Zápis zo zasadnutia ŠK CPM

Richard Karnok 2

12. novembra sa na Slovakia Ringu uskutočnilo zasadnutie Športovej komisie CPM. Prinášame vám celé znenie zápisnice.

Zápis zo zasadnutia Športovej komisie CPM

Orechová Potôň, 12.11.2012 o 16:00 hod.

 

Prítomní: Ladislav Šnegoň

Peter Baláž

Martin Kuzma

Milan Búlik

Ľuboš Nemčovič

Róbert Bíly

Tibor Uher

Pavol Mihalkovič

 

Neprítomný :

Dušan Krajčí – ospravedlnený

Vladimír Karban – ospravedlnený

 

Pozvaný : Peter Šurina Slovakia Racing

Program:

 1. Zahájenie
 2. Kontrola plnenia uznesení a úloh
 3. Informácie z Riadiacej rady
 4. Hospodárenie CPM 2012
 5. Hodnotenie výsledkov štátnej reprezentácie
 6. NŠP 2013
 7. Prerozdelenie financií
 8. Zahájenie príprav športovej sezóny 2013 a kalendára športových podujatí 2013
 9. Príprava Valného zhromaždenia disciplíny CPM
 10. Rôzne
 11. Záver

 

1. Zahájenie

Viceprezident pre CPM Ladislav Šnegoň privítal prítomných, zahájil rokovanie zasadnutia

ŠK CPM a oboznámil komisiu s programom rokovania.

 

2. Kontrola plnenia uznesení a úloh

Z posledného zasadnutia ŠK CPM dňa 9.2.2012

– Predložiť hodnotenie sezóny 2012

Termín : do 15.10.2012 Zodpovedný : predsedovia subkomisií

V plnení – splnené čiastočne

– Predložiť komisii CPM hodnotenie sezóny reprezentácie

Termín : do 15.10.2012 Zodpovedný : Krajči, Kuzma

– V plnení – splnené čiastočne

– pripraviť návrh prerozdelenia prostriedkov určených na podporu reprezentantov, vrátane rozhodnutia o žiadosti Bily Racing Teamu.

Termín : do 15.10.2012 Zodpovedný : Krajči, Kuzma

– V plnení – splnené čiastočne

– Predložiť zoznam juniorov k účasti na sústredení s Gáborom Talmácsim, alebo s americkou Moto School

Termín : do 10.09.2012 Zodpovedný : Mihalkovič

Splnené

3.Informácie z Riadiacej rady

Viceprezident informoval členov komisie o priebehu rokovania riadiacej rady v nasledovných bodoch :

– Hospodárenie SMF k 30.09.2012

– Stav členskej základne SMF – celkovo 1173 členov, z toho CPM 217 členov

– Vyhodnotenie športovej sezóny 2012 po disciplínach

– Príprava valných zhromaždení disciplín SMF za rok 2012

– Majstrovstvá SR v motokrose mládeže (Myjava)

4. Hospodárenie CPM 2012

Ku dňu konania zasadnutia ŠK CPM je stav účtov CPM nasledovný :

– položka činnosť : zostatok 5224,19 €

– položka št.reprezentácia : zostatok 3540,22 €

– podúčet skútre : zostatok 7,5 €

– podúčet vintage : zostatok 289,45 €

5. Hodnotenie športovej sezóny 2012 a štátnej reprezentácie

Viceprezident SMF pre CPM stručne hodnotil priebeh MSR CPM v rámci seriálu Alpe Adria, podujatia SP CPM ako aj športovú sezónu 2012 celkovo. Informoval členov ŠK CPM o činnosti Junior Moto Academy.

Peter Šurina zhodnotil priebeh seriálu SP CPM z pohľadu promotéra ako celkom úspešný ročník s tým, že z pohľadu účasti pretekárov očakával väčší záujem, ale nakoľko to bol prvý ročník, berie túto skutočnosť s rezervou a na budúcu športovú sezónu sa už pripravuje spolupráca v tejto oblasti okrem Maďarov aj s ostatnými susediacimi krajinami. Vyjadril presvedčenie že táto spolupráca prinesie klady pre všetky zúčastnené krajiny.

Za subkomisiu skútrov vyhodnotil športovú sezónu Ľuboš Nemčovič :

Sezóna 2012 bola bola z hľadiska finančného zabezpečenia prostredníctvom reklamných partnerov, jazdcov a členov veľmi zložitá, ale predsa sa nám podarilo zapracovať do štruktúr SMF aj disciplínu MINI MOTO v jednotlivých triedach, čím sme vytvorili priestor pre organizačnú štruktúru pretekov MMSR SCOOTER+ MMSR MINI MOTO v tejto sezóne. Kalendár pozostával zo 4 spoločných pretekov, ktoré sa konali v Dunajskej Strede, Skalici, Orechovej Potôni a na záver znovu v Dunajskej Strede. Plánovaný bol aj pretek vo Vysokom Mýte, ale z finančného hľadiska a požiadaviek zo strany prenajímateľa sa tento zrušil. V skútrovej disciplíne boli naplánované ešte 2 preteky v Maďarsku na tratiach vo Visonte a Kecskeméte.

Uskutočnil sa však iba jeden v Kecskeméte, Visonta bola zrušená.

Ďalším dôležitým faktom bolo prezentácia obidvoch disciplín, ktorú sme pre širokú motoristickú verejnosť úspešne odprezentovali na jarnej výstave Motocykel 2012 .

Celkovo za zúčastnilo 40 jazdcov seriálu MMSR SCOOTER a MMSR MINI MOTO 37 jazdcov, kde 80% prevažujú jazdci z Čiech. Čo sa týka slabšej účasti jazdcov v seriáli pretekov skútrov ,vyplýva aj toho ,že sa nám nepodarilo nadviazať na úspešnú spoluprácu v rámci Česko-Slovenského Scooter Cupu s partnerom z Česka a aj účasť maďarských jazdcov bola slabšia ako po minulé sezóny. Do budúcej sezóny musíme aktívnejšie s oboma partnermi rokovať o možnej spolupráci v rámci spoločných podujatí a hlavne zosúladiť športové a technické predpisy jednotlivých disciplín.

Vzhľadom na problémy, s ktorými sme sa borili počas celej sezóny vysoko pozitívne hodnotím spustenie projektu MOTOAKADÉMIE, ktorá nám priniesla veľa pozitívneho pri práci s talentovanou mládežou a určite prinesie už v budúcej sezóne progres v podobe prílivu mladých jazdcov do seriálu pretekov skútrov, minimota ale aj tried mini GP. V danom projekte aktívne pracujem aj s mojimi kolegami a v budúcej sezóne okrem organizačnej štruktúry pretekov bude táto práca jednou z priorít v ďalšom napredovaní a rozvoji vyššie spomenutého projektu.

Za Mini Moto Milan Búlik :

 

6. NŠP 2013

Vypracovanie návrhu zmien v NŠP CPM a Technických predpisov je priamo závislé na spolupráci so športovými autoritami okolitých štátov (Maďarsko, Česko, Poľsko, príp. Rakúsko), aby sa tieto predpisy zosúladili, ŠK CPM vytvorila pracovnú komisiu na vypracovanie návrhu zmien NŠP, na prípravu materiálov VZ a prípravu kalendára CPM na rok 2013. Zloženie pracovnej komisie :

– Ladislav Šnegoň

– Tibor Uher

– Peter Šurina

– Miloš Baláž

– Martin Kuzma

Vo všeobecnosti sa ŠK CPM zhodla v názore že technické predpisy na športovú sezónu 2013 bude potrebné doplniť o niektoré požiadavky týkajúce sa bezpečnosti.

 

7. Návrh čerpania a rozdelenia financií ŠR a činnosť

Viceprezident SMF pre CPM predložil nasledovný návrh čerpania (rozdelenia) finančných prostriedkov :

a) z účtu činnosť :

– Richardovi Karnokovi ako čiastočnú náhradu jeho výdavkov spojených s propagáciou

reprezentantov a seriálu SP CPM na precovnú dohodu vyplatiť 500,-€

– Seriál SP CPM podporiť sumou 1000,-€

– Junior Moto Academy podporiť sumou 1500,-€

– predisponovať na podúčet reprezentácie 1000,-€

– predisponovať na podúčet Vintage sumu 200,-€

– predisponovať na podúčet Skútrov sumu 200,-€

Zostatok ponechať na výdavky spojené s Valným zhromaždením disciplíny.

Po uskutočnení zasadnutia ŠK CPM bolo zistené že z účtu činnosti CPM nebola ešte predisponovaná suma 2430 € na podúčet Vintage ako im patriaca – licenčné poplatky za vydané licencie vintage z roku 2011.

Z tohto dôvodu je zostatok na účte 2098,19 € ,teda nie je možné predisponovať určenú sumu na podúčet reprezentácie, vintage a skútrov a tiež sa musia krátiť ostatné položky určené na podporu činností CPM.

Návrh čerpania (rozdelenia) finančných prostriedkov po úprave:

– 500€ Richard Karnok jednorázová odmena za celoročnú propagáciu seriálu SP CPM a reprezentantov

– 500€ podpora promotérovi seriálu SP CPM (Slovakia Racing)

– 900€ podpora činnosti Junior moto academy

– 198€ náklady Valného zhromaždenia

 

b) Z účtu štátna reprezentácia :

– Krajčí 700,-€

– Černý 1660,-€ (1650 vyplatené zálohovo, zostáva nedoplatok 10 €)

– Svitok 1660,-€

– Maco Racing Team 1660,-€

Členovia ŠK CPM s týmto návrhom súhlasili.

 

8. Zahájenie príprav športovej sezóny 2013 a kalendára športových podujatí 2013

Pracovná komisia predloží VZ disciplíny návrh kalendára CPM pre športovú sezónu 2013.

Viceprezident SMF pre CPM Ladislav Šnegoň informoval prítomných o priebehu rokovania komisie Alpe Adria ktorá sa zaoberala prípravou športovej sezóny AA na rok 2013, o dotazníku ktorý sa má rozoslať pretekárom a teamom (účastníkom serial AA), ktorý smeruje k niektorým zmenám podmienok a v organizácii serialu AA.

 

9. Príprava Valného zhromaždenia disciplíny CPM

ŠK CPM sa uzniesla na nasledovnom programe VZ disciplíny CPM :

1. Otvorenie

2. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej)

3. Správa o činnosti ŠK CPM v športovej sezóne 2012

4. Správa o hospodárení ŠK CPM za rok 2012

5. Správa mandátovej komisie

6. Plán činnosti a rozpočet disciplíny CPM pre rok 2013

7. Voľba člena ŠK CPM SMF

8. Voľba delegátov na GZ SMF

9. Správa volebnej komisie

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Správa návrhovej komisie – návrh na uznesenie

13. Záver

Sekretariát SMF elektronicky rozpošle pozvánky všetkým členom CPM v priebehu budúceho týždňa.

Jednotlivé subkomisie a zodpovední za reprezentáciu dodajú písomné materiály hodnotenia športovej sezóny 2012 a plány činnosti na rok 2013 ako podkladové materiály na VZ.

 

10. Rôzne

V tomto bode rokovania viceprezident navrhol komisii aby seriál skútrov KEEWAY bol vyhodnotený ako Cupový seriál. Zástupcovia subkomisie skútrov vyjadrili svoj nesúhlas nakoľko tento seriál bol vyhlásený ako seriál Majstrovstiev SR.

Ďalej sa ku slovu prihlásil Ľuboš Nemčovič a oznámil komisii, že sa vzdáva členstva v ŠK CPM pre pracovné vyťaženie a naďalej mieni aktívne pracovať v Junior Moto Academy ako inštruktor-tréner mládeže CPM.

1. Požiadavku VZ CPM na voľbu Prvého viceprezidenta SMF, nakoľko Stanovy SMF a Rokovací poriadok SMF

určuje existenciu tejto funkcie. VZ CPM podáva alternatívny návrh na obsadenie tejto funkcie :

a) voľbou 1. Viceprezidenta

b) rotáciou viceprezidentov všetkých disciplín v tejto funkcii v polročných cykloch

 

2. Návrh na zmenu čl.19 (štatutárny zástupcovia) a čl. 20 (podpisové právo) Stanov SMF na nové znenie:

Čl. 19 Štatutárny zástupcovia

– prezident

– prvý viceprezident

 

Čl. 20 Podpisové právo

– prezident

– prvý viceprezident

3. Návrh na zmeny Rokovacieho poriadku SMF:

§ – 7 Zloženie riadiacej rady

Navrhované znenie:

Riadiaca rada sa skladá z nasledovných členov s hlasovacím právom:

a) Prezidenta

b) I. viceprezidenta

c) Viceprezidentov pre jednotlivé disciplíny

Zasadaní riadiacej rady sa ďalej zúčastňujú bez hlasovacieho práva :

a) Predseda revíznej komisie

b) Generálny sekretár

§ – 8 Organizácia zasadania RR

Vynechať bod c) generálny sekretár

§ – 34 Štatutárny zástupcovia SMF

Navrhované znenie:

a) Prezident

b) I. viceprezident

§ – 36 Náplň činnosti vedúcich činiteľov

Odsek Generálny sekretár

Súčasné znenie:

Generálny sekretár ( GS) – je menovaný RR. GS je zodpovedný prezidentovi a viceprezidentovi SMF

a ich prostredníctvom RR za uplatnenie rozhodnutí prijatých všetkými orgánmi SMF, ako i za činnosť sekretariátu. Je tajomníkom RR a GZ SMF. Je zodpovedný za redakciu zápisov z týchto orgánov. Môže sa zúčastňovať zasadaní všetkých orgánov SMF bez hlasovacieho práva – neplatí v RR. Je vedúci sekretariátu a je výlučne poverený prevádzať výklad pravidiel a predpisov a zavádzať ich do platnosti pre riadenie SMF. Pre všetky otázky týkajúce sa SMF bude sledovať líniu stanovenú GZ a RR. Pre prijímanie alebo prepúšťanie personálu musí mať súhlas prezidenta SMF. Všetky dokumenty podpisuje v zmysle Riadiacou radou odsúhlasenej Internej smernice pre obeh tlačív a financií v SMF. GS nemôže vykonávať žiadnu funkciu ani zastávať miesto v športovej komisii ani výbore.

Návrh zmeny : Vo štvrtej vete vynechať časť za pomlčkou : „neplatí v RR.“

Navrhované znenie :

Generálny sekretár ( GS) – je menovaný RR. GS je zodpovedný prezidentovi a viceprezidentovi SMF

a ich prostredníctvom RR za uplatnenie rozhodnutí prijatých všetkými orgánmi SMF, ako i za činnosť sekretariátu. Je tajomníkom RR a GZ SMF. Je zodpovedný za redakciu zápisov z týchto orgánov. Môže sa zúčastňovať zasadaní všetkých orgánov SMF bez hlasovacieho práva. Je vedúci sekretariátu a je výlučne poverený prevádzať výklad pravidiel a predpisov a zavádzať ich do platnosti pre riadenie SMF. Pre všetky otázky týkajúce sa SMF bude sledovať líniu stanovenú GZ a RR. Pre prijímanie alebo prepúšťanie personálu musí mať súhlas prezidenta SMF. Všetky dokumenty podpisuje v zmysle Riadiacou radou odsúhlasenej Internej smernice pre obeh tlačív a financií v SMF. GS nemôže vykonávať žiadnu funkciu ani zastávať miesto v športovej komisii ani výbore.

 1. 4. Návrh na vyslovenie nedôvery prezidentovi SMF Petrovi Smižíkovi za „Kauzu Myjava“- dodatočné priznanie bodov rozhodnutím riadiacej rady SMF do seriálu MSR Mládeže (Trieda MX85) v motokrose jednotlivcov, čím sa zmenilo priebežné hodnotenie a celkové výsledky sezóny 2012 MSR v tejto triede, čo je bezprecedentný zásah do kompetencií športovej komisie.

 

 1. 11. Záver

Nakoľko sa vyčerpali všetky body program zasadnutia, viceprezident SMF pre CPM poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

 

Orechová Potôň, 19.11.2012 Zapísal : Tibor Uher

 

——————————————————————————

U Z N E S E N I E

zo zasadnutia ŠK CPM dňa 12.11.2012

ŠK CPM berie na vedomie :

– informácie viceprezidenta z Riadiacej rady SMF

– Informáciu o stave financií CPM

– Vzdanie sa funkcie člena ŠK CPM Luboša Nemčoviča

ŠK CPM schvaľuje :

– kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia

– Hodnotenie športovej sezóny 2012 a štátnej reprezentácie

– Návrh čerpania a rozdelenia financií ŠR a činnosť

– Zahájenie príprav športovej sezóny 2013 a kalendára športových podujatí 2013

pracovnú komisiu na vypracovanie návrhu zmien NŠP, na prípravu materiálov VZ a prípravu kalendára CPM na rok 2013. Zloženie pracovnej komisie : Ladislav Šnegoň, Tibor Uher, Peter Šurina, Miloš Baláž, Martin Kuzma

– predloženie návrhu zmien Stanov SMF a rokovacieho poriadku SMF a návrh vyslovenia nedôvery

prezidentovi SMF na prerokovanie Valnému zhromaždeniu disciplíny

– návrh viceprezidenta kooptovať za člena ŠK CPM Petra Janegu na miesto odstupujúceho Luboša

Nemčoviča

 

ŠK CPM ukladá :

– Predložiť hodnotenie sezóny 2012 v písomnej-elektronickej forme

Termín : do 3.12.2012 Zodpovedný : predsedovia subkomisií

– Predložiť komisii CPM hodnotenie sezóny reprezentácie v písomnej-elektronickej forme

Termín : do 3.10.2012 Zodpovedný : Krajči, Kuzma

– pripraviť rokovacie materiály na Valné zhromaždenie disciplíny CPM na rozoslanie sekretariátom SMF

– Termín : do 3.12.2012 Zodpovedný : Šnegoň, Uher

Orechová Potôň, 08.09.2012

Zapísal : Uher

——————————————————————————

Kompletný text stiahnete vo formáte doc kliknutím sem…

 

2 komentárov k článku “Zápis zo zasadnutia ŠK CPM

 1. bude to zvlašt serial ale pojde sa to asi spolu v jeden deň, resp ako dvojdňové podujatie, A čko jedno hodnotenie B čko druhé!

 2. Takze slovensky pohar sa ide spolu s Ackom ? alebo ako to je vlastne pojdeme spolu , alebo to bude zvlast serial ?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *