Zápis zo zasadnutia ŠK CPM SMF – Hlohovec, 16. februára 2024

Richard Karnok

Prvé tohtoročné zasadnutie športovej komisie CPM SMF sa uskutočnilo minulý mesiac v Hlohovci. Prinášame vám zápis.

Zápis zo zasadnutia ŠK CPM SMF – Hlohovec, 16. februára 2024

Prítomní:
Miloš Baláž
Peter Baláž
Ladislav Miklánek
Norbert Mizere
Jozef Tassy
Mário Michalovič
Zuzana Veverková
Jan Čižek

Neprítomní / ospravedlnení:
Peter Kevický
Margita Vaculová
Štefan Vacula

Program:

 1. Úvod
 2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zasadnutia VZ CPM SMF z 6.1.2024
 3. Stav financií
 4. Termínové kalendáre 2024 (schválenie)
 5. Zmeny športových predpisov (schválenie)
 6. Technické predpisy (schválenie)
 7. Mládež schválenie ŠP, TP
 8. Výstava motocyklov 2024
 9. Rôzne
 10. Schválenie uznesenia
 11. Záver

 

 1. Úvod

Viceprezident CPM SMF na úvod privítal všetkých zúčastnených a vyslovil slová vďaky za spoluprácu v roku 2023 spolu s nádejou, že sa členovia ŠK CPM SMF budú stretávať aj v sezóne 2024  v plnom počte so záujmom podporovať a zveľaďovať motocyklový šport.

 

 1. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zasadnutia VZ CPM SMF zo 6. januára 2024

            VZ konajúce sa 6. januára 2024 uložilo ŠK CPM SMF nasledovné úlohy, a preto sa na zasadnutí rokovanie venovalo aj ich plneniu.

 • Posielať 7 dní pred VZ prihláseným účastníkom súpis návrhov na odsúhlasenie na VZ.

ŠK CPM prijala zodpovednosť a uloženú povinnosť bude plniť.

Hlasovanie za odoslanie súpisu návrhov na VZ prihláseným účastníkom 7 dní vopred – pred konaním.

Za: 8                            Proti: 0                                    Zdržalo sa hlasovania: 0

 

 • Stanoviť podmienky na zjednotenie technického a športového preukazu motocykla, alebo rozhodnúť o ponechaní v platnosti oboch druhov preukazov.

ŠK CPM sa jednohlasne zhodla na návrhu na ponechanie oboch druhov preukazov v platnosti (pozn. buď technický preukaz alebo športový preukaz). Podmienkou pre vystavenie slovenského  športového preukazu je SMF pretekárska licencia jazdca v platnosti aktuálneho roku a súčasne identifikačné číslo rámu. Platnosť športového preukazu je stanovená na dobu neurčitú a je viazaná na vlastníka motocyklu (pre zmene majiteľa je nutné vystavenie nového športového preukazu).

Hlasovanie o ponechaní v platnosti aj technického preukazu, aj športového preukazu motocykla.

Za: 8                                        Proti: 0                        Zdržalo sa hlasovania: 0

Zostáva však nutným dodať, že ŠK CPM svojím hlasovaním, resp. odsúhlasením návrh postupuje na ďalšie schválenie, a to prostredníctvom člena ŠK CPM – p. Norberta Mizereho v zastúpení technickej základne, aby predniesol problematiku komisii technických komisárov, ktorí príjmu konečné rozhodnutie.

 

 • Písomne sa vyjadriť p. Kamenárovi na podnet podaný na VZ 6. 1. 2024
 1. Miloš Baláž uloženú povinnosť splnil a so súhlasom všetkých členov ŠK CPM SMF v zmysle znenia odoslal písomnú odpoveď 26.1.2024.

 

            ŠK CPM SMF prejednala diskusné príspevky podané na VZ nasledovne:

 • Podnet p. Šobaňa na VZ – vyjadrenie: Podmienka pre prejednanie otvorenia požadovanej kategórie je online registrácia jazdcov v počte minimálne 5 v dostatočnom časovom predstihu, t. j. min. 14 dní pred konaním podujatia, pričom zástupcovia ŠK CPM vyzvú k spomenutému návrhu organizátora pretekov.

Hlasovanie o prejednaní otvorenia požadovanej kategórie v kontexte uvedených podmienok (viď odsek vyššie).

Za: 8                                        Proti: 0                        Zdržalo sa hlasovania: 0

 

 • Podnet p. Véghovej – ŠK CPM vzala na zreteľ a uzniesla sa, že bude venovať zvýšenú pozornosť za účelom kontrol na prítomnosť alkoholu u pretekárov.

Hlasovanie o zvýšených kontrolách na prítomnosť alkoholu u pretekárov počas podujatí:

Za: 8                                        Proti: 0                        Zdržalo sa hlasovania: 0

 

 1. Stav financií

Viceprezident informoval o priebežnom stave financií. Pripomenul jednotlivým členom športovej komisie, aby podporili informovanosť členskej základne o možnosi poslať 2% z daní priamo v prospech ŠK CPM.

 

 1. Termínové kalendáre 2024 (schválenie)

Zverejnené kalendáre zostávajú v platnosti, o prípadných zmenách bude ŠK CPM SMF v dostatočnom predstihu informovať podľa možností.

Road Racing

11.4.2024 Testovanie a výklad predpisov Slovakia Ring
14.-16.06.2024 MM SR/ M SR ( + AA) Pannoriaring (HUN)
05.-07.07.2024 MM SR/ M SR ( + AA) Brno (CZE)
09.-11.08.2024 MM SR/ M SR ( + AA) Grobnik (CRO)
20.-22.09.2024 MM SR/ M SR ( + AA) Slovakia Ring
18.-20.10.2024 MM SR/ M SR ( + AA) Grobnik (CRO)

 

Prírodné okruhy

11.4.2024 Testovanie a výklad predpisov Slovakia Ring
19.-21.04.2024 MM SR/ M SR CPM – „Jarní cena Brna“ Brno (CZE)
24.-26.05.2024 MM SR/ M SR CPM Poznaň (POL)
12.-14.07.2024 MM SR/ M SR CPM Dolný Hričov
26.-28.07.2024 MM SR/ M SR CPM  – „Cena Slovenska“ Slovakia Ring
30.08-01.09.2024 MM SR/ M SR CPM Trenčín
27.-29.09.2024 MM SR/ M SR CPM  „Veľká cena Bohumila Stašu“ Brno  (CZE)

 

Mládež

12.-13.04.2024 Testovanie a výklad predpisov Slovakia Ring
03.-05.05.2024 MM SR + SP – len trieda PW50 Brno (ČR)
24.-26.05.2024 FIM MiniGP AA + MM SR + M SR + SP Dlhá
28.-30.06.2024 MM SR + M SR + SP ( +FIM MiniGP AA) Visonta (HUN)
19.-21.07.2024 MM SR + M SR + SP ( +FIM MiniGP AA) Kecskemét (HUN)
02.-04.08.2024 Majstrovstvá Európy Mini GP + MM SR + M SR Slovakia Ring
16.-17.08.2024 MM SR + M SR + SP Dlhá
14.-15.09.2024 MM SR + M SR + SP Visonta (HUN)
27.-29.09.2024 MM SR + SP – len trieda PW50 Brno (ČR)

 

Vintage Road Racing

11.4.2024 Testovanie a výklad pravidiel Slovakia Ring
19.-21.04.2024 MM SR – „Jarní cena Brna“ Brno (CZE)
24.-26.05.2024 MM SR Poznaň (POL)
12.-14.07.2024 MM SR Dolný Hričov
26.-28.07.2024 MM SR  „Cena Slovenska“ Slovakia Ring
30.08-01.09.2024 MM SR Trenčín
27.-29.09.2024 MM SR  „Veľká cena Bohumila Stašu“ Brno  (CZE)

 

Vintage Regularity

11.4.2024 Testovanie Slovakia Ring
TBA  MM SR Vintage Regularity – „Veľká cena Trenčína“ Trenčín
12.-14.07.2024 MM SR vintage regularity – len SIDECAR Dolný Hričov
24.8.2024 MM SR Vintage Regularity  (+ FIME regularity cup) Holíč
30.8.-1.9.2024 MM SR vintage regularity – len SIDECAR Trenčín

 

Ducati

11.4.2024 Testovanie Slovakia Ring
TBA Ducati Slovakia cup  „Veľká cena Trenčína“ Trenčín
24.-26.05.2024 Ducati Slovakia cup Poznaň (POL)
12.-13.06.2024 Ducati Slovakia cup “ Ducati day“ Slovakia Ring
12.-14.07.2024 Ducati Slovakia cup Dolný Hričov
24.8.2024 Ducati Slovakia cup Holíč
30.8.-1.9.2024 Ducati Slovakia cup Trenčín

 

Babetta

12.-13.04.2024 Testovanie a výklad predpisov Slovakia Ring
24.-26.05.2024 Babetta cup Dlhá
12.-14.07.2024 Babetta cup Dolný Hričov
16.-18.08.2024 Babetta cup Dlhá
24.8.2024 Babetta cup Holíč

 

Alpe Adria

17.-19.05.2024 Alpe Adria  Grobnik
14.-16.06.2024 Alpe Adria + MM SR/ M SR Pannoriaring
05.-07.07.2024 Alpe Adria + MM SR/ M SR Brno
09.-11.08.2024 Alpe Adria + MM SR/ M SR Grobnik
20.-22.09.2024 Alpe Adria + MM SR/ M SR Slovakia Ring
18.-20.10.2024 Alpe Adria + MM SR/ M SR Grobnik

 

Alpe Adria Vintage

19.-21.04.2024 Alpe Adria Vintage – „Jarní cena Brna“ Brno (CZE)
14.-16.06.2024 Alpe Adria Vintage – AAIMC Pannoniaring
12.-14.07.2024 Alpe Adria  Vintage Dolný Hričov
30.08-01.09.2024 Alpe Adria Vintage Trenčín
20.-22.09.2024 Alpe Adria Vintage  – AAIMC Slovakia Ring
27.-29.09.2024 Alpe Adria Vintage – „Veľká cena Bohumila Stašu“ Brno (CZE)
18. – 20.10.2024 Alpe Adria Vintage – AAIMC Grobnik

 

V prípade seriálu Alpe Adria Vintage sa po ukončení posledných pretekov v Grobniku – 20. 10. 2024 počíta s vyhodnotením sezóny, avšak podrobné informácie budú ešte upresnené.

Ku štartovnému bude prirátaná suma 10 eur (poplatok AA). Rozhodnutie bolo prijaté na generálnom zasadnutí Alpe Adria, ktorá sa konalo vo Varšave 13. januára 2024.

Hlasovanie o termínových kalendároch:

Za: 8                            Proti: 0                                    Zdržalo sa hlasovania: 0

 

 1. Zmeny športových predpisov (schválenie)

NŠP pre jednotlivé seriály sú priebežne spracovávané. Tie z nich, ktoré prešli finálnymi úpravami s vyznačením zmien sú postupne zverejnené na webovej stránke SMF.

Hlasovanie o prijatých NŠP ku 16.2.2024:

Za: 8                            Proti: 0                                    Zdržalo sa hlasovania: 0

 

 1. Technické predpisy (schválenie)

            TP pre vypísané triedy a kubatúry jednotlivých seriálov sú v procese úprav a v čo možno najkratšom čase budú zverejnené na webovej stránke SMF, už schválené TP sú vo finálnej podobe uverejnené.

Hlasovanie o prijatých TP:

Za: 8                            Proti: 0                                    Zdržalo sa hlasovania: 0

 

 1. Mládež schválenie ŠP, TP

V prípade ŠP dôjde len ku aktualizáciám – vekové hranice a úprave tried cupových súťaží Pitbike, zmena nastane vo výške jednorázovej licencie, a to z pôvodnej ceny 15 eur na cenu 25 eur.

Hlasovanie o aktualizácií NŠP a zmene ceny jednorázovej licencie na 25 eur:

Za: 8                            Proti: 0                                    Zdržalo sa hlasovania: 0

 

            O prijatí a schválení všetkých TP toho času nebolo možné hlasovať, nakoľko sa čaká na prijatie návrhu odsúhlasených technických predpisov MAMS ako kooperujúcej federácie. Po ich obdržaní bude kompetentný technický komisár okamžite konať v zmysle ich zjednotenia, odsúhlasenia a následného zverejnenia.

 

 1. Výstava motocyklov 2024

Výstava motocyklov sa bude konať  7. – 9. marca 2024 tradične v Inchebe, avšak tento rok nebude možné realizovať predvádzacie a ukážkové jazdy detí z dôvodu nesúhlasu organizátora.

 

 1. Rôzne
 • Pre jednorázové licencie bude vytvorený nový formulár dostupný ku stiahnutiu na webovej stránke SMF, ktorého povinnou súčasťou bude aj tlačivo určené pre potvrdenie zdravotnej spôsobilosti ku výkonu športu potvrdené kompetentným lekárom (rovnako ako pri celoročných licenciách).

Hlasovanie o vytvorení nového formuláru pre jednorázové licencie:

Za: 8                            Proti: 0                                    Zdržalo sa hlasovania: 0

 

 • MMSR / MSR mládež – ZU – zakomponovať upozornenie pre triedu Babetta cup, že v prípade , ak 14 dní pred uskutočnením podujatia nebudú prihlásení aspoň štyria jazdci, organizátor triedu nevypíše.

Hlasovanie o pridaní informácie do Zvláštnych ustanovení jednotlivých pretekov o nutnej minimálnej účasti jazdcov:

Za: 8                            Proti: 0                                    Zdržalo sa hlasovania: 0

 

 • Poslať zoznam všetkých kategórií SMF – aj spoločných (dospelí a deti) – pre potreby aktivácie nominačných listín a tiež vytvorenia formuláru online prihlášok na jednotlivé podujatia.

Hlasovanie o zaslaní zoznamu všetkých kategórií SMF:

Za: 8                            Proti: 0                                    Zdržalo sa hlasovania: 0

 

 • Generálne zhromaždenie SMF – 14. apríla 2024 v Púchove, pozvánky budú rozposlané vopred. (bod má informačný charakter)

 

 • Nominačné listiny boli do roku 2023 dostupné len pre držiteľov licencií SMF. Novodobo sa pripravuje prístup pre jazdcov aj z iných federácií, čo umožní komplexnejší prehľad o účasti v jednotlivých triedach.

Hlasovanie o prístupe do nominačných listín aj pre medzinárodných jazdcov:

Za: 8                            Proti: 0                                    Zdržalo sa hlasovania: 0

 

 1. Schválenie uznesenia

ŠK CPM jednohlasne schvaľuje priebeh rokovania podľa jednotlivých bodov programu.

Hlasovanie o schválení prijatých uznesení podľa jednotlivých bodov programu uvedených v zápise:

Za: 8                            Proti: 0                                   Zdržalo sa hlasovania: 0

 

 1. Záver

            Záver naplnil viceprezident CPM – Miloš Baláž – slovami poďakovania za účasť, snahu a záujem všetkým zúčastneným členom športovej komisie.

 

Miloš Baláž

viceprezident SMF

Hlohovec, 16. februára 2024

 

Zapísala: Zuzana Veverková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *