Zápis z rokovania športovej komisie CPM SMF – Hlohovec 3. 11. 2022

Richard Karnok

Zápis z rokovania športovej komisie CPM SMF – Hlohovec 3. 11. 2022

Prítomní:
Miloš Baláž, Peter Baláž, Peter Kevický, Ladislav Miklánek, Norbert Mizere, Ján Čížek, Jozef Tassy, Zuzana Veverková

Neprítomní:
Mario Michalovič – ospravedlnený
Richard Karnok – ospravedlnený

Hosť:
Tatiana Kašlíková – GS SMF

Program:
1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zasadnutia ŠK CPM SMF z 30. 3. 2022
3. Stav financií, návrh rozpočtu
4. Termínové kalendáre 2023
5. Zmeny športových predpisov (návrhy)
6. Technické predpisy (návrhy)
7. Vyhodnotenie sezóny 2022
8. Rôzne
9. Schválenie uznesenia
10. Záver

1. Úvod
Viceprezident SMF pre disciplínu CPM – p. Miloš Baláž – na úvod privítal zúčastnených členov komisie a oboznámil prítomných s programom zasadnutia.

2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zasadnutia ŠK CPM SMF zo dňa 30. 3. 2022
Jednotlivé plnenia a úlohy boli po prehodnotení uznané za splnené v rozsahu:
– príprava sezóny 2022 v rozsahu MSR (vyhodnotené na konci roka) a MMSR (vyhodnotené na jednotlivých podujatiach),
– zmena v NŠP (p. Kevický),
– testovanie mládeže CPM – Slovakia Ring v apríli 2022 (s vynechaním plánovaných branných cvičení pre nepriazeň počasia),
– environmentálna edukácia mládeže (p. Tassy),
– vyhlásenie výsledkov veteránov spolu s testovaním a prezentáciou problematiky športových predpisov,
– úprava technických predpisov podľa vypracovaného návrhu AČR (p. Mizere),
– spracovanie športových predpisov pre r. 2022,
– testovanie mládeže v Taliansku na okruhu CIDA (p. Baláž).

3. Stav financií, návrh rozpočtu
Komisia členov bola oboznámená so súčasnou finančnou situáciou a tiež mala k dispozícii podrobný prehľad toku vynaložených finančných prostriedkov roku 2022. Konkrétny návrh rozpočtu pre rok 2023 bude predložený na VZ SPM SMF. Počíta sa s využitím schválenej dotácie z FIM, avšak na zreteľ sa prijíma predpovedané krátenie zo strany ministerstva školstva SR.

4. Termínové kalendáre
Predbežné kalendáre podujatí jednotlivých kategórií sú vo fáze spracovania a budú konkretizované a následne zverejnené podľa možností čo najskôr.
Alpe Adria sa stretáva s novým promotérom Deart Race, ktorý predložil návrh piatich podujatí (10 pretekov) s vytýčením okruhov, no dátumy zatiaľ nespresnil.

5. Zmeny športových predpisov (návrhy)
Súčasťou pripravovaných zmien NŠP bol návrh o vypustení článku o vyhlasovaní a cenách, pričom sa prejednáva možnosť oceniť jazdcov v súčte oboch súťažných dní – 1x po sčítaní bodov z oboch pretekov na podujatí.
Ďalšou zmenou bude zrušenie kategórie Classic 50GP – Vintage, ktorá vychádza z výsledku hlasovania členov komisie. Potrebné bude aj zohľadnenie novej vypísanej kategórie, o ktorej sa pojednáva v bode 6. V príprave je i nová trieda Supertwin.

6. Technické predpisy (návrhy)
Na základe novej vypísanej kategórie v sekcii Vintage, ktorá je plánovaná ako cupová súťaž – Slovenský pohár a bude pojednávať o motocykloch z rokov 1993 – 1998 (superbike classic), bude potrebné vypracovať špecifikácie a TP a navrhované zmeny prerokovať na VZ CPM SMF.

7. Vyhodnotenie sezóny 2022
Viceprezident SMF pre CPM – p. Miloš Baláž – zrekapituloval konečné výsledky pretekárov všetkých kategórii a tried na úrovni M SR, MM SR a tiež pohárových súťaží. ŠK následne výsledky CPM SMF sezóny 2022 odsúhlasila. Slávnostné vyhlásenie tried Vintage sa uskutoční v januári/februári 2023 v Holíči pod organizačnou záštitou p. Petra Baláža. Vyhlásenie seniorských a mládežníckych seriálov zabezpečí Miloš Baláž v Hlohovci a na Slovakia Ringu. Spresňujúce informácie budú zverejnené a dotknutí výhercovia budú upovedomení v dostatočnom časovom predstihu.

8. Rôzne
Viceprezident SMF pre CPM – p. Miloš Baláž predstavil prítomným kandidátku na nového člena ŠK CPM SMF – p. Zuzanu Veverkovú, a to konkrétne pre subkomisiu pre mládež a následne požiadal o hlasovanie, v ktorom bola p. Veverková jednohlasne potvrdená ako nový menovaný člen ŠK CPM SMF.
V ďalšom bode rokovania sa jednalo o termínoch, pričom sa stanovili nasledovne:
• Valné zhromaždenie CPM SMF – 20. 11. 2022 – 13:00 v Hlohovci,
• Vyhlásenie výsledkov za rok 2022 CPM – asi 10. 12. 2022 v Hlohovci, bude spresnené. (Doplnené redakciou: vyhlásenie CPM bude pravdepodobne 14. 1. 2023 v Hlohovci a mládež bude mať vyhodnotenie sezóny 28.01.2023 v hoteli Ring na Slovakia Ringu. O definitíve budeme informovať)
• Večer majstrov SMF – 17. 12. 2022 v Púchove.

Predmetom zasadnutia bolo aj odsúhlasenie zvýšenia poplatkov za vystavenie licencií 2023 a to v zmysle FIM valorizácie, ktorá v minulom období nebola zohľadnená. Návrh na zvýšenie lic. poplatkov bol komisiou prijatý jednohlasne. Výška lic. poplatkov disciplíny CPM SMF pre rok 2023 bude zapracovaná do Smernice pre vystavovanie licencií SMF 2023.
Témou sa stalo aj riešenie problematiky súvisiacej s CPM mládeže, nakoľko AČR oznámila, že bude spolupracovať so SMF len pod podmienkou vylúčenia kategórie PW 50 v rámci ich podujatí. Na základe uvedeného sa uskutoční rokovanie s MAMS a následne sa rozhodne, ktoré podujatia budú zaradené do kalendára mládežníckych podujatí sezóny 2023.

9. Schválenie uznesenia
Spomenuté uznesenia v rozsahu jednotlivých bodov boli prijaté všetkými zúčastnenými členmi komisie CPM SMF, a to v rozsahu:
– odsúhlasenie výsledkov CPM seriálov sezóny 2022,
– prijatie nového člena do subkomisie CPM pre mládež – p. Veverková, T: okamžite
– príprava a následné zverejnenie technických a športových predpisov pre jednotlivé kategórie
CPM, T: VZ CPM SMF a následne do februára 2023 skompletizovať
– dopracovanie spresnenie kalendárov podujatí pre všetky kategórie a triedy CPM a ich
zverejnenie, T: január 2023
– príprava konkrétneho návrhu rozpočtu pre rok 2023, T: VZ CPM SMF 2022
– oslovenie členov MAMS (maďarskej federácie) za účelom dohody o spolupráci v realizácii
nadchádzajúcej športovej sezóny pre mládež – T: január 2023.

10. Rôzne
Na záver pán Miloš Baláž poďakoval prítomným členom za účasť na zasadnutí a vyjadril podporu pre riešenie a naplnenie úloh.

Miloš Baláž
Viceprezident SMP pre CPM
v Hlohovci, 3. novembra 2022

Zapísala: Zuzana Veverková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *