Zápis z rokovania Športovej komisie CPM SMF – 15. 7. 2019

Richard Karnok

V polovici júla sa stretli členovia ŠK CPM na svojom zasadnutí. Prinášame vám zápisnicu z tohto stretnutia.

ZÁPIS Z ROKOVANIA ŠPORTOVEJ KOMISIE CPM SMF
Hlohovec 15. 7. 2019

Prítomní členovia:
Miloš Baláž
Peter Kevický
Peter Baláž
Richard Karnok – konferenčný hovor
Hosť: Mário Michalovič
Neprítomní:
Patrik Mazsár – ospravedlnený
Jan Čížek – ospravedlnený
Martin Čermák – neospravedlnený
Juraj Macko – neospravedlnený

1. Úvod:
p. Miloš Baláž – viceprezident SMF pre CPM privítal prítomných členov komisie a hosťa a poprial prítomným všetko dobré do roku 2019. Následne predniesol informáciu o programe zasadnutia.
Program:
1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zasadnutia ŠK CPM z 25. januára 2019
3. Priebeh športovej sezóny ku 10. 7. 2019
4. Termínový kalendár pre rok 2019
5. Schválenie uznesenia
6. Záver

2. Kontrola plnenia uznesení a úloh zo zasadnutia ŠK CPM z 25. januára 2019
a) dopracovať športové predpisy CPM
Termín: 1. 2. 2019 Zodpovedá: R. Karnok, M. Baláž – splnené
b) dopracovať športové predpisy Vintage, Ducati Slovakia Cupu a Babetta Cupu
Termín: 1. 2. 2019 Zodpovedá: R. Karnok, P. Baláž – splnené
c) dopracovať športové a technické predpisy mládeže
Termín: 1. 2. 2019 Zodpovedá: R. Karnok, R. Nožička, P. Mazsár – splnené
d) pripraviť termínové kalendáre pre jednotlivé kategórie
Termín: priebežný Zodpovedá: ŠK CPM – splnené

3. Priebeh športovej sezóny ku 10. 7. 2019
   – Pán Miloš Baláž informoval o počte vydaných licencií SMF:
CPM: 100
Vintage: 121
Mládež 21
Členské: 43 (z toho 24 činovníckych a 19 členov SMF)
Spolu: 285 vydaných licencií
   – M. Baláž Informoval o priebehu sezóny v šampionáte Alpe Adria, ktorého súčasťou sú aj podujatia M SR CPM a Slovenského pohára. Aj keď športová úroveň je vysoká, celkovo je cítiť odliv pretekárov, ktorí sa nezúčastňujú majstrovských podujatí, hoci bolo vydaných najviac licencií za ostatné roky. Pretekári V Alpe Adrii ani v M SR nie sú dostatočne motivovaní k účasti.
V júni bolo pod zastrešením SMF zorganizované podujatie na trenčianskom letisku (14.-16. 6.), ktoré bolo veľmi úspešné. Bolo započítané hneď do niekoľkých medzinárodných seriálov súčasných motocyklov aj oldtimerov a zúčastnilo sa ho okolo 170 pretekárov. Na prvýkrát bolo podujatie úspešné a Športová komisia CPM SMF plánuje, v spolupráci s organizátorom, tieto preteky zaradiť do kalendára CPM SMF aj v roku 2020.
M. Baláž poďakoval pánovi Petrovi Kevickému zo Slovakia Ringu za organizovanie a pomoc pri aprílovom predsezónnom testovaní pre pretekárov s licenciami SMF. Na testovaní participoval aj Autoklub ČR, čo bolo tiež hodnotené ako pozitívum.
Priebežné poradie M SR CPM a Slovenského pohára CPM je zverejnené na internetových portáloch SMF a Moto-cup.sk.
   – M. Baláž informoval aj o priebehu sezóny seriálu JIMC a M SR mládeže, kde boli zatiaľ odjazdené dve podujatia. Po tom, ako medzinárodný seriál opustil Autoklub ČR, prejavilo sa to na nižšom počte štartujúcich pretekárov, ktorí sú tak z Maďarska a Slovenska. Prvé preteky seriálu zorganizovala Športová komisia CPM SMF na kartingovom okruhu v Dlhej a toto podujatie hodnotila ako vydarené. Druhé preteky sa uskutočnili v maďarskom Kakucsi. Vinou nedôslednosti ŠK CPM SMF nebol na miesto vyslaný delegát za SMF a neboli odovzdané ani poháre najúspešnejším pretekárom M SR a Slovenského pohára mládeže, nad čím ŠK CPM vyjadrila ľútosť a ospravedlnila sa s prísľubom, že sa to v budúcnosti nebude opakovať. Ceny za umiestnenia budú pretekárom odovzdané v náhradnom termíne. ŠK CPM SMF bude organizátorom aj druhých tohtoročných pretekov JIMC a M SR v Dlhej 21. a 22. 9. 2019.
ŠK CPM plánuje v krátkom čase zorganizovať tréningový kemp na kartingovom okruhu v Trebaticiach, o čom bude verejnosť informovaná prostredníctvom internetových portálov SMF a Moto-cup.sk.
M. Baláž hovoril aj o dôležitosti komunikácie s rodičmi a nedostatku kvalifikovaných ľudí, ktorí by mohli posunúť juniorský šampionát u nás na potrebnú úroveň. V tomto smere sa v krátkom čase bude rozhodovať o obsadení subkomisie pre mládež.
Priebežné poradie M SR CPM a Slovenského pohára mládeže je zverejnené na internetových portáloch SMF a Moto-cup.sk.
   – M. Baláž informoval aj o predbežnom termíne slávnostného vyhodnotenia športovej sezóny, ktoré by sa mohlo uskutočniť na poslednom podujatí M SR, a to 13. 10. 2019 na Slovakia Ringu. Na vyhodnotení by mohli byť vyhodnotení aj pretekári M SR mládeže a seriálu JIMC, keďže tento rok je na rade pre vyhlásenie JIMC práve slovenská strana. Všetko to bude spresnené neskôr.
   – Pán Peter Baláž informoval o doterajšom priebehu sezóny v kategórii Vintage.
Prvé z dvoch odjazdených podujatí sa uskutočnili 1. mája na Slovakia ringu (organizátor Classic Club Hlohovec) – preteky boli hodnotené v rámci seriálu FIM Europe Cup, MM SR v jazde pravidelnosti, Alpe Adria Cup vintage RR, dve série pretekov. Preteky boli vyhodnotené na rýchlosť v rámci seriálu Alpe Adria a pravidelnosť do seriálu FIM Europe, MM SR a Ducati Slovakia Cup a Babetta Cup. Účasť bola 126 štartujúcich.
Druhé podujatie sezóny sa uskutočnilo na spomenutom letisku v Trenčíne 14.-16. 6.
Priebežné poradie MM SR Vintage je zverejnené na internetových portáloch SMF a Moto-cup.sk.
   – Pán Miloš Baláž informoval aj o hospodárení ŠK CPM. Bol prerokovaný prehľad hospodárenia komisie k 15. 7. 2019 – dokumenty o hospodárení sú k dispozícii na vyžiadanie pre členov SMF na sekretariáte SMF. Po prerokovaní ŠK CPM SMF odsúhlasila dotáciu na podujatie MS Endurance na Slovakia Ringu vo výške 2100 eur účelovo viazanú na náhrady pre technických komisárom podujatia a dotáciu JIMC v Dlhej v sume 2816,46 eur. Prenájom trate ŠK CPM SMF neplatila, spoločnosť Motokáry Dlhá, s.r.o. si vyberala štartovné za oba dni a z čoho bol prenájom vyrovnaný.
   – M. Baláž hovoril o plánoch stretnutia s predstaviteľmi AČR pri príprave pretekárskej sezóny 2020, a to čo sa týka všetkých kategórií, teda CPM, mládeže a aj Vintage.

4. Termínový kalendár pre rok 2019
Termínový kalendár všetkých kategórií bol predstavený už pred pretekárskou sezónou. Počas sezóny prišlo k niekoľkým zmenám, ktoré boli jazdcom komunikované prostredníctvom oficiálnych internetových portálov SMF a Moto-cup.sk. Zmeny sa týkali podujatia Ducati Slovakia Cupu, kde

prišlo k presunu z 15. 5. na 24. 7. Jedna zmena sa týka aj Babetta Cupu, keď namiesto pretekov v Trenčíne 10. a 11. 8. sa táto trieda predstaví v rámci M SR mládeže v Dlhej 21. a 22. 9.

5. Športová komisia CPM SM na svojom zasadaní prijíma nasledovné „ U Z N E S E N I E “:

ŠK CPM berie na vedomie:
a) Správu o priebehu športovej sezóny ku 10. 7. 2019.
b) Informáciu o termínových kalendároch.

ŠK CPM schvaľuje:
a) Dotáciu podujatia MS endurance Slovakia Ring vo výške 2100€.
b) Dotáciu podujatia JIMC Dlhá v máji vo výške 2816,46€.

ŠK CPM ukladá:
a) Zorganizovať kemp pre mládež v Trebaticiach.
Termín: august – september 2019 Zodpovedá: M. Baláž a R. Karnok

b) Pripraviť stretnutie so zástupcami AČR
Termín: október 2019 Zodpovedá: M. Baláž a R. Karnok

c) Osadiť subkomisiu ŠK CPM SMF mládeže kvalifikovaným členom
Termín: september 2019 Zodpovedá: M. Baláž

d) Zorganizovať slávnostné vyhlásenie sezóny 2019
Termín: október 2019 Zodpovedá: M. Baláž a P. Kevický

6. Záver
Pán Miloš Baláž poďakoval zúčastneným za účasť na zasadnutí.

Miloš Baláž
Viceprezident SMF pre CPM

Hlohovec 15. 7. 2019
Zapísal: Richard Karnok

Zápisnicu vo formáte pdf si môžete stiahnuť kliknutím sem…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *