Technické predpisy 2013 pre triedu 125 SP

Richard Karnok 4

Po tom, ako prišlo po pretekoch triedy 125 SP k nezrovnalostiam ohľadom výkladu technických pravidiel, obdržali sme zo SMF nový preklad týkajúci sa práve predpisov tejto triedy.

AARR 1         Trieda 125  SPORT PRODUCTION

1.1 – Špecifikácie motocykla

Pravidlá určujúce obmedzenia zmien homologovaných motocyklov sú v záujme bezpečnosti.

Všetko čo nie je povolené a predpísané v týchto pravidlách je prísne zakázané.

Motocykle musia byť homologované len pôvodným výrobcom, s výnimkou nových motocyklov od roku 2013. Pre tieto motocykle musí byť výrobcom uverejnená kompletná technická dokumentácia, vrátane tolerancií. Ako už naznačuje názov „Sport Production“, motocykle majú dovolené obmedzené úpravy. Väčšina úprav je povolená z bezpečnostných dôvodov.

Všetky motocykle musia v každom ohľade vyhovieť predpisom pre cestné preteky motocyklov podľa Technických predpisov FIM pre cestné preteky motocyklov.

Všetky časti motocykla musia byť z roku výroby motocykla, v ktorom bol motocykel homologovaný.

Vzhľad motocyklov spredu, zozadu a z boku musí byť (ak nie je inak uvedené) v súlade s homologovaným tvarom (ako boli pôvodne vyrobené výrobcom).

Trieda je pre jednovalcové motory s objemom nad 80cm³ do 125cm³  a maximálne 6 prevodovými rýchlosťami (v prípade CAGIVA MITO 7 prevodových rýchlostí podľa roku výroby).

 

1.2 – Hmotnosť

Minimálna hmotnosť motocykla je 110 kg bez oleja a paliva. Pri záverečnej kontrole na konci preteku, budú kontrolované motocykle vážené v stave v akom boli na konci preteku. Kedykoľvek počas podujatia hmotnosť celého motocykla (vrátane nádrže) nesmie byť menej ako minimálna hmotnosť.

 

1.3 – Farba číselnej tabuľky a štartovného čísla

Pre motocykle  s objemom 125 cm³ je farba podkladu pod štartovné číslo čierna RAL 9005 a farba štartovného čísla je biela RAL 9010.

 

1.4  – Palivo

Všetky motory musia používať bezolovnatý benzín s maximálnym obsahom olova 0.005g/l a maximálnym motorovým oktánovým číslom MON 90. (viď článok 2.10 technických pravidiel FIM)


1.5 – Špecifikácie motocykla

Všetky diely, ktoré nie sú uvedené v nasledovných článkoch musia zostať tak, ako boli pôvodne vyrobené výrobcom pre homologovaný motocykel.

 

1.5.1 – Hlavný a zadný pomocný rám

Hlavný rám a zadný pomocný rám musia zostať tak ako boli pôvodne vyrobené výrobcom pre homologovaný motocykel. Na hlavnom ráme môžu byť z bokov umiestnené ochranné umelohmotné alebo kompozitné kryty.  Tieto ochranné kryty musia presne kopírovať tvar rámu. Na rám sa nesmie nič pridávať privarením alebo odstrániť opracovávaním. Každý motocykel musí mať na hlavnom ráme vyrazené VIN číslo (výrobné identifikačné číslo) vozidla (číslo rámu). Držiaky motora musia zostať tak ako boli pôvodne vyrobené výrobcom pre homologovaný motocykel. Zadný pomocný rám musí zostať tak ako bol pôvodne vyrobený výrobcom pre homologovaný motocykel. Vyčnievajúce, nepotrebné držiaky môžu byť odstránené iba na pokyn hlavného technického komisára, ak usúdi, že by mohli byť nebezpečné. Dodatočné držiaky sedadla môžu byť pridané, ale žiadne nesmú byť odstránené. Priskrutkované príslušenstvo na zadnom pomocnom ráme môže byť odstránené. Lakovanie hlavného rámu alebo zadného pomocného rámu je povolené, ale leštenie hlavného rámu alebo zadného pomocného rámu nie je dovolené.


1.5.2  – Predná vidlica

Konštrukcia prednej vidlice (klzáky,nosné trubky,horné a dolné nosníky vidlice tzv. okuliare, atď.) musí zostať tak ako bola pôvodne vyrobená výrobcom pre homologovaný motocykel. Štandardné pôvodné vnútorné časti vidlice môžu byť upravené. Môžu sa použiť nepôvodné pružiny a ventily, ale vonkajší vzhľad vidlice musí zostať tak, ako bola homologovaná. Horné zátky vidlice môžu byť upravené alebo zamenené  pre dodatočnú montáž podložiek pre nastavenie predpätia pružiny . Môže sa použiť ľubovoľný olej a ľubovoľné množstvo oleja v prednej vidlici. Výška a poloha prednej vidlice vo vzťahu k hlave riadenia  je ľubovoľná. Horný a dolný nosník vidlice (tzv. okuliare) musia zostať tak ako boli pôvodne vyrobené výrobcom pre homologovaný motocykel. Tlmič riadenia môže byť pridaný alebo vymenený za nepôvodný tlmič. Tlmič riadenia nemôže byť použitý ako doraz riadenia.

 

1.5.3  – Zadná kyvná vidlica

Každá časť zadnej vidlice musí zostať tak ako bola pôvodne vyrobená výrobcom pre homologovaný motocykel (vrátane čapu  zadnej kyvnej vidlice a nastavovania osky zadného kolesa). Zadná kyvná vidlica môže byť upravená pre pevné uchytenie držiaku strmeňa zadnej brzdy zváraním, vŕtaním alebo spôsobom „Helicoil“. Podpory pre stojan motocykla pri zadnom kolese môžu byť pridané na zadnú kyvnú vidlicu privarením alebo priskrutkovaním. Podpory musia mať zaoblené okraje (s veľkým rádiusom) viditeľné zo všetkých strán. Upevňujúce skrutky  musia byť skryté. Z bezpečnostných dôvodov musí byť motocykel vybavený krytom sekundárnej reťaze z pevného plastu namontovaným na takom mieste a takým spôsobom, aby zabránil zachyteniu medzi spodnou dráhou reťaze a zadným reťazovým kolesom.

 

1.5.4  – Zadná pružiaco-tlmiaca jednotka

Zadná pružiaco-tlmiaca jednotka môže byť upravená alebo vymenená, ale musí byť zachované jej pôvodné uchytenie k hlavnému rámu a zadnej kyvnej vidlici. Musí zostať zachovaný pôvodný pákový mechanizmus pre zadnú pružiaco-tlmiacu jednotku  ako bol pôvodne vyrobený výrobcom pre homologovaný motocykel.

 

1.5.5  – Kolesá

Kolesá musia zostať tak, ako boli pôvodne vyrobené výrobcom v čase predaja do predajnej siete pre homologovaný motocykel. Náhon rýchlomera môže byť odstránený a nahradený rozperkou. Nie sú povolené žiadne úpravy na oskách kolies a upevnení a upevňovacích bodoch strmeňov prednej a zadnej brzdy. Podložky môžu byť upravené. Úpravy kolies na polohovanie podložiek sú dovolené. Ak pôvodná konštrukcia zahŕňa tlmič záberu na zadnom kolese, musí zostať tak, ako bol pôvodne vyrobený pre homologovaný motocykel. Priemer a šírka ráfikov  musí zostať tak, ako boli pôvodne homologované.

 

1.5.6 – Brzdy

Brzdové kotúče musia zostať tak ako boli pôvodne vyrobené výrobcom pre homologovaný motocykel. Predné brzdové kotúče môžu byť upravené na plávajúce za podmienky, že sú použité pôvodné kotúče a upevňovacie body. Strmeň prednej a zadnej brzdy (podložka, nosník, záves), musí zostať tak ako bol pôvodne vyrobený výrobcom pre homologovaný motocykel. Strmeň zadnej brzdy môže byť „napevno“ namontovaný na zadnej kyvnej vidlici, ale musia byť použité rovnaké upevňovacie body, ako na homologovanom motocykli. Úprava týchto častí je dovolená. Zadná kyvná vidlica môže byť upravená pre upevnenie strmeňa zváraním, vŕtaním alebo alebo spôsobom „Helicoil“. Hlavný brzdový valec prednej a zadnej brzdy, musí zostať tak, ako bol pôvodne vyrobený výrobcom pre homologovaný motocykel. Nádržka brzdovej kvapaliny prednej a zadnej brzdy môže byť zamenená za náhradný diel určený pre daný typ motocykla. Brzdové potrubia a hadičky môžu byť vymenené. Rozdvojenie hadičiek prednej brzdy pre oba strmene prednej brzdy, musí byť urobené nad dolným  nosníkom prednej vidlice. Rýchlospojky na brzdových hadičkách sú povolené. Brzdové platničky môžu byť vymenené. Čapy brzdových platničiek môžu byť upravené pre ich rýchlu výmenu. Dodatočná montáž chladenia bŕzd nie je povolená.

 

1.5.7 – Pneumatiky

Použité pneumatiky musia mať vzorku s označením rozmerov a ďalšími údajmi na boku pre predaj verejnosti. Musia byť použité pneumatiky kategórie V a Z. Pneumatiky musia mať DOT a/alebo E značku. Pneumatiky do mokrého počasia môžu byť použité len vtedy, ak riaditeľ pretekov vyhlási pretek alebo tréning za „mokrý“.  Pneumatiky do mokrého počasia nemusia mať DOT alebo E značku, avšak tieto pneumatiky musia byť označené „NOT FOR HIGHWAY USE“ alebo „NHS“. Použitie ohrievačov pneumatík je dovolené.

 

1.5.8  – Stupačky a nohami ovládané páky

Stupačky a nohami ovládané páky môžu byť premiestnené, ale ich držiaky musia byť upevnené k rámu na pôvodných upevňovacích bodoch. Tyčky nohami ovládaných pák  môže byť upravené, ale musia byť zachované ich upevňovacie body. Ich dva pôvodné body upevnenia (na nohami ovládanej páke a na radiacej páke) musia zostať pôvodné. Je povolené odľahčiť držiak stupačiek. Stupačky môžu byť sklopné, ale v tom prípade musia byť opatrené zariadením, ktoré ich automaticky vráti do normálnej polohy a na konci stupačky musí byť integrálna ochrana s polomerom minimálne 8 mm. Nesklopné kovové stupačky musia byť vždy opatrené trvale upevnenou zátkou vyrobenou z hliníka, plastu alebo Teflónu alebo obdobného typu materiálu (minimálny polomer 8 mm). Zátka stupačky musí byť vyrobená tak, aby vytvárala čo najväčšiu možnú plochu na konci stupačky. Hlavný technický komisár má právo zamietnuť  zátku stupačky nevyhovujúcu bezpečnostným požiadavkám.

 

1.5.9 – Riadidlá a ovládače

Riadidlá môžu byť vymenené (nezahŕňa to hlavný brzdový valec prednej brzdy). Riadidlá a ručne ovládané časti môžu byť premiestnené. Rukoväť plynu a súvisiace lanká môžu byť upravené alebo zamenené. Spojková a brzdová páčka môže byť vymenená za nepôvodnú. Vypínače môžu byť zmenené, ale hlavný vypínač zapaľovania musí byť umiestnený na riadidlách.

 

1.5.10 – Kapotáž a blatníky

a)      Kapotáž, predné blatníky a časti krytovania môžu byť vymenené za presné kópie pôvodných častí, ale musia vyzerať tak ako boli pôvodne vyrobené výrobcom pre homologovaný motocykel, s nepatrnými rozdielmi vynútenými pretekárskym použitím (upevňovacie body, spodný diel kapotáže, apod.). Materiál môže byť zmenený. Použitie uhlíkového vlákna, Kevlaru alebo karbónových materiálov nie je dovolené.

b)      Celková veľkosť a rozmery musia byť rovnaké ako pôvodné časti.

c)       Čelný štít môže byť vymenený za presnú kópiu a musí byť vyrobený z priehľadného materiálu. Výšková tolerancia horného okraju: + 40mm merané vertikálnou vzdialenosťou od horného mostíka prednej vidlice.

d)      Motocykle, ktoré neboli pôvodne vybavené s kapotážou, nemajú dovolené pridávať kapotáž v akejkoľvek forme, s výnimkou predpísaného dolného prúdnicového krytu tak, ako je popísané v bode g) a  h). Táto kapotáž nesmie presiahnuť rovinu danú horizontálnou spojnicou osí kolies.

e)      Pôvodné prichytenie prístrojov ku kapotáži môže byť nahradené iným. Ostatné upevnenia kapotáže môžu byť nahradené inými alebo zmenené.

f)       Pôvodné vzduchové potrubie medzi kapotážou a krabicou vzduchového filtra musí byť zachované tak, ako homologované. Karbónové materiály a iné exotické materiály sú zakázané. Mriežky a sieťky, kryjúce vstup do tohto potrubia na prednej kapotáži môžu byť odstránené.

g)      Spodná časť kapotáže musí byť skonštruovaná tak, aby pri úniku oleja alebo iných prevádzkových kvapalín, bola schopná zachytiť najmenej polovicu obsahu náplní motocykla (minimálne 2 litre).

h)      Spodná časť kapotáže (vaňa), musí byť v spodnej časti vybavená výpustným otvorom o priemere 25mm. Tento otvor musí byť pri suchom preteku riadne uzavretý a otvorený môže byť iba na príkaz riaditeľa preteku, ak je signalizovaný mokrý pretek.

i)        Predný blatník môže byť nahradený presným duplikátom pôvodného blatníku. Predný blatník môže byť umiestnený vyššie na dosiahnutie väčšej vôle medzi kolesom a blatníkom.

j)        Ak je súčasťou zadného krytu blatníku kryt reťaze, môžu byť jeho rozmery zmenené tak, aby bola možná montáž väčšieho reťazového kolesa.

k)      Všetky vonkajšie, exponované hrany musia byť zaoblené.

 

1.5.11 – Palivová nádrž

Uzáver palivovej nádrže môže byť zmenený alebo nahradený iným, vhodným pre homologovaný motocykel, i za rýchlo uzáver. Palivový kohút nádrže musí zostať pôvodný, tak ako bol vyrobený výrobcom pre homologovaný motocykel. Nádrž môže byť zakrytá ochranným krytom vyrobeným z kompozitného materiálu. Tento kryt musí tvarovo zodpovedať použitej nádrži. Každá palivová nádrž musí byť úplne vyplnená bezpečnostnou penou (napr. Explosafe).

 

1.5.12 – Sedadlo

Sedadlo môže byť vymenené, je však zakázané používanie materiálov, ktoré obsahujú karbón ak Kevlar, pokiaľ už nie sú súčasťou na homologizovanom motocykliJe možné robiť úpravu dvojsedla na sólo a s ním spojenej zadnej časti kapotáže. Vzhľad spredu, zozadu a z obidvoch strán musí zodpovedať homologovaným tvarom. Zadná časť kapotáže sedla sa musí upraviť tak, aby mala dostatočné rozmery pre umiestnenie predpisových štartovných čísiel.

 

1.5.13 – Elektrická kabeláž

Pôvodná kabeláž (drôty) môže byť upravená nasledovne: nepoužité vodiče pre smerové svetlá, klaksón, zapaľovanie, uzamykanie, atď., môžu byť odpojené a/alebo odstránené (strihanie nie je dovolené odpojenie odstrihnutím, ale je možné odstrihnúť nezapojené vodiče).

 

1.5.14 – Elektrické príslušenstvo

Rozmiestnenie jednotlivých častí môže byť zmenené. Elektrické ovládače na riadidlách môžu byť odstránené. Vypínač zapaľovania musí byť na riadidlách riadne upevnený. Môžete použiť akúkoľvek Riadiacu jednotku motora (ECU – Electronic Control Unit). Zariadenie, ktoré by umožňovalo zásah do pôvodnej krivky predstihu alebo do časovania zapaľovania počas preteku, nie je povolené. Je prísne zakázané meniť časovanie zapaľovania zväčšením upevňovacích otvorov snímača alebo zmenšením priemeru upevňovacích skrutiek.

Napájací okruh batérie môže byť počas preteku rozpojený. Odstránenie štartéra je dovolené. Z elektrickej sústavy je dovolené odstrániť všetky súvisiace vodiče spolu s ostatnými dielmi pomocné, ktoré umožňujú jeho funkciu a aktiváciu, vrátane ozubenia na rotore generátora(flywheel gear). Motocykel by mal byť vybavený okrem vypínača – odpojovacieho tlačítka  aj „trhacím“ odpojovačom spojeným s jazdcom, ktorý  v prípade pádu rozpojí hlavný elektrický okruh, pokiaľ je na motore upevnené elektrické čerpadlo pre dodávku paliva do karburátoru alebo vstrekovača.

 

1.5.15 – Vzduchový filter

Vložka vzduchového filtra môže byť odstránená. Krabica vzduchového filtra môže byť odstránená alebo použitá pri úplnom alebo čiastočnom zachovaní upevňovacích prvkov. Je povolené pridať do krabice vzduchového filtra prepojovacie prvky, ktoré spoja prívod vzduchu, karburátor a palivovú nádrž. Je povolené zmeniť časti pôvodnej krabice vzduchového filtra tak, že budú môcť slúžiť pre prívod vzduchu.

 

1.5.16 – Karburátor a sacie klapky

Aj na starších modeloch motocyklov je povolené použiť karburátor, ktorý bol homologovaný na novších modeloch motocyklov tej istej značky. Maximálny priemer musí byť 28mm. Trysky, pružiny a ihly môžu byť menené. Otvory v telese karburátora nesmú byť menené. Elektronické alebo mechanické zariadenia pre studený štart (sytič a pod.), môžu byť vyradené z funkcie, ale musia zostať namontované. Hrdlo karburátora môže byť upravené, odstránené alebo nahradené. Počet a hrúbka lamiel klapiek sania nie je obmedzený. Dorazy lamiel môžu byť upravené, odstránené alebo nahradené.

 

1.5.17 – Systém mazania a chladiaci systém

Systém mazania je ľubovoľný. Je dovolené odstrániť olejové čerpadlo a všetky jeho časti. Uzáver chladiča je ľubovoľný, môže sa odstrániť expanzná nádoba s hadicou. Je povolené použiť ochrannú mriežku pred chladičom a vzduchové vedenie podporujúce chladenie. Pôvodné vzduchové vedenie môže byť upravené alebo nahradené.. Odstránenie termostatického ventilu je povolené. Inštalácia teplomera na meranie teploty vody je povolená.

 

1.5.18 – Valce, hlava valcov, piest

Žiadne úpravy nie sú dovolené, okrem ďalej v tomto článku popísaných. Valec nesmie byť nahradený a musí zostať pôvodný. Valec môže byť opracovaný iba v rámci konštruktérskych limitov. Počet kanálov vo valci musí zostať ako bolo u pôvodného. Veľkosť a tvar výfukového kanálu, prepúšťacích a sacieho kanálu je ľubovoľný. Leštenie výfukového kanálu je povolené v záujme zníženia usádzania zvyškov spaľovania (ostatné kanály-sací a prepúšťacie- musia zostať v pôvodnom stave). Zarovnanie dosadacej plochy valca je povolené za predpokladu, že bude dodržaný predpísaný kompresný pomer.

Je povolené použiť antidetonačný krúžok z akéhokoľvek materiálu na tom istom valci. Styčné plochy valca a kľukovej skrine, môžu byť opracované tak, aby spojenie skrine s valcom plynulé, ale skriňa musí zostať v pôvodnom stave bez akejkoľvek úpravy.

Hlava valca : kompresný pomer nesmie presiahnuť hodnotu 13, 5:1. Meranie objemu spaľovacieho priestoru bude uskutočňované s valcom v zvislej polohe (bez zapaľovacej sviečky), s piestom v hornej úvrati. Otvorom pre sviečku bude nalievaný do spaľovacieho priestoru olej, pokiaľ nedosiahne po posledný závit. Následne bude olej odsatý, aby sa zistil jeho objem.

Pre kompresný pomer platí R=(Vc+ C) : Vc, kde Vc je objem spaľovacieho priestoru a C zdvihový objem. Je možné použiť kalibrovacie zariadenie, umiestnené miesto sviečky, na presnejšie určenie objemu kvapaliny v spaľovacom priestore. Hĺbka otvoru pre sviečku bude považovaná za rovnakú ako je pri homologovanej hlave valca. (Objem priestoru závitu 2.3-2.4cm³.). Je povolené použiť antidetonačný krúžok z akéhokoľvek materiálu  na vrchnej časti valca. Je povolené opracovať hlavu valca pre úpravu antidetonačnej štrbiny.  Spaľovací priestor môže byť leštený, ale jeho tvar musí zostať rovnaký, tak ako je homologovaný. Na hlave a na skrutkách valca musia byť spravené otvory pre prípadné zaplombovanie. Piest môže byť pôvodný alebo z kitovej sady, v oboch prípadoch musí byť jednoznačne identifikovateľný podľa homologačného listu.

 

1.5.19 – Kľuková skriňa a všetky ostatné motorové skrine (napr. zapaľovanie, spojka)

Nie sú povolené žiadne zmeny (vrátane lakovania, leštenia a odľahčovania ). Montáž hliníkových alebo bronzových puzdier pre opravu uloženia ložísk kľukového hriadeľa je povolená. Tieto puzdrá musia byť valcovitého tvaru a maximálneho priemeru 70 mm. Veľkosť ložísk musí ostať pôvodná ako u homologovaného motocykla.

 

1.5.20 – Spojka a prevodovka

Nie sú povolené žiadne úpravy. Povolená je výmena trecej a unášacej lamely, ale ich počet musí zostať zachovaný.

Povolená je výmena pružiny za inú. Nie je povolené meniť systém spojky. Trecia spojka alebo spojka s tlmičom spätného rázu môže byť použitá len v prípade, že sa jedná o štandardnú výbavu homologovaného modelu. Prevodový pomer sekundárneho prevodu je ľubovoľný.

 

1.5.21 – Generátor

Nie sú povolené žiadne úpravy.

 

1.5.22 – Výfukový systém

Výfuk môže byť vymenený. Hlukový limit pre motocykle 125 cm3 Sport Production je 96 dB/A pri 7000 ot./min. s toleranciou +3 dB/A. Umiestnenie tlmiča výfuku musí byť rovnaké ako na homologovanom motocykli. Obaľovanie výfukového potrubia nie je povolené. Titan a karbón pre výrobu výfukov a tlmičov sú povolené. Pre zvýšenie bezpečnosti musia byť otvorené konce výfukov zaoblené (napr. pridaním materiálu).

 

1.5.23 – Upevňovacie prvky

Všetky sériové upevňovacie prvky môžu byť nahradené inými. Titánové upínacie prvky nemôžu byť použité. Pevnosť a tvar musia byť rovnaké alebo pevnejšie ako pri pôvodných dieloch, ktoré sú nimi nahrádzané. Spony môžu byť prevŕtané kvôli spojeniu so zaisťovacím lankom. Vŕtanie nesmie byť použité za účelom zníženia hmotnosti. Upevňovacie prvky kapotáže môžu byť zmenené za rýchloupínacie. Hliníkové upevňovacie prvky môžu byť použité len pre diely, ktoré nie sú nosné.


1.5.24 – Nasledujúce položky alebo diely MÔŽU BYŤ ZMENENÉ ALEBO NAHRADENÉ inými, vhodnými pre homologovaný motocykel :

 • Ľubovoľné mazivá, brzdové alebo tlmičové kvapaliny a oleje
 • Ľubovoľné zapaľovacie sviečky
 • Ľubovoľné duše (ak sú použité) a ventily pre pneumatiky
 • Vyvažovacie závažia kolies môže byť odstránené, zmenené alebo pridané
 • Tesnenia a tesniace materiály (s výnimkou tesnenia hlavy valca)
 • Ľubovoľné farebné riešenie a polepy vonkajšej plochy

 

1.5.25 – ODSTRÁNENÉ MÔŽU BYŤ nasledovné položky :

 • Prístroje, ich držiaky a im príslušné vodiče
 • Zvuková signalizácia –klaksón
 • Schránka na náradie
 • Tachometer
 • Rýchlomer
 • Spínač svetiel
 • Spínač zvukovej signalizácie – klaksóna
 • Spínač smerových ukazovateľov
 • Ventilátor chladiča a jeho kabeláž
 • Kryt reťaze (ak nie je súčasťou zadného blatníku)
 • Priskrutkované príslušenstvo na zadnom pomocnom ráme môže byť odstránené.

 

1.5.26 – ODSTRÁNENÉ MUSIA BYŤ nasledovné diely :

 • Hlavný svetlomet, zadný svetlomet, smerovky (ak nie sú integrované do kapotáže). Vzniknuté otvory musia byť zakryté vhodným materiálom
 • Spätné zrkadlá
 • Držiak evidenčnej značky
 • Držiak ochrannej prilby a úchytky pre pripevnenie batožiny
 • Stupačky spolujazdca
 • Držiaky (madlá) pre spolujazdca
 • Ochranné rámy, hlavný a bočný stojan, (ich pevné úchyty musia zostať zachované)

 

1.5.27 – Nasledujúce prvky MUSIA BYŤ UPRAVENÉ :

Motocykel musí byť vybavený funkčným vypínačom zapaľovania umiestneným na ľavej alebo pravej strane riadidiel v dosahu ruky jazdca položenej na rukoväti riadidiel. Vypínač alebo tlačítko musí bezpečne zastaviť chod bežiaceho motoru.

Ovládanie plynu sa musí samočinne vrátiť do voľnobežného režimu, ak z neho jazdec pustí ruku.

4 komentárov k článku “Technické predpisy 2013 pre triedu 125 SP

 1. no to sme se nedozvedeli nic! tzn ze co neni vylozene povolene je zakazane tzn podle mne se domecek klapek menit nesmi !!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *