Zápisnica zo zasadnutia Športovej komisie CPM v Hlohovci

Richard Karnok 1

Dňa 9. decembra sa v Hlohovci uskutočnilo zasadnutie novej Športovej komisie cestných pretekov motocyklov SMF, ktorú viedol jej nový predseda Miloš Baláž. V nasledujúcom príspevku si môžete prečítať zápisnicu a uznesenie z tohoto zasadnutia (zápisnicu a uznesenie môžete stiahnuť aj vo formáte pdf kliknutím sem…)

Zápis z rokovania ŠK CPM dňa 9.12.2016 v Hlohovci

Prítomní:
Miloš Baláž Peter Baláž Peter Šurina Ľuboš Nemčovič Peter Janega Radim Nožička Juraj Macko Michal Fojtík Patrik Mazsár Peter Kevický Ľuboš Gréč

1. Program:
– Zahájenie
– Personálne obsadenie a funkčné rozdelenie ŠK CPM
– Príprava kalendárov podujatí 2017
– Príprava NŠP pre rok 2017
– Rôzne

2. Zahájenie:
Miloš Baláž –viceprezident SMF a predseda ŠK CPM privítal prítomných a ospravedlnil neprítomnosť voleného člena komisie Martina Čermáka. Predniesol informáciu o programe zasadnutia.
Informoval prítomných o jeho činnosti od zvolenia do doby konania komisie.

3. Personálne obsadenie a funkčné rozdelenie ŠK CPM:
        Miloš Baláž predložil návrh na organizačnú štruktúru ŠK CPM a jej personálne obsadenie:
Predsedníctvo komisie:
       Miloš Baláž, Ľuboš Gréč, Peter Kevický
Subkomisia pre CPM a reprezentáciu
       Peter Šurina, Michal Fojtík, Juraj Macko
Subkomisia pre prípravu a CPM mládeže
       Peter Janega, Martin Čermák, Patrik Mazsár, Radim Nožička,
Subkomisia pre Vintage
       Peter Baláž

Peter Šurina – vo svojom príspevku zhrnul skúsenosti z práce v predchádzajúcej komisii a zdôraznil dôležitosť informovanosti, komunikácie a iniciatívneho prístupu členov k plneniu úloh komisie.
Peter Baláž – navrhol do subkomisie pre vintage Jana Čížeka. P Baláž uvedené prerokuje so spomínaným.
Ľuboš Gréč – navrhol systém odsúhlasenia uznesenia komisie. Uznesenie je právoplatné ak sa na zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina členov komisie. Uznesenie je právoplatné, ak s ním súhlasí nadpolovičná väčšina zúčastnených členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas viceprezidenta komisie. O záveroch komisie musí byť spísaný zápis. Kompletné pravidlá budú predložené a odsúhlasené na ďalšom zasadnutí komisie.

4. Príprava kalendárov podujatí 2017.
       Peter Šurina – informoval o zatiaľ veľmi zložitej situácii s organizáciou pretekov AA RR v rámci ktorej sa jazdilo v uplynulých sezónach aj M SR a IMRC. Pre spracovanie kalendára bude rozhodujúce zasadanie Rady AA RR 17.12.2016 v Opatii.
       Peter Janega a Ľuboš Nemčovič – informovali o predbežnom kalendári J.I.M.C. , ktorý pre nadchádzajúcu sezónu podľa dohody navrhoval AČR. Dôležité je rokovanie so zástupcami AČR a MAMS o zosúladení termínov a miest konania pretekov. Rokovanie so zástupcami AČR sa uskutoční 10.12.2016 v Českých Budějoviciach. Je predpoklad, že z našej strany miestom pre preteky J.I.M.C. bude novootvorený motokárový okruh v Dlhej, s ktorým už prebehli prvé rokovania. Dôležitý termín pre ďalšie rokovania je 15.12.2016, kedy by mal byť známi cenník služieb a prenájmu tejto dráhy.
    15. – 16. 4. 2017 – MAĎARSKO JIMC
    6. – 7. 5. 2017 – SLOVENSKO JIMC
    20. – 21.5.2017 – MAĎARSKO JIMC
    3. – 4.6.2017 – PÍSEK CZ MČR
    14. – 16.7.2017 – MOST CZ JIMC
    21. – 23.5.2017 – MOST ME
    26. – 27.8.2017 – V.MÝTO CZ JIMC
    16. – 17.9.2017 – SLOVENSKO JIMC

      Peter Baláž – informoval o pripravovanom kalendári pretekov Vintage , kde by mali byť zatiaľ zahrnuté okruhy Slovakiaring, Trenčín a Holíč.

5. Príprava NŠP pre rok 2017
       Ľuboš Nemčovič –informoval o záujmových diferenciách medzi mládežníckymi triedami v ČR a u nás v organizácii J.I.M.C. – bude predmetom ďalších rokovaní.
        Radim Nožička – informoval o možnostiach zaradenia motocyklov OHVALE do J.I.M.C.

6. Rôzne
       a) Peter Kevický- informoval o prípravách EWC na Slovakia Ringu – potreba doplnenia dobrovoľného
traťového personálu pre zabezpečenie pretekov.
       b) Miloš Baláž –informoval o predbežnom finančnom rozpočte a jeho prerozdelení v roku 2017 nuvrhy a zmeny by mali byť schválené na ďalšom zasadaní komisie.
       c) Miloš Baláž – informoval o súčasnom stave majetku s ktorým disponovala komisia v minulých rokoch a teraz je v správe RR SMF. Komisia predloží návrh RR SMF ako využívať a obhospodarovať tento majetok.
       d) Radim Nožička – informoval o problémoch práce JMA s pohľadu najmenších účastníkov, ich náboru a rozvoja. Informovanosť o práci JMA prostredníctvom webovej stránky… bude predmetom práce subkomisie pre mládež.

Hlohovec 9.12.2016

Miloš BALÁŽ, Viceprezident SMF pre CPM

Zapísal: Ľ. Gréč

UZNESENIE
zo zasadnutia ŠK CPM dňa 9.12.2016

1) ŠK CPM schvaľuje
   Personálne a organizačné obsadenie ŠK CPM takto:
         Predsedníctvo komisie:
               Miloš Baláž, Ľuboš Gréč, Peter Kevický
         Subkomisia pre CPM a reprezentáciu
               Peter Šurina ,Michal Fojtík, Juraj Macko
         Subkomisia pre prípravu a CPM mládeže
               Peter Janega, Martin Čermák, Patrik Maszár, Radim Nožička,
         Subkomisia pre Vintage
               Peter Baláž

2) ŠK CPM ukladá všetkým subkomisiám:
          01-2016 Spracovať a písomne predložiť predbežné kalendáre podujatí 2017
         Termín: 15.1.2017 Zodpovedá: P.Šurina, P.Janega P. Baláž      

         02-2016 Spracovať a písomne predložiť návrhy zmien a doplnkov NŠP 2017
         Termín: 15.1.2017 Zodpovedá: P.Šurina, P.Janega P. Baláž

         03-2016 Spracovať a písomne predložiť návrhy prerozdeľovania finančných prostriedkoví 2017
         Termín: 15.1.2017 Zodpovedá: P.Šurina, P.Janega P. Baláž

Hlohovec 9.12.2016
Zapísal: Ľ Gréč

Za správnosť: Miloš Baláž
Viceprezident SMF

Jeden komentár k článku “Zápisnica zo zasadnutia Športovej komisie CPM v Hlohovci

  1. Přeji Všem zdraví, štěstí a pohodu v roce 2017, ať se daří silničnímu motocyklovému sportu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *