Zápis z rokovania športovej komisie CPM SMF 12. 12. 2020 na Slovakia Ringu

Richard Karnok

V sobotu 12. decembra sa na Slovakia Ringu uskutočnilo zasadnutie športovej komisie cestných pretekov motocyklov SMF. Prinášame vám zápisnicu z tohto stretnutia.

Zápis z rokovania športovej komisie CPM SMF
Slovakia Ring 12. 12. 2020

Prítomní členovia ŠK CPM SMF:
Miloš Baláž
Peter Kevický
Ladislav Miklánek
Richard Karnok
Lucián Végh

Neprítomní členovia ŠK CPM SMF:
Peter Baláž – ospravedlnený
Jan Čížek – ospravedlnený
Mario Michalovič – ospravedlnený

 1. Úvod

     Miloš Baláž – viceprezident SMF pre CPM privítal prítomných členov komisie a predniesol informáciu o programe zasadnutia.
Program:

 1. Úvod
 2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zasadnutia ŠK CPM SMF z 10. septembra 2020
 3. Projekt rozvoja mládeže
 4. Stav financií, návrh rozpočtu
 5. Termínové kalendáre 2021
 6. Technické predpisy Alpe Adria, MSR a mládež 2021
 7. Vyhodnotenie sezóny 2020
 8. Voľba kandidátov ŠK CPM pre voľby na Valnom zhromaždení disciplíny CPM
 9. Schválenie uznesenia
 10. Záver

 

 1. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zasadnutia ŠK CPM SMF z 10. septembra 2020

ŠK CPM SMF ukladá:

     a) Dopracovať priebežnú tabuľku MMSR Vintage Road Racing
     Termín: do konca 20. 9. 2020 Zodpovedá: R. Karnok – splnené

     b) pripraviť podujatia MSR a SP CPM, MMSR Vintage a MSR a SP mládeže na Slovakia Ringu
     Termín: do konca 20. 9. 2020 Zodpovedá: ŠK CPM – čiastočne splnené, podujatie Cena Slovenska sa uskutočnilo, ale preteky MSR a SP mládeže nemohli byť pre pandémiu koronavírusu uskutočnené

 

 1. Projekt rozvoja mládeže

Subkomisia ŠK CPM SMF pre mládež pripraví do januárového zasadnutia ŠK CPM SMF projekt s presne uvedenými požiadavkami pre fungovanie výchovy mládeže. Okrem toho bol na FIM odoslaný projekt so žiadosťou o subvenciu od FIM na rozvoj talentovanej mládeže.

ŠK CPM SMF rozhodla, že výsledky MSR a SP mládeže budú vyhodnotené aj napriek tomu, že sa neuskutočnil dostatočný počet podujatí pre udelenie titulov. Dôvodom rozhodnutia je výnimočná situácia spôsobená pandémiou koronavírusu.

 

 1. Stav financií, návrh rozpočtu

Pán Miloš Baláž informoval o stave financií disciplíny CPM, pričom návrh rozpočtu bude spresnený na januárovom zasadnutí ŠK CPM SMF. Prehľad príjmov a výdavkov za rok 2020 je prístupný každému členovi SMF na požiadanie cez sekretariát na adrese sekretariat@smf.sk.

 

 1. Termínové kalendáre 2021
 • Pre pandemickú situáciu vo svete je zverejnený termínový kalendár potrebné brať naozaj len ako predbežný. Preteky v Moste (4. 4. 2021) sú zatiaľ v štádiu rokovaní)
 • V roku 2021 sa okrem uvedeného na Slovensku uskutoční aj podujatie Majstrovstiev Európy Mini Racing, a to v dňoch 4.-6. júna. Z FIM Europe prišla požiadavka, aby sa toto podujatie uskutočnilo 11. 7. popri podujatí šampionátu Alpe Adria na Slovakia Ringu, ale ŠK CPM SMF a zástupcovia Slovakia Ringu túto žiadosť nemohli z technických príčin akceptovať.
 • Po mnohých rokoch sa do kalendára vracia aj letisko Dolný Hričov, kde sa v dňoch 25.-27. júna uskutočnia medzinárodné motocyklové preteky, ktorých súčasťou budú aj MMSR Vintage.
 • ŠK CPM SMF vypíše pre sezónu 2021 medzinárodný Slovakia Cup na prírodných okruhoch, ktorý bude pozostávať zo štyroch podujatí (viz termínový kalendár). Bude vypísaný pre pretekárov s licenciou SMF typu B a vyššou a takisto pre zahraničných pretekárov so zahraničnými licenciami. Viac informácií k pripravovanej sérii prinesieme neskôr.
 • Pred zasadnutím ŠK CPM SMF sa konalo online stretnutie Športovej komisie šampionátu Alpe Adria, z ktorého vzišiel predbežný termínový kalendár seriálu pre rok 2021, ktorý zverejňujeme. Zápis zo zasadnutia ŠK Alpe Adrie bude k dispozícii neskôr.
 • Na Slovensku sa uskutočnia aj preteky na prírodnom okruhu v Kopčanoch (06.06. 2021), tie sú organizované pod patronátom Českomoravskej asociácie motocyklového športu.

Predbežné termínové kalendáre 2021:

     Alpe Adria championship

 • 04.04. Most (CZ) ???
 • 30.05. Poznaň (PL)
 • 27.06. Rijeka (HR)
 • 11.07. Slovakia Ring (SK)
 • 22.08. Rijeka (HR)
 • ??? Cremona (I)

     Majstrovstvá SR CPM

 • 04.04. Most ???
 • 11.04. Jarná cena Brna
 • 30.05. Poznaň
 • 27.06. Rijeka (bez triedy 125SP?)
 • 11.07. Slovakia Ring
 • 29.08. Trenčín letisko MSR

     Slovakia Cup na prírodných okruhoch

 • 11.04. Jarná cena Brna
 • 20.06. Hričov letisko
 • 11.07. Slovakia Ring
 • 29.08. Trenčín letisko

     Medzinárodné majstrovstvá SR Vintage Road Racing a Regularity

 • 11.04. Jarná cena Brna (Road Racing)
 • 17.04. (sobota) Slovakia Ring (Road Racing + Regularity)
 • 30.05. Poznaň (Road Racing)
 • 20.06. Hričov letisko (Road Racing + Regularity)
 • 15.08. Trenčín priemyselná zóna (Regularity)
 • 21.08 (sobota) Holíč (Regularity)
 • 29.08. Trenčín letisko (Road Racing)

     Majstrovstvá SR a Slovenský pohár mládeže

 • 27.03. Písek – kemp
 • 17.04. Písek
 • 08.05. Dlhá
 • 19.06. Vysoké Mýto
 • 03.07. Třinec
 • 17.07. Dlhá
 • 18.09. Slovakia Ring

 

 1. Technické predpisy Alpe Adria, MSR a mládež 2021

V tomto čase sa pripravujú Športové a Technické predpisy pre všetky kategórie v spolupráci s Alpe Adriou (pre MSR CPM) či AČR (MSR a SP mládeže). Hneď po vypracovaní a schválené budú zverejnené.

 

 1. Slávnostné vyhodnotenie sezóny 2020

V súčasnej pandemickej situácii nie je možné pripraviť slávnostné vyhodnotenie sezóny. Hneď ako to bude možné, zainteresovaní pretekári o tom budú informovaní.

 

 1. Voľba kandidátov ŠK CPM SMF pre voľby na Valnom zhromaždení disciplíny CPM

Keďže najbližším Valným zhromaždením disciplíny CPM končí volebné obdobie dvom voleným členom ŠK CPM SMF a zároveň viceprezidentovi SMF pre CPM, ŠK CPM SMF nominuje na tieto posty do volieb pána Miloša Baláža, ako svojho kandidáta za viceprezidenta SMF pre CPM pre voľby na najbližšom valnom zhromaždení disciplíny CPM a pánov Ladislava Miklánka a Richarda Karnoka, ako kandidátov na volených členov ŠK CPM SMF pre voľby na najbližšom valnom zhromaždení disciplíny CPM.

 

 1. Schválenie uznesenia

    ŠK CPM SMF berie na vedomie:

     a) Správu o stave financií CPM 2020

     b) Informácie o predbežnom termínovom kalendári pre sezónu 2021

    ŠK CPM SMF ukladá:

     a) pripraviť slávnostné vyhlásenie sezóny 2020
     Termín: podľa pandemickej situácie. Zodpovedá: Miloš Baláž a Richard Karnok

     b) pripraviť technické a športové predpisy pre CPM, Vintage a mládež pre sezónu 2021
     Termín: 31. 1. 2021. Zodpovedá: ŠK CPM SMF

     c) vypracovať Športové predpisy pre Slovakia Cup na prírodných okruhoch pre sezónu 2021
     Termín 31. 1. 2021. Zodpovedá: Richard Karnok

    ŠK CPM schvaľuje:

     a) pána Miloša Baláža, ako svojho kandidáta za viceprezidenta SMF pre CPM pre voľby na najbližšom valnom zhromaždení disciplíny CPM a pánov Ladislava Miklánka a Richarda Karnoka, ako kandidátov na volených členov ŠK CPM SMF pre voľby na najbližšom valnom zhromaždení disciplíny CPM.
Hlasovanie – Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0

     b) výsledky MSR a SP mládeže, napriek tomu, že nebol uskutočnený dostatočný počet pretekov. Dôvodom schválenia je príčina v pandemickej situácii vo svete.
Hlasovanie – Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0

 

 1. Záver

     Pán Miloš Baláž poďakoval zúčastneným za účasť na zasadnutí.

     Miloš Baláž
     Viceprezident SMF pre CPM

     Slovakia Ring 12. 12. 2020

     Zapísal: Richard Karnok

Zápis na stiahnutie vo formáte pdf.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *