Zápis z rokovania Športovej komisie CPM SMF Hlohovec 12. 2. 2020

Richard Karnok

Prinášame vám zápisnicu z rokovania ŠK CPM, ktoré sa uskutočnilo vo februári v Hlohovci.

Zápis z rokovania Športovej komisie CPM SMF Hlohovec 12. 2. 2020

Prítomní členovia ŠK CPM SMF:
Miloš Baláž
Peter Kevický
Peter Baláž
Jan Čížek
Ladislav Miklánek
Richard Karnok

Prítomní hostia:
Mário Michalovič
Lucián Végh

Neprítomní členovia ŠK CPM SMF:
Juraj Macko – neospravedlnený
Patrik Mazsár – ospravedlnený

Neprítomný hosť:
Norbert Mizere – ospravedlnený

1. Úvod

p. Miloš Baláž – viceprezident SMF pre CPM privítal prítomných členov komisie a hostí a predniesol informáciu o programe zasadnutia.
Program:
1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh valného zhromaždenia CPM SMF z 15. decembra 2019
3. Príprava športovej sezóny 2020
4. Termínové kalendáre podujatí sezóny 2020
5. Športové predpisy CPM 2020
6. Technické predpisy CPM 2020
7. Rozdelenie financií pre sezónu 2020
8. Rôzne
9. Schválenie uznesenia
10. Záver

V úvode ďalej p. Miloš Baláž informoval prítomných o vzdaní sa členstva pána Patrika Mazsára v ŠK CPM SMF z dôvodu časového zaneprázdnenia, čo členovia ŠK CPM SMF akceptovali.
Za nových členov ŠK CPM za subkomisiu pre mládež p. M. Baláž navrhol pánov Maria Michaloviča a Luciána Végha. Tí boli prítomnými členmi ŠK CPM SMF jednohlasne zvolení za nových členov ŠK CPM.
Pre častú neúčasť na zasadnutiach ŠK CPM SMF a valných zhromaždeniach navrhol p. M. Baláž odvolať člena ŠK CPM SMF p. Juraja Macka. Za odvolanie p. Macka hlasovali všetci členovia ŠK CPM SMF.

2. Kontrola plnenia uznesení a úloh z valného zhromaždenia CPM z 15. decembra 2019

1. Dopracovať a zverejniť kalendár športových podujatí a NŠP a TP všetkých disciplín na sezónu 2020
Termín: január 2020 Zodpovedá: ŠK CPM – kalendáre zverejnené, ŠP a TP v riešení v spolupráci so spolupracujúcimi federáciami
2. Usporiadať tréningový kemp mládeže
Termín: apríl-máj 2020 Zodpovedá: ŠK CPM – v riešení
3. Po obdržaní Športových a Technických predpisov seriálu Alpe Adria Championship tieto obratom zapracovať do slovenskej verzie a túto poslať členom disciplíny CPM
Termín: do 5 dní po obdržaní Zodpovedá: sekretariát SMF – priebežne zverejňované

3. Príprava športovej sezóny 2020

– O príprave športovej sezóny v kategórii juniorov informoval p. Miloš Baláž. Hovoril o potrebe vypracovania koncepcie pre výchovu mládeže formou náborov a tréningov na kartingovej trati na Slovakia Ringu, prípadne aj na polygóne Slovakia Ringu.

– O príprave športovej sezóny kategórie Vintage informoval p. Jan Čížek. Predstavil termínový kalendár MM SR v jazde pravidelnosti s tým, že preteky 18. 4. na Slovakia Ringu (2-preteky) budú hodnotené nielen na pravidelnosť ale aj na rýchlosť. To isté sa týka aj pretekov na letisku v Trenčína (19.-21. 6.). V kalendári na pravidelnosť budú aj podujatia v Trenčíne v priemyselnej zóne 8. a 9. augusta (2 preteky) a preteky na Holíčskom zámockom okruhu 22. augusta (1 preteky). P. Peter Baláž informoval o možnosti zaradenia triedy Twin do podujatia 18. 4., pretože o to majú záujem pretekári. O tom, či sa to stane, bude ŠK CPM SMF včas informovať. Súčasťou tohto podujatia budú aj M SR triedy 125 SP.

– O príprave športovej sezóny M SR CPM informoval p. Miloš Baláž. V tomto čase už je známy termín predsezónneho testovania pre pretekárov SMF. Uskutoční sa 16. apríla a pre držiteľov celoročných športových licencií SMF je zdarma. Pretekári sú povinní na miesto priniesť aj licenciu. Testovanie bude umožnené len tým pretekárom, ktorí sa prihlásia do vopred určeného termínu. Tento termín bude včas oznámený na oficiálnych portáloch smf.sk a roadracing.sk.

4. Termínové kalendáre podujatí sezóny 2020

V tomto čase sú už termíny podujatí zverejnené na oficiálnych portáloch smf.sk a roadracing.sk.

16. 04. testovanie – Slovakia Ring

M SR tried SSP300, SST600, SST1000 a SBK
24.-26. 04. Slovakia Ring (popri Alpe Adrii)
22.-24. 05. Poznań (popri Alpe Adrii)
26.-28. 06. Pannonia-ring (popri Alpe Adrii)
28.-30. 08. Rijeka (popri Alpe Adrii)
02.-04. 10. Slovakia Ring (Cena Slovenska)

Slovenský pohár -600 a +600
24.-26. 04. Slovakia Ring (popri Alpe Adrii)
22.-24. 05. Poznań (popri Alpe Adrii)
19.-21. 06. Trenčín letisko
26.-28. 06. Pannonia-ring (popri Alpe Adrii)
28.-30. 08. Rijeka (popri Alpe Adrii)
02.-04. 10. Slovakia Ring (Cena Slovenska)

Trieda 125SP
11.-12. 04. Brno – Jarní cena – 2 preteky
18. 04. Slovakia Ring (variant č. 5) – 2 preteky
19.-21. 06. Trenčín letisko – 2 preteky
17.-19. 07. Staré Město – 1 preteky – termín nie je definitívny
02.-04. 10. Slovakia Ring (Cena Slovenska) – 2 preteky

M SR mládež
16. 05. Dlhá
30. 05. Vysoké Mýto (CZE)
20. 06. Písek (CZE)
08. 08. Třinec (CZE)
29. 08. Slovakia Ring
19. 09. Slovakia Ring

MM SR Vintage regularity
18. 04. FIME Cup + Alpe Adria Vintage + MM SR Vintage Slovakia Ring + M SR Vintage Road Racing
19.-21. 06. Alpe Adria Vintage + MM SR Vintage Trenčín (letisko) + M SR Vintage Road Racing
08.-09. 08. MM SR Vintage Trenčín (priemyselná zóna)
22. 08. FIME Cup + MM SR Vintage Holíč

Ducati Slovakia Cup
18. 04. Slovakia Ring (variant č. 5)
29. 05. Slovakia Ring – Ducati Day
19.-21. 06. Trenčín (letisko)
08.-09. 08. MM SR Vintage Trenčín (priemyselná zóna)
22. 08. Holíč
23.-24. 09. Slovakia Ring
02.-04. 10. Slovakia Ring

Babetta Cup
18. 04. Slovakia Ring (variant č. 5)
16. 05. Dlhá
TBA – Trebatice
22. 08. Holíč
29. 08. Slovakia Ring – kartingová dráha
19. 09. Slovakia Ring – kartingová dráha

5. Športové predpisy CPM 2020

V tomto čase sú ŠP v riešení v spolupráci so spolupracujúcimi federáciami a priebežne sú zverejňované na oficiálnych portáloch smf.sk a roadracing.sk.

6. Technické predpisy CPM 2020

V tomto čase sú TP v riešení v spolupráci so spolupracujúcimi federáciami a priebežne sú zverejňované na oficiálnych portáloch smf.sk a roadracing.sk.

7. Rozdelenie financií pre sezónu 2020

Príjmy:
Predpokladáme príjmy z licencií 7000 €
Predpokladaná dotácia z MŠ SR 9 000 €

Výdavky:
– Prostriedky na chod ŠK CPM a delegovaní činovníci……………… 6 000 €
– zápisné poplatky do kalendára športových podujatí……………… 500 €
– podpora reprezentácie ………………………………………………….. 2 500 €
– propagácia podujatí a reprezentácie…………………………………… 1 000 €
– podpora činnosti mládeže …………………………………………………. 6 000 €
– podpora Cene Slovenska ……………………………………………………… 2 000 €

8. Rôzne

P. Miloš Baláž informoval o pláne zakúpiť dve motocykle Yamaha PW50. Okrem toho do subkomisie zapožičia dva kusy nových a dva kusy zánovných kombinéz pre deti a takisto plánuje pre subkomisiu získať prilby a rukavice.
Spolu so subkomisiou mládeže p. M. Baláž pripravuje účasť detí na výstave Motocykel 2020 v Bratislave, kde sa na vytýčenom priestore budú konať predvádzacie jazdy detí.
Podľa slov p. M. Baláža je práve podpora mládeže jednou z priorít ŠK CPM SMF v roku 2020.

9. Športová komisia CPM SMF na svojom zasadaní prijíma nasledovné „ U Z N E S E N I E “:

ŠK CPM SMF berie na vedomie:
a) Vzdanie sa členstva pána Patrika Mazsára v ŠK CPM SMF
b) Správu o príprave športovej sezóny 2020
c) Správu o termínových kalendároch pre rok 2020
d) Rozdelenie financií pre sezónu 2020

ŠK CPM SMF schvaľuje:
a) Nových členov ŠK CPM SMF p. Maria Michaloviča a p. Luciána Végha pre subkomisiu mládeže

ŠK CPM SMF odvoláva:
a) p. Juraja Macka zo ŠK CPM SMF

ŠK CPM SMF ukladá:
a) dopracovať ŠP a TP pre všetky kategórie v spolupráci so zainteresovanými federáciami vo všetkých kategóriách CPM.
Termín: do konca februára 2020 Zodpovedá: M. Baláž, R. Karnok
b) vypracovať koncepciu pre výchovu mládeže formou náborov a tréningov
Termín: do konca februára 2020 Zodpovedá: M. Baláž, M. Michalovič, Lucián Végh

10. Záver

Pán Miloš Baláž poďakoval prátomným za účasť na zasadnutí.

Miloš Baláž
Viceprezident SMF pre CPM

Hlohovec 13. 2. 2020

Zapísal: Richard Karnok

Zápisnicu môžete stiahnuť odtiaľto

Foto: Jozef Tassy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *