Základné informácie k licenciám CPM SMF

Richard Karnok

V súvislosti s prípravou športovej sezóny 2014 ŠK CPM schválila výšku licenčných poplatkov jazdcov CPM SMF pre rok 2014 s tým, že predmetná výška licenčného poplatku bola  v zmysle § 46 Rokovacieho poriadku SMF termínovo odstupňovaná.  Do 31.12.2013 bola výška licenčného poplatku nižšia o 10€. Cena poistenie liečebných nákladov v zahraničí je pevne stanovená, bez termínových úprav. Od 1.1.2014 platia nižšie uvedené licenčné poplatky:

Medzinárodná licencia typu „A“
Licenčný poplatok   od 01.01.2014 = 110€
K licencii sa vydáva štartovacie povolenie pre štart v zahraničí ( mimo MS, ME).
Podmienka vydania štartovacieho povolenia:
a) k žiadosti je potrebné doložiť kópiu dokladu o poistení liečebných nákladov pre rizikový šport v zahraničí
b) + poplatok 60€  –  celoročné poistenie uzatvorené v poisťovni Union prostredníctvom SMF,
t.j. celková výška poplatku 160€ do 31.12.2013  a 170€ po 01.01.2014 (Na tlačive žiadosti o licenciu sú kolónky na vyznačenie poistenia pre licenciu „A“: vlastné alebo prostredníctvom SMF.)

Národná licencia typu „B“
Licenčný poplatok  od 01.01.2014 = 80€
K licencii je v sezóne 2014 nutné štartovacie povolenie na  podujatia v zahraničí.
Podmienka vydania štartovacieho povolenia na podujatia v zahraničí:
a)      doloženie dokladu o poistení liečebných nákladov pre rizikový šport v zahraničí (individuálne poistenie na termíny podujatí)
b)    poplatok 60€ ( celoročné poistenie uzatvorené v poisťovni Union prostredníctvom SMF )
kalkulácia poplatku =  130€ do 31.12.2013  a 140€ po 01.01.2014
c)    doplatok licencie vo výške poistenia štyri podujatia v zahraničí vo výške  21€
(poistenie uzatvorené v poisťovni Union)
kalkulácia poplatku = lic. poplatok  90€ do 31.12.2013 a 100€ od 01.01.2014

Medzinárodná licencia MLÁDEŽE typu „A“   ( + skútre + mini moto)
Licenčný poplatok   od 01.01.2014 = 50€
K licencii sa vydáva štartovacie povolenie pre štart v zahraničí ( mimo MS, ME).
Podmienka vydania štartovacieho povolenia:
a) k žiadosti je potrebné doložiť kópiu dokladu o poistení liečebných nákladov pre rizikový
šport v zahraničí
b) + poplatok 60€  –  celoročné poistenie uzatvorené v poisťovni Union prostredníctvom SMF,
t.j. celková výška poplatku 100€ do 31.12.2013  a 110€ po 01.01.2014
     (Na tlačive žiadosti o licenciu sú kolónky na vyznačenie poistenia pre licenciu „A“: vlastné
alebo prostredníctvom SMF.)
c)  doplatok licencie vo výške poistenia na podujatia v zahraničí vo výške  18€
(poistenie uzatvorené v poisťovni Union)
kalkulácia poplatku = lic. poplatok  58€ do 31.12.2013 a 68€ od 01.01.2014
         V sezóne 2014 sa bude v mládežníckych triedach vystavovať  aj jednorazová licencia typu B,
ktorá  bude spoplatnená sumou 10€. V prípade podujatí v zahraničí musí jazdec predložiť
príslušné poistenie liečebných nákladov na termín konania konkrétneho podujatia.

Medzinárodná licencia  VINTAGE  typu „A“  
Licenčný poplatok od 01.01.2014 = 60€
K licencii je možné vydanie celoročného štartovacieho povolenia za podmienok:
a)    doloženie dokladu o poistení liečebných nákladov pre rizikový šport v zahraničí
(individuálne poistenie na termíny podujatí)
b)    poplatok 60€ (celoročné poistenie uzatvorené v poisťovni Union prostredníctvom SMF )
kalkulácia poplatku =  110€ do 31.12.2013  a 120€ po 01.01.2014

Po predložení krátkodobého poistenia liečebných nákladov v zahraničí na termín konkrétneho podujatia sekretariát  vystaví jednorazové štartovacie povolenie. Vystavenie jednorazového štartovacieho povolenie je spoplatnené sumou 5€.

Licenčný poplatok je potrebné uhradiť na účet SMF: SK280200 0000 0000 19133372 s variab. symbolom 20141
Bližšie pokyny pre úhradu licenčných poplatkov získate na stránke
www.smf.sk/smf-licencie/.
Tlačivo pre podanie žiadosti o vystavenie licencie sa nachádza na stránke: www.smf.sk/smf-formulare/

————————————————————————————————————————————-

Celoročné poistenie liečebných nákladov v zahraničí, kryjúce rizikový šport
Predmet a rozsah:

1. Poistený má právo na úhradu nevyhnutných liečebných nákladov a nákladov spojených s prepravou poisteného späť do SR, ktoré vzniknú v dôsledku úrazu alebo náhleho ochorenia poisteného v zahraničí.

2. Union uhradí nevyhnutné náklady za:

– nevyhnutné ošetrenie, hospitalizácia, prevoz do vlasti – poistná suma 250.000 EUR (ambulantné ošetrenie vrátanie predpísaných liekov; hospitalizácia a lekárske ošetrenie počas hospitalizácie; preprava poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia; preprava poisteného späť do vlasti, ak poistený nebude môcť zo zdravotných dôvodov použiť pôvodne predpokladaný dopravný prostriedok)

– prevoz telesných pozostatkov poisteného späť do miesta pohrebu vo vlasti v prípade jeho smrti – poistná suma 7.000,- EUR

– nevyhnutné náklady na kúpu alebo opravu dioptrických okuliarov a ostatných ortopedických a protetických pomôcok, ak došlo k ich poškodeniu v súvislosti s úrazom –poistná suma 100,- EUR

– nevyhnutné ošetrenie zuba v rozsahu poskytnutia prvej pomoci na odstránenie bolesti –poistná suma 100,- EUR, spolu za všetky zuby maximálne 300,- EUR

Zdroj: SMF