Zápis z rokovania Športovej komisie CPM SMF

Richard Karnok

Zápis z rokovania športovej komisie CPM SMF – Hlohovec 28. 11. 2019

Prítomní členovia:
Miloš Baláž
Peter Kevický
Peter Baláž
Richard Karnok
Patrik Mazsár
Juraj Macko
Hostia:
Mário Michalovič
Anton Kozubík
Norbert Mizere
Ladislav Miklánek
Neprítomný:
Jan Čížek – ospravedlnený

1. Úvod:

p. Miloš Baláž – viceprezident SMF pre CPM privítal prítomných členov komisie a hosťa a predniesol informáciu o programe zasadnutia.
Program:
1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zasadnutia ŠK CPM z 15. júla 2019
3. Hodnotenie športovej sezóny 2019 a príprava sezóny 2020
4. Hospodárenie CPM 2019
5. Predbežný termínový kalendár pre rok 2020
6. Príprava valného zhromaždenia disciplíny CPM
7. Rôzne
8. Schválenie uznesenia

2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zasadnutia ŠK CPM z 15. júla 2019

a) Zorganizovať kemp pre mládež v Trebaticiach.
Termín: august-september 2019 Zodpovedá: R. Karnok, M. Baláž – nenašiel sa vhodný termín, naďalej je možnosť takýto kemp zorganizovať v budúcnosti.
b) Pripraviť stretnutie so zástupcami AČR
Termín: október 2019 Zodpovedá: M. Baláž a R. Karnok – splnené
c) Obsadiť subkomisiu ŠK CPM SMF mládeže kvalifikovaným členom Termín: september 2019 Zodpovedá: M. Baláž – v riešení
d) Zorganizovať slávnostné vyhlásenie sezóny 2019 Termín: október 2019 Zodpovedá: M. Baláž a P. Kevický – čiastočne splnené (viac nižšie)

3. Priebeh športovej sezóny 2019 a príprava sezóny 2020

– O priebehu športovej sezóny v kategórii Vintage informoval p. Peter Baláž, ktorý zároveň hovoril o príprave sezóny nadchádzajúcej. Kompletné informácie spolu s termínovým kalendárom bude zverejnené na valnom zhromaždení disciplíny CPM SMF.
– O priebehu športovej sezóny v kategórii CPM informoval p. Miloš Baláž. Informoval aj o príprave budúceho ročníka M SR CPM, pričom sa v tomto čase čaká na termínový kalendár šampionátu Alpe Adria, ktorého podujatia sú nosnou časťou majstrovstiev SR. Kalendár by mal byť k dispozícii po valnom zhromaždení Alpe Adria Motorcycle Union, ktoré sa uskutoční 7. 12. 2019 vo Viedni. Kompletné informácie spolu s termínovým kalendárom bude predstavený na valnom zhromaždení disciplíny CPM SMF.
– Aj o priebehu športovej sezóny v kategórii mládeže informoval p. Miloš Baláž. Predstavil tiež dohodu o spolupráci s Autoklubom Českej republiky, pričom tri podujatia z asi 9-dielneho seriálu MM ČR sa mali uskutočniť na Slovensku. Súčasťou majstrovstiev SR mládeže by mali byť okrem troch domácich podujatí aj tri podujatia v ČR. Podrobnosti okolo termínového kalendára a organizácie sú v riešení. Česká strana prisľúbila vypracovanie technických pravidiel pre všetky triedy, len TP pre triedu PW 50 bude vychádzať z doterajších, ktoré boli platné v M SR. Termínový kalendár bude zverejnený najneskôr na Valnom zhromaždení disciplíny CPM SMF.
– Miloš Baláž spomenul slávnostné vyhlásenia jednotlivých kategórií. CPM mali svoje slávnostné vyhlásenie hneď po skončení záverečného podujatia M SR 13. 10. 2019 na Slovakia Ringu. Najúspešnejší pretekári kategórie mládeže budú ocenení v úvode roka 2020, presný termín a miesto bude oznámený. Peter Baláž informoval, že slávnostné vyhlásenie MM SR Vintage sa uskutoční 31. 1. 2020 v Holíči.
– Pán Peter Kevický informoval o možnostiach tréningu na novej kartinovej dráhe na Slovakia Ringu.

4. Hospodárenie CPM 2019

– na mieste bola odsúhlasená dotácia reprezentantom:
Michal Búlik 400€ + zaplatenie licencie
Maxim Repák 400€ + zaplatenie licencie
Jiří Nespěšný 400€
Lukáš Végh 300€
Tomáš Svitok 300€ + zaplatenie licencie
Miroslav Sloboda 300€
Maco Racing Team – zaplatenie licencie 671€

– na mieste bola schválená odmena za propagáciu CPM Richardovi Karnokovi 400 Eur zo subkomisie Vintage a 200 Eur z podúčtu CPM.

Prehľad hospodárenia disciplíny CPM SMF je k dispozícii pre členov SMF na vyžiadanie.

5. Predbežný termínový kalendár pre rok 2020

Miloš Baláž a Peter Baláž informoval o predbežných kalendároch pre jednotlivé kategórie CPM, keďže však ani jeden nie je definitívny, predstavené budú na Valnom zhromaždení CPM SMF.

6. Príprava valného zhromaždenia disciplíny CPM

Valné zhromaždenie disciplíny CPM SMF sa uskutoční 15. 12. 2019 (nedeľa) o 10:00 h v hoteli Panoráma v Piešťanoch. Zástupcovia jednotlivých kategórií majú za úlohu vypracovať správu o sezóne pre kategórie a spolu pripraviť rokovací materiál na valné zhromaždenie.

7. Rôzne

– Miloš Baláž informoval o tom, že p. Martin Čermák, ktorý bol valným zhromaždením volený za člena ŠK CPM SMF sa listom vzdal svojej funkcie. Pre voľbu na toto miesto bol M. Balážom navrhnutý p. Ladislav Miklánek, čo členovia ŠK CPM jednomyseľne schválili. Na VZ bude teda kandidátom ŠK CPM vo voľbách za člena kandidátom Ladislav Miklánek.
– Športová komisia CPM SMF pripravuje aj v roku 2020 predsezónne testovanie v spolupráci s okruhom Slovakia Ring. Presný aprílový termín bude zverejnený hneď po tom, ako o ňom bude rozhodnuté.
– V roku 2020 sa opäť uskutočnia Medzinárodné motocyklové preteky na letisku v Trenčíne (19.-21. 6. 2020), ktorých účasťou bude opäť niekoľko motocyklových seriálov. V tomto čase rokuje ŠK CPM a VV SZM AČR o možnosť, že by sa preteky na letisku v Trenčíne zarátavali aj do MM ČR na prírodných okruhoch.
– M. Baláž informoval o rokovaniach so zástupcami poľskej federácie, pričom jej zástupca vyjadril záujem o to, aby októbrová Cena Slovenska na Slovakia Ringu bola súčasťou poľského šampionátu.
– Od sezóny 2020 sa budú na podujatiach CPM (nie mládeže a ani Vintage), ktoré organizuje ŠK CPM SMF, oceňovať najúspešnejší jazdci SMF nasledujúcim spôsobom:
• po sobotných pretekoch budú pretekárom udelené medaile
• po nedeľných pretekoch budú pretekárom udelené poháre
– Pre sfunkčnenie subkomisie mládeže poveril Miloš Baláž stretnutím pánov Patrika Mazsára, Maria Michaloviča, Antona Kozubíka a Luciána Végha, aby sa spolu dohodli na možnej spolupráci pri práci pre mládež.
– Na zasadnutí odznela informácia o tom, že SMF v týchto dňoch zahájila spoluprácu s oddelením športovej diagnostiky NŠC Bratislava (Národné športové centrum), ktoré zabezpečuje testovanie olympionikov a ďalších športovcov jednotlivých športových zväzov Slovenskej republiky. Prvotne bolo vybratých 20 športovcov z disciplín SMF, ktorí absolvovali batériu testov zostavenú pre motocyklový šport. Obdobné testovanie môžu v budúcnosti využiť i ďalší jazdci SMF a to buď na odporučenie športovej komisie (reprezentácia a vybratí jazdci), alebo aj na základe individuálneho záujmu členov – jazdcov SMF. Bližšie informácie získajú záujemcovia z radov SMF na sekretariáte.

8. Športová komisia CPM SM na svojom zasadaní prijíma nasledovné „ U Z N E S E N I E “:

ŠK CPM SMF berie na vedomie:
a) Správu o hodnotení športovej sezóny 2019 a prípravy sezóny 2020.
b) Správu o hospodárení CPM SMF v roku 2019.
c) Správu o predbežných termínových kalendároch pre rok 2020.
d) Ukončenie členstva v ŠK CPM SMF obdržané písomne od p. Martina Čermáka.

ŠK CPM SMF schvaľuje:
a) Kandidáta ŠK CPM pre voľbu nového člena Športovej komisie, p. Ladislava Miklánka
b) Zmenu oceňovania najúspešnejších pretekárov na podujatiach organizovaných ŠK CPM SMF po sobotných pretekoch

c) Dotácie pre reprezentantov vo vyššie uvedených sumách v bode 4.
d) Odmenu za propagáciu CPM Richardovi Karnokovi 400 Eur zo subkomisie Vintage a 200 Eur zo podúčtu CPM.

ŠK CPM SMF ukladá:

a) Pripraviť rokovací materiál a správy o sezóne za jednotlivé kategórie pre valné zhromaždenie CPM SMF
Termín: 11. 12. 2019 Zodpovedá: M. Baláž, P. Baláž, R. Karnok, P. Mazsár

b) Dotiahnuť podmienky spolupráce a termínový kalendár medzi SMF a AČR pre M SR mládeže
Termín: október 2019 Zodpovedá: M. Baláž a P. Mazsár

c) Osadiť subkomisiu ŠK CPM SMF mládeže kvalifikovanými členmi
Termín: september 2019 Zodpovedá: P. Mazsár

d) Zorganizovať slávnostné vyhlásenie sezóny 2019 Vintage a mládeže
Termín: október 2019 Zodpovedá: M. Baláž a P. Baláž

e) nájsť termín testovania pre pretekárov SMF v spolupráci so Slovakia Ringom
Termín: január 2020 Zodpovedá: M. Baláž a P. Kevický

f) dokončiť prípravu termínových kalendárov pre všetky kategórie CPM
Termín: január 2020 Zodpovedá: M. Baláž a P. Baláž

9. Záver

Pán Miloš Baláž poďakoval zúčastneným za účasť na zasadnutí.

Miloš Baláž
Viceprezident SMF pre CPM
Hlohovec 15. 7. 2019

Zápis na stiahnutie

Zapísal: Richard Karnok
Foto: Jozef Tassy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *