Zápisnica zo zasadnutia Športovej komisie CPM

Richard Karnok 1

1. augusta sa na Slovakia Raingu uskutočnilo zasadnutie Športovej komisie cestných pretekov motocyklov SMF, kde prítomní riešili aktuálne otázky disciplíny, ale aj informácie o diskvalifikácii Jaroslava Černého na vlaňajšom podujatí Majstrovstiev Európy v Albacete. Prinášame vám plné znenie zápisnice zo zasadnutia.

 

Z Á P I S N I C A

zo zo zasadnutia ŠK CPM

Orechová Potôň dňa 1.augusta 2013

Prítomní : 
Ladislav Šnegoň
Peter Baláž
Martin Kuzma
Peter Šurina
Peter Janega
Tibor Uher

Prizvaní :
Luboš Nemčovič
Miloš Baláž

Program:

 1.  Zahájenie
 2. Informácie z Riadiacej rady
 3. Správa o stave financií CPM
 4. Informácie o priebehu sezóny 2013
 5. Správa o MM SR vintage
 6. Správa o MM SR skútre
 7. Aktualizácia kalendára podujatí CPM 2013
 8. Rôzne
 9. Záver

1.              Zahájenie

Viceprezident pre CPM Ladislav Šnegoň privítal prítomných, zahájil rokovanie zasadnutia ŠK CPM a oboznámil komisiu s programom rokovania.

 

2.              Informácie z Riadiacej rady

         Viceprezident informoval členov komisie o priebehu rokovania riadiacej rady v nasledovných bodoch :

–          Sťažnosť Tibora Tonku na rozhodnutie Jury (125 SP)

–          Hospodárenie SMF – Dotácie z MŠVVaŠ SR za rok 2013

–          Stav členskej základne SMF 1004 členov

–          SMF- vstup do s.r.o.

 

3.              Správa o stave financií CPM

Prehodnotili sa tabuľky vývoja a stavu financií CPM do 30.7.2013.

–          Činnosť – v roku 2012 bola komisiou schválená podpora seriálu SP sumou 500 €, ktorá ešte doteraz nebola vyčerpaná. Promotér seríálu túto sumu prevziať na základe jej zúčtovania sekretariátu SMF.

V tabuľkách nie je uvedená suma 500,-€ za prenájom motokárovej dráhy v Dunajskej Strede na druhé podujatie MM SR skútrov, ktoré bolo faktúrované Správcom nehnuteľného majetku mesta Dunajská Streda. Vyzvať účtovníčku SMF o nápravu.

–          Štátna reprezentácia

–          Skútre-Mini Moto – Vyzvať účtovníčku na predisponovanie sumy 1000,-€ z dotácie MŠ SR-ŠTM 2013 (3100 €) na podúčet skútrov ako dotáciu usporiadateľovi podujatia MM SR mládeže.

–          Vintage účet v poriadku

–          Vyplatenie činovníkov na podujatiach CPM- činovníci na podujatiach MMSR skútre a minimoto majú byť platení z podúčtu skútre a minimoto, taktiež na podujatiach Vintage z podúčtu Vintage. Na podujatí MM SR CPM na Hungaroringu sa promotér seriálu zaviazal vyplatiť delegovaného činovníka Juraja Macka v sume podľa ním predložených dokladov 231,40 €.

 

4.              Informácie o priebehu sezóny 2013

Tibor Uher predložil komisii štatistiku účasti na doterajších podujatiach MM SR a SP CPM a to na podujatiach Slovakia ring, Hungaroring a Masarykov okruh Brno.

Ďalej informoval komisiu o stave priebežných výsledkov MM SR a SP CPM ktoré sú zverejnené na stránke SMF, Moto-cup a Slovakia racing.

Peter Šurina zhodnotil doterajší priebeh sezóny ako druhej v ich réžii ako promotér seriálu. Vcelku vyjadril spokojnosť aj keď z pohľadu účasti čakal väčší záujem pretekárov. Avšak na druhej strane sa okrem maďarských pretekárov sa v poslednom čase objavujú na podujatiach už aj češi, poliaci a aj rumuni, čo je do budúcna určite nádejné. Jazdci sú však s úrovňou organizácie spokojní. Jeho víziou je do budúcna dostať slovenský majstrovský seriál na vyššiu úroveň ako z pohľadu účasti, tak aj kvality a organizácie. Každopádne smer ktorým sa uberáme je určite dobrý. Už zo začiatku sezóny sa objavili zásadné problémy v spolupráci s maďarským partnerom čo sa odrazilo hlavne na zabezpečení podujatia na Hungaroringu. Zdala sa v tom čase ohrozená dokonca už rozbehnutá sezóna. Toto sa neskôr riešilo tak, že aj podujatia v maďarsku sa organizačne aj finančne riešia vo vlastnej réžii promotéra seriálu Slovakia Racing s.r.o.

Martin Kuzma – Reprezentácia.

Fakticky okrem teamu Maco Racing už teraz nemáme žiadneho zástupcu CPM na Európskej či svetovej scéne. Rysuje sa ešte príležitosť Jaroslavovi Černému zastúpiť Tomáša Svitka v jeho disciplíne-triede, zatiaľ to však ešte nie je isté. Ako všetci vieme Tomášovi Svitkovi sa po zmene motorky absolútne nedarilo, nezískal ani bod a viacero jázd ani nedojazdil. Je nádejné aj uzdravovanie sa Tomáša Krajčího, ktorý by sa mohol presadiť v teame Maco Racing na MS Endurance, ktorý team je toho času priebežne na 11. mieste kde sa po podujatí v Suzuke, ktorého sa nezúčastnili zosunuli zo 7. miesta priebežného poradia.  Momentálne však reálne nemáme na Slovensku jazdcov do prvej päťky šestky na svetovej úrovni. Je to všetko samozrejme o výkonoch jazdcov a o financiách.

 

5.              Správa o MMSR Vintage

Zatiaľ v disciplíne Vintage bola organizovaná len jedna akcia a to konferencia seniorov Hlohovci na jar s účastnikmi zo siedmych štátov Európy. Súčasťou bola tzv. „spanilá jazda“ do múzea v Piešťanoch, odtiaľ na hrad Beckov potom do Nového Mesta nad Váhom s občerstvením, odtiaľ cez Vrbové do Hlohovca. Zaujímavosťou bola účasť päťnásobného majstra sveta Paolo Bianchi. S organizáciou bola všeobecná spokojnosť. Prvý pretek plánovaný na Slovakia ring sa zrušil z dôvodu malej účasti (prihlásených) nakoľko by bol finančne neúnosný. Dokopy prihlásených 42 čo je veľmi málo. Plánuje sa však až by to bolo možné, že pri niektorom z nasledujúcich podujatí MM SR CPM by sa tento odvolaný pretek uskutočnil pravdepodobne v októbri. Na otázku viceprezidenta že koľko pretekov plánuje uskutočniť aby sa mohla vyhodnotiť sezóna a vyhlásiť sa majstri SR odpovedal by sa započítalo aj podujatie v Holíči. Čiže by sa všetko vyhodnocovalo fakticky z dvoch podujatí. A ďalšia možnosť ešte podujatie v Malackách.

 

6.              Správa o MMSR Skútre, Mini GP, Mini Moto

Peter Janega  za Skútre a Mini Moto: Prvá sezóna nového subjektu Motoršport Agency, ktorá prevzala organizáciu seriálu MM SR Skútrov, Mini GP a Mini Moto po Slovenskej asociácii skútrov (SAS). Sezóna začala v Písku (CZ), pokračovala dvoma pretekmi za sebou v Dunajskej Sterde, nasledovalo podujatie v Kecskeméte (H) s rekordnou účasťou 91 pretekárov. Podobne ako v prípade rýchlostných MM SR aj v disciplíne Skútre vznikli značné komunikačné aj organizačné nedostatky v spolupráci s maďarským partnerom ale aj s českým organizátorom. Avšak aj tento problém sa pavdepodobne vyrieši podobným spôsobom ako v prípade promotéra Slovakia Racing. Inak vcelku hodnotí sezónu ako úspešnú, účasť maďarských aj českých pretekárov zvyšuje na jednej strane konkurenciu a tým aj športovú úroveň podujatí a na druhej strane hojná účasť je výhodná pre organizátora aj po finančnej stránke. V globále je s doterajším priebehom sezóny spokojný. Podal informáciu o vykonanej rekonštrukcii trate v Trebaticiach pri Piešťanoch, kde 60-70 % povrchu trate je nová vrstva asfaltu.

Peter Janega, Luboš Nemčovič a Ladislav Šnegoň podali komisii informácie o činnosti Junior Moto Academy. Práve začali ďalšiu sezónu činnosti.

Na poslednom zasadnutí ŠK CPM bola nadnesená požiadavka subkomisie skútrov o úpravu športových poriadkov skútrov- zapracovať možnosť vyhodnocovania a prideľovania bodov nasledovne :

Bod 10.    VÝSLEDKY   posledný odstavec nové znenie :

Jazdci obdržia do celkového hodnotenia MM-SR a SP body len vtedy, ak počet štartujúcich v triede bol minimálne 1* Štartujúcim sa rozumie jazdec, ktorý prešiel administratívnou a technickou kontrolou.

Bod 11.    KONEČNÁ KLASIFIKÁCIA  nové znenie :

Do celkového hodnotenia sa jazdcom započítavajú všetky dosiahnuté výsledky z jázd, kde bol počet štartujúcich v triede minimálne 1, ale len v prípade že v priebehu športovej sezóny bodovali v danej triede minimálne 2 pretekári.*

Na koniec vložiť doložku :

* tieto zmeny sú platné odo dňa 01.apríla 2013 pre všetky podujatia MM SR a SP tried SCOOTER, MINI MOTO a MINI GP, boli konzultované a schválené subkomisiou CPM pre SCOOTER, MINI MOTO a MINI GP Slovenskej Motocyklovej Federácie a predložené na schválenie ŠK CPM, ktorá sa na svojom zasadnutí dňa 1.8.2013 tieto zmeny schválila.

 

7.              Aktualizácia kalendára podujatí CPM

Na začiatku sezóny ešte neboli úplne jasné termíny ani miesta niektorých podujatí MM SR a SP CPM. Jednalo sa konkrétne o dve podujatia, z ktorých prvé sa nakoniec uskutočnilo v Brne a druhé sa uskutoční koncom týždňa na maďarskom Pannoniaringu. Ďalej bolo odvolané podujatie Vintage-jazdy pravidelnosti na Slovakia ringu a zatiaľ posledná zmena je podujatie Vintage v Malackách. Podujatie Vintage plánované uskutočniť v Kopčanoch nakoniec usporiada česká asociácia CAMS, takže z našeho kalendára týmto vypadáva.

 

8.              Rôzne

–          Odvolanie teamu Jaroslava Černého na diskvalifikáciu na podujatí č. 10/1 Albacete dňa 7.10.2012.

Pre korektnú informovanosť prikladáme celé znenie rozhodnutia disciplinárnej komisie FIM Europe :

Rozodnutie FIM Europe Disciplinárnej komisie

Kauza jazdca Jaroslava Černého (jazdec č. 88 Supersport, Licencia 10808). Odvolanie voči rozhodnutiu UEM Jury na Majstrovstvách Európy cestných pretekov, podujatie č. 10/1, Albacete 7.10.2012.

FAKTY

1.       Jaroslav Černý bol tretí v triede Supersport v Albacete, zúčastnil sa na odovzdávaní cien a bol

taktiež prítomný na tlačovej konferencii, ktorá sa konala po podujatí.

                     2.       Motocykel č. 88 v kategórii Supersport mal nainštalovanú Motec 880 ECU (elektronická

riadiaca jednotka).

                    3.       Všetky technické aspekty boli jazdcovi Jaroslavovi Černému objasnené hlavným technickým

komisárom t.j., že Motec 880 ECU nie je povolený.

                    4.       Vzhľadom k článku RRO 26.9.1 UEM Technických pravidiel pre Supersport, „ECU môžu byť

upravené alebo nahradené KIT ECU. Je povolené používať istič zapaľovania k optimalizácii radenia prevodových stupňov. Zapaľovacie sviečky, plug wires a zážihové zásuvky môžu byť nahradené. Zapaľovací rotor a zodpovedajúci snímač (pick-up) môžú byť upravené alebo nahradené.

                    5.       Jazdec povedal, že sa mal zúčastniť ďalšej diskusie k technickým prvidlám a že UEM

pravidlá nemajú jasný výklad, mohli by sa  vykladať o podľa názoru, ktorý zdieľal jeho tím. Nebol to názor hlavného technického komisára.

                    6.       Po nasledovnej debate v jury( jazdec čakal na rozhodnutie mimo stretnutia) jury rozhodla

diskvalifikovať Jaroslava Černého podľa článku 26.9.1 z technických pravidiel.

                    7.       Rozhodnutie bolo podané k rukám pána Jaroslava Černého a bol informovaný, že má právo

sa odvolať voči tomuto rozhodnutiu

                    8.       FIM Europe Disciplinárna komisia požiadala o ďalšie objasnenie pána Ejgila Solkaera, ktorý

bol v Albacete ako prezident Jury. Ak vysvetlenie nedostala komisia včas, bolo to z dôvodu, že v tomto prípade bolo veľmi náročné urobiť rozhodnutie.

                     9.       Ako poznamenala technická kontrola, štandardné ECU je ECU nainštalované v štandardnom

motocykli. Yamaha to definuje s číslom : 13S-8591A-B0. Cena tohto ECU je 2549€.

                   10.   Štandardná ECU môže byť nahradená sadou ECU. Len Yamaha môže rozhodúť kto vyrobí túto

sadu ECU. Yamaha sama navrhla svoju vlastnú sadu ECU (a mnohé ďalšie časti) pre preteky. Napríklad Honda vyrába svoju vlastnú sadu ECU-čiek (HRC) ale Suzuky prenechala túto prácu Yoshimure. Yamaha sada ECU sa prezýva „YEC ECU“. Kód pre túto YEC ECU je 2C0-8591A-93. Cena tejto ECU je 450,12€ – oficiálne Yamaha časti

                    11.   Motec 880 ECU je lepšie dizajnovaný Ecu od Motecu. Motec vyrába ECU pre veľa rôznych

motocyklov ale Motec nie je v spojení s Yamahou. Sú to rozličné spoločosti. Cena tejto ECU je viacmenej 4200€. Túto ECU je možé nájsť tu: www.motec.com/m880/m880overview/

                    12.   Medzi týmito dvoma ECU je mnoho odlišností, príklad:

–          YEC ECU je jednoduchšie nainštalovať a riadiť

–          Existuje viac parametrov pre úpravu s Motec ECU. Potom je ľahšie vyhrať viac HP z motora

–          S YEC ECU je možné meniť parametre iba v malom rozpätí. Je horšie vyhrať HP, ale je to bezpečnejšie pre motor. Neexperimentálna mechanika môže motor rozbiť.

                       13.   Slovenská motocyklová federácia v odvolacích dokumentoch tvrdí, že Jaroslav Černý a jeho

tím sa pokúšali prediskutovať tento problém s kompetentnými osobami na podujatí a chceli podať protest.

                       14.   Ako tvrdí Jaroslav Černý, funkcionári  sa s ním odmietli rozprávať o dôvode jeho

diskvalifikácie, pretože jeden z funkcionárov bol pravdepodobne v zhone, pretože chcel chytiť lietadlo

                       15.   Pán Ejgil Solkaer, ktorý bol prezidentom Jury v Albacete, poradil Jaroslavovi Černému napísať

na UEM, že celá táto záležitosť bola podľa jeho uváženia veľmi nejasná

                        16.   SMF v odvolacích dokumentoch poukazovala na to, že zmena ECU nepriniesla žiadne

Výhody, a že v žiadnom prípade motocykel nemohol ísť rýchlejšie a nesúhlasí s názorom hlavného technického komisára.

                         17.   SMF si myslí, že v tomto prípade to bola úmyselná diskvalifikácia, pretože Jaroslav Černý

s jeho motocyklom neporušil žiadne pravidlá UEM pre Supersport.

                         18.   Federáciu zaujíma uvedená skutočnosť, že pán Černý nebol jediný jazdec s KIT ECU v jeho

triede ale bol jediný, ktorý bol pre túto záležitosť vylúčený.

POSTUP

 19.   Jazdec Jaroslav Černý bol informovaný o práve na odvolanie sa voči rozhodnutiu a obdržal

rozhodnutie, ktoré podpísal

                        20.   Disciplinárna komisia berie na vedomie, že bolo podané odvolanie, a že poplatok za

odvolanie bol plne zaplatený načas v súlade s pravidlami.

                       21.   Preto disciplinárna komisia potvrdzuje, že odvolanie je prípustné.

 

ODÔVODNENIE

                     22.   Podľa UEM športového kódu v bode 140.1 stojí, že akýkoľvek motocykel, ktorý sa podieľal na pretekoch môže byť posudzovaný. Akékoľvek porušenie právnych predpisov pokiaľ ide o zhodu motocyklov vrátane paliva a chladiacu kvapalinu, bude mať za následok vylúčenie z klasifikácie a jeho prípad bude predložený Medzinárodnému Jury pre ďalšie tresty.

                     23.   Konečný záver: Motec 880 ECU nie je súčasťou sady ECU. Technické pravidlá umožňujú iba zmeniť štandardnú ECU za sadu ECU a UEM Jury videli, že toto je YEC ECU. Iba s týmto prístupom môžu tvrdiť, že overená motorka nie je v súlade s pravidlami. MOTEC je veľmi odlišný od YEC ECU. Je oveľa drahší, náročnejší na programovanie a môže poskytnúť viac HP z toho istého motora.

                   24.   Preto je to porušenie článku RR0 26.9.1 Technických pravidiel UEM.

ROZHODNUTIA

S ohľadom na vyššie uvedené:

 1. Odvolanie jazdca Jaroslava Černého je zamietnuté a FIM Europa Disciplinárna komisia potvrdzuje jeho diskvalifikáciu.
 2. Kaucia zaplatená jazdcom zostáva na FIM Europa.

 

–          Elektrické motorky.

Zo sekretariátu SMF bol komisii preposlaný mail o ponuke spolupráce výrobcu El. motoriek pri prípadnej organizácii majstrovského seriálu s týmito ich motorkami. Komisia sa informovala o tejto ponuke a nepovažuje ju za uskutočniteľnú v našich podmienkach.

–          Nový usporiadateľ  v Malackách Racing Club Záhorák.

Peter Baláž informoval komisiu že sa prihlásil nový usporiadateľ, ktorý má záujem usporiadať preteky Vintage na prírodńom (mestskom) okruhu v Malackách. Kontaktovali Petra Baláža ktorý ich navštívil prezrel si plánovanú trasu a poradil usporiadateľovi, čo je potrebné odstrániť na plánovanej trase pretekov. Usporiadateľ sa dohodol s pánom Malaníkom, že prijme funkciu riaditeľa pretekov. Usporiadateľ vypracoval zvláštne ustanovenia a je teraz potrebné zo strany ŠK CPM navštíviť usporiadateľa a pohovoriť si s ním o podmienkach, ktoré je potrebné splniť aby bola trať vhodná na usporiadanie oficiálneho podujatia. Ďalej je potrebné delegovať na podujatie aj športového komisára s licenciou SMF. Návštevy usporiadateľa sa zúčastní Ladislav Šnegoň a Peter Baláž.

–          Licencia FIM pre MUDr. Juska Andreasa. Nakoľko je jeho licencia platná pre všetky motorkárske disciplíny, vyúčtovanie cesty na seminár do Waršavy bude zaplané z financií aj ostatných disciplín SMF.

–          ŠK CPM súhlasila s kooptovaním Miloša Baláža do svojich radov

 

9.              Záver

Na záver sa viceprezident SMF pre CPM poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ŠK CPM ukončil.

 

Orechová Potôň, 01.08.2013

Zapísal : Uher

Za správnosť : Ladislav Šnegoň

Jeden komentár k článku “Zápisnica zo zasadnutia Športovej komisie CPM

 1. Mám jednu závažnú pripomienku k práci ŠK CPM. Ako majiteľa tímu SK ENERGY racing team, ktorý tretiu sezónu jazdí svetový pohár FIM CUP SSTK 1000 organizovaný FIM v rámci majstrovstiev sveta superbikov, ma mierne povedané prekvapila správa o reprezentácii, ktorú podáva p. Martin Kuzma citujem:“ Fakticky okrem teamu Maco Racing už teraz nemáme žiadneho zástupcu CPM na Európskej či svetovej scéne“.
  Nerozumiem tomu a neviem kam nás táto komisia povedie, keď si ani nevšimne pôsobenie slovenského tímu v rámci WSBK. Alebo tu ide o niečo iné než o šport, CPM, či reprezentáciu…?
  S pozdravom
  Ľuboš Gréč

Comments are closed.