O Slovenskom pohári

NÁRODNÝ   ŠPORTOVÝ  PORIADOK  2012 seriálov  Slovenského pohára  organizovaného pre držiteľov licencií SMF typu „B“

1.    Všeobecné ustanovenia
a.    Slovenská motocyklová federácia vypisuje na športovú sezónu 2012 Slovenský pohár  cestných pretekov motocyklov (SP CPM)  cestných pretekov motocyklov v nasledovných kategóriách :
–    Trieda 125 ccm a 250 ccm ( uskutočnia sa v prípade, ak bude vydaných min. 6 licencií SMF )
–      Trieda 600 Junior do 21 r.(uskutoční sa v prípade, ak bude pre ňu vydaných aspoň 6 licencií SMF)
–    Trieda do 600
–    Trieda nad 600
–    Trieda Veterán (SST 1000, SBK) uskutoční sa v prípade, ak bude pre ňu vydaných aspoň 6 licencií SMF.
Usporiadatelia podujatí seriálu majú právo zlúčiť do pretekov jednotlivé kategórie so
samostatným vyhodnotením.
b.    Všetky podujatia seriálu SP CPM sa uskutočnia podľa ustanovení tohto Národného športového poriadku (NŠP).
c.    Slovenský pohár CPM 2012 sa vypisuje ako šesťdielny seriál, pričom  vyhodnocovaný môže byť už pri uskutočnení štyroch podujatí seriálu. Termíny podujatí seriálu SP budú zverejnené v kalendári CPM podujatí pre športovú sezónu 2012.
Okrem toho sa pre športovú sezónu 2012 sa zároveň vypisuje trojdielny seriál SP
Endurance – vytrvalostných pretekov pre minimálne dvoj- a maximálne trojčlenné teamy
s možnosťou striedania ako jazdcov, tak aj technicky prevzatých motoriek s výmenou
transpondera pri striedaní v boxovej uličke.
d.    Podujatia seriálov SP môžu byť súčasťou iných (zahraničných alebo medzinárodných) podujatí. V takomto prípade je organizátor povinný vypracovať a zverejniť Zvláštne ustanovenia, vyhovujúce tomuto podujatiu. V prípade uskutočnenia podujatia SP v zahraničí, vzťahujú sa naň prednostne športové poriadky usporiadajúcej krajiny v rámci UEM. Na takomto podujatí musí byť prítomný športový komisár delegovaný SMF.
e.    Súčasťou podujatí seriálu SP môžu byť aj vložené alebo náborové preteky aj mimo vypísaných kategórií, tieto však musia byť vopred schválené Športovou komisiou CPM a musia byť uvedené vo Zvláštnych ustanoveniach podujatia.
f.    Usporiadateľ je povinný vypracovať Zvláštne ustanovenia ním organizovaného podujatia, ktoré je povinný min. 30 dní pred termínom podujatia zaslať na schválenie viceprezidentovi SMF pre CPM, pre schvaľovaciu doložku na sekretariát SMF. Po ich schválení sekretariát SMF zverejní tieto Zvláštne ustanovenia spolu s časovým harmonogramom na oficiálnej webstránke SMF a doručí ich činovníkom delegovaným na predmetné podujatia.
g.    Prihlášky pretekárov na podujatie sa zasielajú usporiadateľovi do času uzávierky prihlášok, ktorý ich riadne eviduje a v deň podujatia je povinný pred začiatkom administratívneho preberania odovzdať zoznam prihlásených pretekárov s vyznačením dátumu obdržania prihlášky riaditeľovi preteku.
h.    Zvláštne ustanovenia podujatia musia obsahovať hlavne :
–                  Názov podujatia, dátum a miesto jeho uskutočnenia
–                  Presný názov, adresu, telefónne číslo, fax a/alebo E-mail usporiadateľa
–                  Mená delegovaných a ostatných činovníkov podujatia
–                  Miesto zasadaní rozhodcovského zboru
–                  Časový harmonogram podujatia
–                  Dĺžku trvania pretekov každej kategória (v minútach, kolách alebo metroch)
–                  Miesto dekorovania víťazov a popis cien pre dekorovaných

i.    Usporiadatelia sú povinní akceptovať všetky licencie SMF ako voľné vstupenky na nimi organizované podujatia. Zároveň sú povinný vydať pretekárom a ich tímom vstupné vysačky s výrazným vyznačením priestorov, kam ich držiteľa oprávňujú ku vstupu.

2. Pretekári
2.1. Podujatí seriálu SP sa môžu zúčastniť s nárokom na bodovanie do seriálu pretekári – držitelia celoročnej licencie „B“  Cestných pretekov motocyklov Slovenskej motocyklovej federácie. Slovenskí pretekári sa môžu plnohodnotne zúčastniť podujatí tohto seriálu SP aj s jednorázovou licenciou, ktorú je možné zakúpiť si v deň uskutočnenia podujatia pri administratívnom preberaní za cenu 15 €.  V cene celoročnej licencie typu „B“ je zahrnuté poistenie trvalých následkov úrazu a smrť následkom úrazu. Jazdec prevzatím celoročnej licencie potvrdzuje, že má uzatvorené individuálne úrazové poistenie V prípade zakúpenia jednorázovej licencie sa pretekár musí preukázať platným úrazovým poistením pre motoristický šport, nakoľko v cene jednorázovej licencie nie je zahrnuté žiadne poistenie. Jednorázová licencia je platná na jedno podujatie seriálu. Účasť na podujatiach seriálu SP je možný aj pre pretekárov, držiteľov licencie „A“ SMF avšak bez možnosti bodovania v seriáli.

2.2. Dolné vekové hranice pretekárov podľa kategórií:
– 125 ccm a 250 ccm 4T               dovŕšený 13-ty rok veku
– do 600 ccm                                  dovŕšený 14-ty rok veku
– nad 600 ccm                                dovŕšený 16-ty rok veku
– Veterán                                        dovŕšený 40-ty rok veku

3.Trať pretekov
3.1.Trate na ktorých sa uskutoční podujatie seriálu SP musia mať licenciu trate vydanú SMF,
prípadne medzinárodnú licenciu (UEM, FIM).

4. Základné technické predpisy
4.1. Motocykle ktoré nie sú stavané pre preteky na rýchlostnej dráhe (kross, chopper, enduro) sa
nemôžu zúčastniť pretekov CPM.
4.2. Pohonné hmoty použité na podujatiach seriálu SP CPM musia vyhovovať Technickým
predpisom FIM 01. Môže byť použitý výlučne bezolovnatý benzín.
4.3. Povinné úpravy MTC :
– Všetky stojany a bočné opierky MTC musia byť odmontované
– Všetky spätné zrkadlá musia byť odmontované
– Sklá reflektorov musia byť odstránené alebo priečne prelepené
– Chladiaca tekutina v motocykloch môže byť výlučne voda
– Vypúšťacia skrutka oleja i olejový filter musia byť mechanicky zaistené proti uvoľneniu
4.4. Technické predpisy jednotlivých tried sú obsiahnuté v Technických predpisoch Motocyklovej
únie Alpe-Adria a sú povinne platné aj v seriáli SP CPM.
4.5. Štartové čísla
Všetky pretekárske motocykle musia mať štartové čísla vpredu ako aj po oboch stranách,
ktoré ako veľkosťou tak aj formou musia vyhovovať technickým predpisom FIM 01.
V prípade pretekov Endurance pri použití viacerých motocyklov musia byť v teamoch zhodné
štartové čísla.
4.6. V prípade seriálu vytrvalostných (Endurance) pretekov môže mať motocykel nádrž
maximálneho obsahu 24 litrov. Dôrazne je odporúčaná záchytná olejova vaňa v kapotáži
motocykla, od športovej sezóny 2013 bude povinná !!!

5.Delegovaní činovníci
5.1. Predseda rozhodcovského zboru (Jury)
Na jednotlivé podujatia seriálu SP deleguje predsedu rozhodcovského zboru (Jury)
Športová komisia Cestných pretekov motocyklov. Tento musí byť držiteľom licencie
„Riaditeľ/Športový komisár“  SMF alebo FIM pre disciplínu CPM.
5.2. Riaditeľ pretekov
Riaditeľa preteku na jednotlivé podujatia seriálu SP deleguje Športová komisia Cestných
pretekov motocyklov.  Musí úspešne absolvovať seminár SMF alebo FIM, a získať licenciu
“Riaditeľ/športový komisár” disciplíny CPM. Účasť na seminári je povinná raz za tri roky.
U seminárov konaných v novembri a decembri začína platnosť licencie od 1.januára
nasledujúceho roku. Usporiadateľ pretekov musí akceptovať nomináciu delegovaných
činovníkov.
5.3. Ostatní delegovaní činovníci
Hlavný časomerač
Hlavný technický komisár, technickí komisári
Technickí komisári musia byť držiteľmi licencie SMF/FIM príslušného odborného zamerania
a musia mať patričnú prax vo vykonávaní zverenej funkcie.
5.4. Tajomník preteku
Tajomníka preteku poveruje výkonom funkcie usporiadateľ podujatia. Musí to byť osoba
s dostatočnými skúsenosťami v organizovaní športových podujatí CPM.
5.5. Mená a funkcie delegovaných činovníkov musia byť obsiahnuté vo Zvláštnych
ustanoveniach podujatia.

6. Prihlášky
6.1. Prihláška pretekára na podujatie musí obsahovať nasledovné údaje:
– meno a priezvisko pretekára
– úplnú poštovú adresu
– číslo licencie
– typ motocykla, výrobca, výrobné číslo číslo rámu, motora
– trieda -kategória, pridelené štartové číslo.
6.2. Uzávierka prihlášok
Každý pretekár je povinný do doby uzávierky prihlášok (14 dní pred konaním športového
podujatia) poslať prihlášku na adresu usporiadateľa.
Za neskoré zaslanie prihlášky je usporiadateľ oprávnený vyúčtovať sankčný poplatok v
čiastke 10,-Eur,  ktorý prepadá v jeho prospech.

7. Štartovné
7.1. Štartovné na jedno podujatie seriálu SP CPM je 110,-€. V prípade zaplatenia štartovného na
celý seriál SP vopred je štartovné stanovené na 80,-€ na jedno podujatie.
7.2. Štartovné pre juniorov do veku 21 rokov je stanovené na 90,-€. V prípade zaplatenia
štartovného na celý seriál SP vopred je štartovné pre juniorov do veku 21 rokov
stanovené na 70,-€ na jedno podujatie.
7.3. Teamové štartovné v pretekoch Endurance je stanovené na 200,-€
7.4. Zaplatené štartovné nie je možné vrátiť, ani dožadovať sa jeho vrátenia.

8. Administratívne a technické preberanie
8.1. Každý pretekár je povinný zúčastniť sa technického a administratívneho preberania.
8.2. Na administratívnom preberaní je každý pretekár povinný poskytnúť k nahliadnutiu platnú
licenciu pretekára.
8.3. Na technické preberanie je každý pretekár povinný dostaviť sa s motocyklom, prilbou
a v ochrannom odeve podľa bodov 65-71. Technických predpisov FIM 01. Motocykel musí
byť taktiež opatrený štartovým číslom, ktoré bolo pretekárovi pridelené na celú športovú
sezónu.
8.4. Miesto a čas administratívnej a technickej prebierky je usporiadateľ povinný označiť vo
Zvláštnych ustanoveniach podujatia.
8.5. Pretekár sa môže zúčastniť kvalifikačných tréningov a pretekov výlučne len s technicky
prevzatým  motocyklom.
8.6. Usporiadateľ má právo kedykoľvek v priebehu podujatia vykonať dychovú skúšku požitia
alkoholu, alebo dopingový test ( v zmysle nariadení Antidopingovej agentúry MŠVVaŠ SR).

9. Tréningy
9.1. Presný časový harmonogram tréningov je usporiadateľ povinný zverejniť  vo Zvláštnych
ustanoveniach podujatia.
9.2. Usporiadateľ zabezpečí pre účastníkov podujatia tri voľné tréningy v trvaní minimálne 15
minút, kvalifikačný tréning v trvaní minimálne 25 minút a v prípade potreby Warm Up
v trvaní 10 minút.
9.3. V prípade pretekov Endurance bude kvalifikačný tréning v trvaní minimálne 30 minút

10. Preteky
10.1. Dĺžka pretekov musí byť minimálne nasledovná:
–     Trieda 125 ccm                        40 km
Trieda 250 4T                           40 km
–    Trieda do 600                          50 km
–    Trieda nad 600                         50 km
–    Trieda Open (SSP 600, SST 1000, SBK)           50 km
–    Trieda Veterán (SSP 600, SST 1000, SBK)     40 km
10.2. Štartový rošt je vytvorený podľa licencie trate. Bude zostavený podľa dosiahnutých časov
v kvalifikačných tréningoch jednotlivých kategórií, pričom pretekári musia v kvalifikačných
tréningoch absolvovať aspoň tri merané kolá, inak im nebude umožnený štart v preteku.
V odôvodnených prípadoch môže Jury rozhodnúť inak.
10.3. Štartová procedúra sa uskutoční podľa odseku 021.7.1.2. predpisov FIM.
10.4. Jednotlivé jazdy/preteky sa uskutočnia v zásade pre každú kategóriu zvlášť. Podľa počtu
prihlásených pretekárov však môže riaditeľ pretekov svojim rozhodnutím zlúčiť pretek
dvoch kategórií. Túto skutočnosť však je povinný vopred oznámiť pretekárom
dotknutých kategórií.
10.5. V prípade pretekov Endurance bude štartový rošt zostavený podľa priemerného času
členov teamu dosiahnutého na kvalifikačnom tréningu, pričom každý člen teamu musí
mať v kvalifikácii absolvované aspoň tri merané kolá. V odôvodnených prípadoch môže
Jury rozhodnúť inak.

11. Hodnotenie
11.1.  Víťazom pretekov sa stáva pretekár ktorý po absolvovaní vypísanej dĺžky pretekov ako
prvý prejde cieľovou čiarou.  Hodnotení budú pretekári, ktorí absolvovali minimálne 75 %
vypísanej dĺžky pretekov a prešli cieľovou čiarou. Na výsledkovej listine musia byť
uvedení všetci štartujúci pretekári s uvedením počtu straty kôl.
11.2  V prípade pretekov Endurance je ku klasifikácii teamu podmienka absolvovania aspoň
75% kôl dokončených víťazom a prejazd cieľom do 5 minút po čase odmávania víťaza.

12. Ceny, odmeny
12.1.  Na každom uskutočnenom podujatí v každej kategórii prví traja umiestnení obdržia ceny,
poháre podľa umiestnenia. Usporiadateľ môže poskytnúť aj iné odmeny, ktoré môžu byť
aj peňažné.
12.2.  Miesto a čas vyhlasovania výsledkov je usporiadateľ povinný zverejniť vo Zvláštnych
ustanoveniach podujatia.

13. Hodnotenie seriálu
13.1.  Na podujatiach sa bude hodnotiť prvých 15 umiestnených bodmi podľa nasledovnej
tabuľky:
Umiestnenie :   1°    2°    3°    4°    5°    6°    7°    8°    9°   10°    11°    12°     13°     14°    15°
Body :              25   20   16    13   11   10    9      8     7      6        5       4        3        2       1

13.2.  V prípade pretekov Endurance, ak tieto trvajú dlhšie ako dve hodiny sa prideľuje +50%
získaných bodov.
13.3.  Konečné poradie v seriáli určí súčet bodov získaných na jednotlivých podujatiach seriálu.
Víťazom seriálu Slovenského pohára CPM sa stáva pretekár s najvyšším súčtom bodov
z podujatí seriálu nezávisle na počte absolvovaných podujatí. Ostatné umiestnenia sa
určia podľa počtu získaných bodov v klesajúcom poradí. V prípade rovnosti bodov je
rozhodujúcim faktorom počet lepších umiestnení. Ak sú aj tie nerozhodne, nasleduje
lepšie umiestnenie na poslednom podujatí. Aby mohol byť seriál hodnotený, musia sa
uskutočniť aspoň štyri podujatia, minimálne päť účastníkov v kategórii na každom
podujatí a minimálne šesť hodnotených pretekárov na konci sezóny v kategórii.

14. Protesty a odvolania
14.1.   Protesty musia byť odovzdané písomne, osobne do rúk riaditeľa preteku s presnou
špecifikáciou predmetu protestu v súlade s Disciplinárnym a arbitrážnym poriadkom
SMF a Zvláštnymi ustanoveniami a doložené poplatkom 200,-Eur, ktorý sa vracia v
prípade, ak je protest uznaný ako oprávnený. Protest technického rázu musí byť
doložený poplatkom 300,-€.

15. Ostatné sankcie
15.1.  Maximálna rýchlosť v boxovej uličke je stanovená na 60km/hod. Prekročenie tejto
rýchlosti sa sankcionuje pokutou 20,-€ za každé namerané prekročenie. Túto pokutu je
nutné zaplatiť usporiadateľovi najneskôr 30 minút pred štartom prvého preteku danej
kategórie. Nezaplatenie pokuty má za následok nepripustenie previnilca ku štartu a jeho
vylúčenie z pretekov na základe rozhodnutia jury.
15.2. Prekročenie rýchlostného limitu v boxovej uličke počas pretekov sa sankcionuje trestom
prejazdu boxovou uličkou tzv. „Ride Through“.
15.3. Previnenie proti športovým predpisom počas štartovej procedúry sa sankcionuje
trestom prejazdu boxovou uličkou tzv. „Ride Through“.

16. Záverečné ustanovenia
Na všetky prípady, sporné udalosti, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto Národných športových
Poriadkoch sa vzťahujú príslušné ustanovenia medzinárodných športových poriadkov FIM
a UEM.

17.    Platnosť
Tieto NŠP vstupujú do platnosti dňom 1.1.2012 po schválení Valným zhromaždením disciplíny
Cestných pretekov motocyklov Slovenskej motocyklovej federácie.