny budú okrem medzinárodnéhomajstra vyhodnotený aj traja najúspešnejší držitelia licencie SMF v každej triede.
Pri tvorbe termínového kalendára sme vychádzali z doteraz dostupných kalendárov, žiaľ, šampionát Alpe Adria svoj presný termínový kalendár ešte nemá (malo by sa to zmeniť na konci januára), takže sme siahli po tradičných destináciách, pričom by nemala chýbať ani poľská Poznaň.
Sezónu tradične zaháji predsezónne testovanie na Slovakia Ringu, ktoré bude pre držiteľov licencií SMF
bezplatné.
Predbežné termíny:
7. 4. Test SMF Slovakia Ring
22.-24. 4. Brno
27.-29. 5. Poznaň
24.-26. 6. Dolný Hričov
8.-10. 7. Slovakia Ring
26.-28. 8. Trenčín
30. 9.-2. 10. Brno

Medzinárodné majstrovstvá SR mládeže a Slovakia Cup
Niečo podobné, ale z celkom iných príčin čaká aj na náš juniorský šampionát. Po tom, ako nám zástupcovia AČR oznámili, že MMČR sa v roku 2022 neuskutočnia na území Slovenska, sledujeme otvorením nášho šampionátu vyššiu účasť zahraničných pretekárov u nás, keďže, ako je známe, juniorská členská základňa
CPM SMF nie je práve početná. Veríme, že sa nám takto na naše trate a do našich majstrovstiev podarí prilákať aj jazdcov z ČR, Maďarska, prípadne Rakúska. Na konci sezóny budú aj v juniorskom šampionáte vyhodnotení traja najúspešnejší jazdci s licenciou SMF. V tomto čase prebiehajú prípravy, ktoré musia vychádzať aj z toho, aká bude situácia u našich južných a západných susedov. Na každý pád vzniká aj nová trieda GP2. Čo sa týka triedy PW50, tak jej sezóna bude závislá aj od maďarského termínového kalendára, pretože v Maďarsku je pre jazdcov vyššia konkurencia a záujem o to prejavila aj väčšina zástupcov našich pretekárov. V jej prípade platí, že nám AČR ponúka jazdiť preteky tejto triedy v rámci ich akadémie. Všetky informácie sa budeme snažiť zverejniť čo najskôr. Pri predbežnom termínovom kalendári sme vychádzali z ponuky AČR, že si môžeme na ich podujatiach vybrať body do nášho šampionátu. Na Slovensku sa uskutočnia tri podujatia (dvakrát Dlhá, jeden raz Slovakia Ring). Čakáme ešte na kalendár v Maďarsku, ktorý zatiaľ nie je hotový.
Aj v roku 2022 plánuje športová komisia usporiadať kemp mládeže, a to v piatok a sobotu 8. a 9. apríla. V sobotu bude jazdenie pre držiteľov licencií SMF bezplatné.
Triedy a vekové limity:
MMSR a M SR PW 50 (5 – 10 rokov)
MMSR a M SR MiniGP 110 (7 – 14 rokov, ženy 8-16 rokov)
MMSR a M SR MiniGP 160 (9 – 16 rokov, ženy 10 – 18 rokov)
Slovakia Cup MiniGP 160 senior (od 17 rokov)
MMSR a M SR Ohvale GP2 junior (13 – 18 rokov)
Slovakia Cup Ohvale GP2 senior (od 19 rokov)
Slovakia Cup Pitbike junior (do 160 cm³) (14 – 20 rokov)
Slovakia Cup Pitbike senior (do 190 cm³) (od 21 rokov)
Predbežné termíny:
8. a 9. 4. Kemp Slovakia Ring
29.-30. 4. Dlhá
6.-7. 5. Vysoké Mýto
17.-18. 6. Cheb
1.-2. 7. Dlhá
13.-14. 8. Slovakia Ring
19.-20. 8. Třinec

MMSR vintage road racing
Náš medzinárodný šampionát veteránov na rýchlosť v mnohom kopíruje seriál CPM a tým teda aj predchádzajúci ročník. Aj tu platí, že sezónu tradične zaháji predsezónne testovanie na Slovakia Ringu, ktoré bude pre držiteľov licencií SMF bezplatné.
Predbežné termíny:
7. 4. Test SMF Slovakia Ring
22.-24. 4. Brno
27.-29. 5. Poznaň
24.-26. 6. Dolný Hričov
8.-10. 7. Slovakia Ring?
26.-28.8. Trenčín
30. 9.-2. 10. Brno

MMSR vintage regularity
Seriál veteránov na pravidelnosť v uplynulých dvoch rokoch najviac utrpel pandémiou, v roku 2020 sa nekonali žiadne preteky, vlani len v októbri na letisku v Trenčíne. Ani raz sa neuskutočnili preteky na zadnom variante Slovakia Ringu a ani v Holíči, ale v roku 2022 plánuje Peter Baláž návrat pretekov do Holíča aj už s avizovanými vzácnymi hosťami, Carlosom Lavadom a Pier Paolo Bianchim. Ľubo Kamenár pripravuje pravidelnosť na letisku v Trenčíne 7. a 8. mája a aby bol šampionát predsa len zaujímavejší, naši klasici by mohli preteky absolvovať aj na prekrásnej trati v Brannej v ČR. Aj definitíva tohto kalendára závisí od ďalších
rokovaní.
Predbežné termíny:
7. 4. Test SMF Slovakia Ring
7.-8. 5. Trenčín
20. 8. Holíč
10.-11. 9. Branná?

Ducati Slovakia Cup
Veľmi populárny a atraktívny seriál Ducati Slovakia Cup má už neodmysliteľné miesto v kalendári SMF a rovnako tomu bude aj v roku 2022. Na definitívne termíny si musíme taktiež ešte počkať.
Predbežné termíny:
7. 4. Test SMF Slovakia Ring
7.-8. 5. Trenčín
19. 5. Ducati Day Slovakia Ring
24.-26. 6. Dolný Hričov
20. 8. Holíč
26.-28. 8. Trenčín

Babetta Cup
Svoje miesto „pod slnkom“ si na našich podujatiach vybojoval aj Babetta Cup, ktorý pred rokmi na naše
okruhy priviedol Ľubo Deckár. Okrem podujatí nášho juniorského šampionátu na území Slovenska by sme
ženy aj mužov na Babettách mohli vidieť na letisku v Hričove a na mestskom okruhu v Holíči.
Predbežné termíny:
29.-30. 4. Dlhá
24.-26. 6. Dolný Hričov
1.-2. 7. Dlhá
12.-13. 8. Slovakia Ring
20. 8. Holíč

b) Návrh rozpočtu 2022:
Príjmy:
Predpokladáme príjmy z licencií 7000 €
Predpokladaná dotácia z MŠ SR 11000 €
Výdavky:
Prostriedky na chod ŠK CPM a delegovaní činovníci……………… 6 000 €
zápisné poplatky do kalendára športových podujatí……………… 500 €
podpora reprezentácie ………………………………………………….. 3 500 €
propagácia podujatí a reprezentácie………………………………….. 2 000 €
podpora činnosti mládeže …………………………………………………. 6 000 €
Reprezentácia:
refundácia nákladov a podpora reprezentantov podľa úspešnosti v priebehu sezóny 2022 – ŠK CPM určí v priebehu alebo po skončení sezóny.
Talentovaná mládež:
Čerpanie týchto prostriedkov je možné len na základe predložených projektov, komisia ich môže podporiť z vlastných prostriedkov, alebo odporučiť na prerokovanie v RR SMF – podpora z budgetu mládeže SMF.

9. Voľba delegátov na GZ SMF a voľba člena ŠK CPM

Na Generálne zhromaždenie SMF disciplína CPM deleguje 10 svojich členov. ŠK CPM navrhuje nasledovných členov za delegátov GZ SMF: Miloš Baláž, Peter Kevický, Ladislav Miklánek, Richard Karnok, Mario Michalovič, Roman Frühauf, Margita Vaculová, Štefan Vacula, Zuzana Veverková, Marek Rendek, náhradníci Peter Baláž, Dominik Michalovič

Voľba delegátov na GZ SMF
Za: 21 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Navrhovaní delegáti na GZ SMF boli zvolení

10. Správa volebnej komisie

Správu volebnej komisie o výsledku voľby člena ŠK CPM a delegátov na GZ SMF predniesol predseda volebnej komisie.

11. Rôzne

Pán Miloš Baláž predstavil pripravované plány ŠK CPM SMF pre rok 2022:
-sústredenie mládeže v Taliansku v dňoch 3. – 6. marca 2022 v podobe jazdenia na okruhu, fyzickej a kondičnej prípravy a školenia. Sústredenia by sa mohli zúčastniť aj jazdci triedy Supersport 300. Poplatok za prenájom okruhu na trate je 60€ na jazdca za jeden deň, pričom by ho čiastočne platil ŠK CPM SMF. Fyzická
a kondičná príprava a školenie by bolo zdarma. Ubytovanie v blízkosti je 35€ za izbu na jednu noc.
– predstavil pripravovaný spoluprácu s výrobcom motocyklových kombinéz pre pretekárov, spoločnosťou M-M race. Spoločnosť by držiteľom športových licencií poskytla zľavy na kombinézy, čo sa týka juniorských aj seniorských pretekárov. Viac informácií bude zverejnených na stránkach smf.sk a RoadRacing.sk.

– v tomto čase rokuje s vedením spoločnosti Ohvale s cieľom zapožičania dvoch motocyklov tejto firmy (110a 160 cm³) pre účely našej moto akadémie.Pán Mario Michalovič predstavil plány motocyklovej akadémiu ŠK CPM SMF pre rok 2022. Po dohode so Slovak Karting Centrom bude spustená akadémia pre nových záujemcov každú nedeľu (vždy dve hodiny). V tejto dobe pripravuje aj propagáciu a ďalšie detaily týkajúce sa akadémie. Naši juniorskí pretekári budú mať možnosť na Slovak Karting Centre možnosť trénovať každú stredu (dve hodiny). Presné informácie poskytne záujemcom Mario Michalovič a budú včas zverejnené na stránkach smf.sk a RoadRacing.sk.

12. Diskusia

Do diskusie sa prihlásil prezident SMF, pán Peter Lazar, ktorý poďakoval organizátorom, pretekárom a ich sprievodom za úspešnú sezónu 2021, ktorá bola pre pandémiu mimoriadne náročná a vyžadovala si veľkú flexibilitu pre neustále sa meniace pandemické opatrenia. Ocenil znovu organizovanie pretekov na letisku v Dolnom Hričove a vyjadril nádej, že sa toto podujatie v kalendári CPM udomácni na mnoho rokov. Špeciálne sa poďakoval aj rodičom juniorov, bez ktorých snahy by sme nemohli hovoriť o budúcnosti disciplíny CPM. Dobrou správou je, že príspevok od MŠ SR by mal byť na rovnaký ako vlani. SMF sa bude aj v roku 2022 zapájať do projektov FIM. V apríli sa uskutoční Generálne zhromaždenie spojené s Večerom majstrov. O detailoch budú členovia SMF včas informovaní. Na záver prezident SMF poprial prítomným do novej sezóny veľa šťastia.

Pán Anton Kozubík sa spýtal, či na podujatiach v juniorskom šampionáte, ktoré sa uskutočnia v ČR bude musieť jazdec platiť dvoje štartové, keď bude chcieť bodovať do MMČR aj MMSR. Pán Miloš Baláž mu odpovedal, že štartovné sa platí len raz, a to organizátorovi. Body z pretekov sa automaticky zarátajú do oboch šampionátov.

Kozubík upozornil aj na rozdielne technické predpisy FIM, FIM MiniGP series a českého šampionátu, čo môžepriniesť mnoho komplikácií.
M. Baláž odpovedal, že o situácii vie, technické predpisy sú ešte otvorené a samotná spoločnosť Ohvale ešte pripravuje zmeny, ktoré by sa mohli dotknúť predpisov všeobecne. Situáciu sa bude snažiť riešiť tak, aby naši pretekári nemuseli v zahraničí pre rôzne technické predpisy zažívať nepríjemnosti.

Kozubík sa spýtal aj na termínový kalendár Alpe Adria FIM MiniGP Series.
M. Baláž odpovedal, že príprava kalendára finišuje, čoskoro bude zverejnený a prečítal niekoľko známych termínov, pričom jedno z podujatí sa uskutoční 14. 8. na Slovakia Ringu.

Pán Dušan Juriga vyjadril názor, že chýba medzistupeň medzi triedami PW50 a Ohvale 110, pričom navrhol triedu malých pit bikov a zníženie vekovej hranice pod 10 rokov.
Pán Mario Michalovič mu odpovedal, že kategória malých pit bikov sa u nás jazdila, ale skončila nezáujmom zo strany jazdcov. Ďalším dôvodom nevypísať túto triedu je podľa Michaloviča to, že kategória pit bike má málo spoločné s cestnými pretekmi a snahou ŠK CPM SMF je vychovávať práve jazdcov pre disciplínu CPM.

Pán Martin Kuzma upozornil na chybu v správe o hospodárení v položke nákupu motocyklov PW50 a pneumatík na tieto motocykle.
Pán Miloš Baláž sa poďakoval a dal hneď chybný údaj v správe opraviť.

Kuzma ďalej upozornil na nejasný systém rozdeľovania dotácií reprezentantom, z ktorého môžu vznikať medzi jazdcami a ŠK CPM SMF spory. Navrhol vytvoriť manuál, ktorý by jasne špecifikoval medzinárodné seriály a ich úroveň a následne by bolo špecifikované, z akého kľúča pri dotáciách ŠK CPM SMF vychádza. Jasne by sa týmto spôsobom definoval štatút reprezentanta SMF, s čím by mohol jazdec mať aj prípadne ľahšiu pozíciu pri rokovaní s partnermi.
M. Baláž poďakoval a uznal, že takýto manuál je potrebný a ŠK CPM SMF ho pripraví.

Kuzma sa spýtal aj na výsledky motocyklovej akadémie, či pribudli noví záujemci.
Mario Michalovič odpovedal, že žiaľ nebol priestor (trať) pre rozbehnutie akadémie, ale v tomto čase sa vďaka dohode so Slovak Karting Centrom akadémia rozbieha a verí, že privedie na okruhy nových malých záujemcov.

Kuzma položil otázku prezidentovi SMF, či SMF podniká kroky pre nájdenie partnerov federácie, ktorí by mohli prispieť finančne pre motocyklový šport.
Prezident SMF Lazar odpovedal, že SMF nemá pre pracovnú vyťaženosť možnosť viesť takéto rokovania a pre tento účel oslovila firmu, ktorá by túto prácu realizovala. Žiaľ, neskončilo sa to úspechom. Snahou SMF je zameriavať sa na projekty, a to aj cez Slovenský olympijský výbor, kde konečne vzniká možnosť spolupráce aj s neolympijskými disciplínami. Takéto projekty sú však zameraní na mládež. Ocenil, že je tu opäť možnosť podpory pre významné športové podujatia.

13. Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie

Správu návrhovej komisie predložil valnému zhromaždeniu predseda návrhovej komisie Jozef Tassy. Hlasovaním bol schválený návrh uznesenia valného zhromaždenia bez pripomienok .
Za: 21 Proti: 0 Zdržali sa: 0

14. Ukončenie

Viceprezident SMF Miloš Baláž v krátkosti zhodnotil rokovanie Valného zhromaždenia, poďakoval
zúčastneným za aktívnu účasť a zhromaždenie ukončil.

Zapísal: Richard Karnok
Zápis overil: Miloš Baláž

U Z N E S E N I E

Valné zhromaždenie disciplíny CPM za rok 2021, konaného dňa 6.2.2022 v Hlohovci

VZ CPM SMF schvaľuje:
1. Program rokovania VZ CPM SMF za rok 2021
2. Správu o činnosti disciplíny CPM SMF za rok 2021
3. Správu o hospodárení disciplíny CPM SMF za rok 2021
4. Zmeny športových predpisov CPM, v mysle č.7 zápisnice z VZ CPM SMF.

5. Plán činnosti disciplíny CPM SMF pre rok 2022.
6. Rámcový rozpočet disciplíny CPM SMF pre rok 2022
7. Delegátov na GZ SMF v zložení: Miloš Baláž, Peter Kevický, Ladislav Miklánek, Richard Karnok,
Mario Michalovič, Roman Frühauf, Margita Vacula, Zuzana Veverková, Marek Rendek.
Náhradník: Peter Baláž, Dominik Michalovič

VZ CPM SMF ukladá ŠK CPM:
1. Spracovať technické predpisy všetkých seriálov CPM SMF na sezónu 2022.
Termín: marec 2022 Zodpovedá: ŠK CPM SMF
2. Po obdržaní športových a technických predpisov seriálu Alpe Adria Championship tieto obratom spracovať do SVK verzie a túto zverejniť na web stránke SMF, plus rozposlať ich členom CPM SMF.
Termín: do 10 dní po obdržaní Zodpovedá: ŠK CPM v spolupráci so sekretariátom SMF

Zapísal: Jozef Tassy, predseda návrhovej komisie Hlohovec, 6.2.2022
Overil: Miloš Baláž

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *