Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR

Richard Karnok

POZOR – usmernenie ÚVZ SR pre využívanie vonkajších športovisk rozpracované pre motocyklový šport.

Dňa 23.4.2020 vydal hlavný hygienik SR usmernenie k opatreniu ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport. V zmysle tohto nariadenia SMF, ako národný športový zväz promptne rozpracovala uvedené usmernenie pre podmienky motocyklového športu (viac po otvorení článku). Doporučujeme ako jazdcom, tak i prevádzkovateľom motocyklových tratí a okruhov, aby venovali tomuto dokumentu pozornosť a vyhli sa tak prípadným problémom pri zabezpečení tréningového procesu motocyklových jazdcov. UPOZORNENIE – športové podujatia, organizované hromadné sústredenia/campy sú i naďalej zakázané!

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR
č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk rozpracované pre motocyklový šport

* tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,

* skupina športovcov/jazdcov aktívne zapojených do športovej činnosti na jednom športovisku nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na športovisku viaceré skupiny aktívne športujúcich športovcov tak, aby na jednu skupinu 5-tich športovcov/jazdcov pripadla najmenej plocha 30 x 30 m,

* realizovať tréningový proces len pre vopred nahlásených jazdcov na presne stanovený čas a dobu trvania tréningového procesu, v prípade čakania na zapojenie sa do aktívnej športovej činnosti čakať v bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a za dodržiavania ďalších pravidiel, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení,

* medzi aktívne zapojenými športovcami a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre,

* športovci aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,

* všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb,

* športovci/jazdci sú povinní pri využívaní športoviska mať vlastnú dezinfekciu rúk, ktorú použijú pred i po skončení tréningového procesu, v prípade, že táto dezinfekcia nie je zabezpečená na športovisku priamo prevádzkovateľom/poskytovateľom športoviska.

* zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory športoviska, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť),

* v prípade športovej činnosti detí do 18 rokov veku je povinnosťou športovcov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,

* osoba, ktorá vedie športovú činnosť alebo správca športoviska/areálu, uchováva záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite,

* prevádzkovatelia športových zariadení sú povinní umiestniť toto usmernenie na viditeľnom mieste športového zariadenia.

SMF

« Usmernenie SMF k využívaniu vonkajších športovísk pre motocyklový šport

« Usmernenie hlavného hygienika SR – prevádzka vonkajších športových 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *