Základné informácie k licenciám CPM SMF 2016 – krátkodobé poistenie

Richard Karnok

Športová komisia CPM SMF  v súvislosti s prípravou športovej sezóny 2016 schválila licenčné poplatky  jazdcov disciplíny CPM SMF  v pre rok 2016 s tým, že predmetná výška licenčného poplatku bola  v zmysle § 46 Rokovacieho poriadku SMF termínovo odstupňovaná.  Do 31.12.2015 bola výška licenčného poplatku nižšia o 10€. Cena poistenie liečebných nákladov v zahraničí je pevne stanovená, bez termínových úprav. Od 1.1.2016 platia nižšie uvedené licenčné poplatky:

  • Základné informácie k licenciám CPM SMF 2016 - krátkodobé poistenieMedzinárodná licencia typu „A“

Licenčný poplatok   od 01.01.2016 = 110€

K  A licencii sa vystavuje štartovacie povolenie pre štart v zahraničí ( mimo MS a ME), ktoré je od sezóny 2016 súčasťou A licencie – na druhej strane licencie. Podmienka vydania štartovacieho povolenia:

a) k žiadosti je potrebné doložiť kópiu dokladu o poistení liečebných nákladov  pre rizikový šport v zahraničí ;

b) + poplatok 74€  –  celoročné poistenie uzatvorené v poisťovni Union prostredníctvom SMF,
t.j. celková výška poplatku od 01.01.2016 = 184€ 
(Na tlačive žiadosti o licenciu sú kolónky na vyznačenie poistenia pre licenciu „A“: vlastné alebo prostredníctvom SMF.)

  • Národná licencia typu „B“

Licenčný poplatok  od 01.01.2016 = 80€

K licencii je i v sezóne 2016 nutné štartovacie povolenie na  podujatia v zahraničí, ktoré sa vydáva na termín príslušného podujatia v zahraničí. Podmienka vydania štartovacieho povolenia na podujatia v zahraničí:

a) doloženie dokladu o poistení liečebných nákladov pre rizikový šport v zahraničí (individuálne poistenie na konkrétny termíny podujatí), v tomto prípade je štartovacie povolenie na druhej strane licencie;

b) poplatok 74€ ( celoročné poistenie uzatvorené v poisťovni Union prostredníctvom SMF ), v tomto prípade je štartovacie povolenie na druhej strane licencie,         kalkulácia poplatku  od 1.1.2016 =  154€ ,

c) doplatok licencie vo výške poistenia  na 3 podujatia v zahraničí – poistenie zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí a  a úrazové poistenie pre rizikový šport, vždy piatok – nedeľa  = 25€
        Kalkulácia poplatku s poistením  od 01.01.2016 = 105 €.
       Štartovacie povolenie na konkrétny pretek vydáva sekretariát SMF prostredníctvom delegovaného zástupcu ŠK CPM SMF.

V sezóne 2016 sa bude pre slovenských jazdcov vystavovať  aj jednorazová licencia typu B, ktorá  bude spoplatnená sumou 15€. V prípade podujatí v zahraničí musí jazdec predložiť príslušné poistenie liečebných nákladov na termín konania konkrétneho podujatia.

  • Medzinárodná licencia MLÁDEŽE typu „A“   ( + skútre + mini moto)

Licenčný poplatok   od 01.01.2016 = 50€

K licencii sa vydáva štartovacie povolenie pre štart v zahraničí ( mimo MS, ME). Podmienka vydania štartovacieho povolenia:
a) k žiadosti je potrebné doložiť kópiu dokladu o poistení liečebných nákladov pre rizikový šport v zahraničí – štartovacie povolenie je súčasťou A licencie, na druhej strane licencie;

b) + poplatok 74€  –  celoročné poistenie uzatvorené v poisťovni Union prostredníctvom SMF,
t.j. celková výška poplatku  od 01.01.2016 je 124€  – štartovacie povolenie je súčasťou A licencie, na druhej strane licencie.
(Na tlačive žiadosti o licenciu sú kolónky na vyznačenie poistenia pre licenciu „A“: vlastné alebo prostredníctvom SMF.)

c)  doplatok licencie vo výške poistenia na 4 podujatia v zahraničí  – poistenie zahŕňa poistenie liečebných nákladov v zahraničí a  a úrazové poistenie pre rizikový šport,  vždy piatok – nedeľa  = 29€

       Kalkulácia poplatku = od 01.01.2015  lic. poplatok  79 €.
      Štartovacie povolenie na konkrétny pretek vydáva sekretariát SMF prostredníctvom delegovaného zástupcu ŠK CPM SMF.

V sezóne 2016 sa bude v mládežníckych triedach vystavovať  aj jednorazová licencia typu B, ktorá  bude spoplatnená sumou 10€. V prípade podujatí v zahraničí musí jazdec predložiť príslušné poistenie liečebných nákladov na termín konania konkrétneho podujatia.

  •   Medzinárodná licencia  VINTAGE  typu „A“  

Licenčný poplatok od 01.01.2014 = 60€

K licencii je možné vydanie celoročného štartovacieho povolenia za podmienok:
a) doloženie dokladu o poistení liečebných nákladov pre rizikový šport v zahraničí
(individuálne poistenie na termíny podujatí) – – štartovacie povolenie je súčasťou A licencie, na druhej strane licencie

b) poplatok 74€ (celoročné poistenie uzatvorené v poisťovni Union prostredníctvom SMF )  kalkulácia poplatku od 01.01.2016 =  134€
– štartovacie povolenie je súčasťou A licencie, na druhej strane licencie.

Po predložení krátkodobého poistenia liečebných nákladov v zahraničí na termín konkrétneho podujatia sekretariát  vystaví jednorazové štartovacie povolenie. Vystavenie jednorazového štartovacieho povolenie je spoplatnené sumou 5€.

Licenčný poplatok je potrebné uhradiť na účet SMF:  SK28 0200 0000 0000 19133372 s var.symbolom 20161.

Bližšie pokyny pre úhradu licenčných poplatkov získate na stránke http://www.smf.sk/smf-licencie/.

Tlačivo pre podanie žiadosti o vystavenie licencie sa nachádza na stránke: http://www.smf.sk/smf-formulare/

Celoročné poistenie liečebných nákladov v zahraničí, kryjúce rizikový šport

Predmet a rozsah:

  1. Poistený má právo na úhradu nevyhnutných liečebných nákladov a nákladov spojených s prepravou poisteného späť do SR, ktoré vzniknú v dôsledku úrazu alebo náhleho ochorenia poisteného v zahraničí.
  1. Union uhradí nevyhnutné náklady za:

– nevyhnutné ošetrenie, hospitalizácia, prevoz do vlasti – poistná suma 250.000 EUR

(ambulantné ošetrenie vrátanie predpísaných liekov; hospitalizácia a lekárske ošetrenie počas hospitalizácie; preprava poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia; preprava poisteného späť do vlasti, ak poistený nebude môcť zo zdravotných dôvodov použiť pôvodne predpokladaný dopravný prostriedok)

– prevoz telesných pozostatkov poisteného späť do miesta pohrebu vo vlasti v prípade jeho smrti – poistná suma 7.000,-EUR

– nevyhnutné náklady na kúpu alebo opravu dioptrických okuliarov a ostatných ortopedických a protetických pomôcok, ak došlo k ich poškodeniu v súvislosti s úrazom – poistná suma 100,- EUR

– nevyhnutné ošetrenie zuba v rozsahu poskytnutia prvej pomoci na odstránenie bolesti – poistná suma 100,- EUR, spolu za všetky zuby maximálne 300,-EUR.

Územná platnosť:

Európa, vrátane Turecka, Alžírska, Maroka, Tuniska, Cypru, Egypta, Izraela, Jordánska, Gruzínska, Arménska, Azerbajdžanu a európskej časti Ruskej federácie.

Informácie o postupe v prípade poistnej udalosti v zahraničí nájdete na stránke:

http://www.smf.sk/c-621/poistenie-liecebnych-nakladov-v-zahranici-sport/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *